9. Sınıf Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı Testleri-3 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi İslam Tarihi ve Uygarlığı konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı Testleri-3 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı Testleri-3 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I.İslam Site Devleti kurulmuştur.
II.Hz. Peygamber devlet başkanı olmuştur.
III.Müslümanlar baskıdan kurtulmuştur.
Yukarıdaki sonuçlardan hangileri Müslüman­ların siyasi bir güç olduğunu gösterir?

A
Yalnız III
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
I ve III
E
I ve II
Soru 2

Hz. Ömer döneminde,
I.ülke sınırlarının genişlemesi,
II.ülkenin illere ayrılması,
III.illere valiler yanında adaletten sorumlu kadı­ların atanması
gelişmelerinin oluşumu aşağıdakilerden han­gisinde sıralanmıştır?

A
II, I,III
B
I, III, II
C
I, II, III
D
II, III, I
E
I, I, II
Soru 3

İslam tarihinde;
I.İslam sanatında Sasani Devleti’nin etkisinin görülmesi
II.Yeni mezheplerin ortaya çıkması
III.Mekkenin fethinden sonra bazı Arap kabile­lerinin Müslüman olması
IV.Emeviler döneminde Arap olmayan Müslümanlara mevâli denmesi
gibi gelişmelerden hangileri, İslamiyet'in yeni milletler arasında yayıldığına kesin kanıt ola­rak

A
II, III ve IV
B
III ve IV
C
Yalnız III
D
Yalnız IV
E
I ve II
Soru 4

İslam medeniyetinde Emevilerin ülkeyi İran’daki gibi illere ayırıp başlarına valiler ataması ve pos­ta örgütünü kurmaları, Abbasilerin Sasanileri ör­nek alarak vezirlik kurumunu oluşturmaları ve di­vanlar kurmaları gibi gelişmeler yaşanmıştır. İslam medeniyetindeki bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A
İslam kültürü farklı kültürlerden etkilenerek geliştiğinin
B
Emevilerin İslam medeniyetini gerilettiğinin
C
İslam’ın diğer devletlerden geri kaldığının
D
İslamiyetin farklı kültürlerde yayıldığının
E
Abbasilerin yönetimde başarısız olduğunun
Soru 5

Aşağıdaki yerlerden hangisi Dört Halife döneminde feth edilmemiştir?

A
İspanya
B
Irak
C
Mısır
D
Suriye
E
İran
Soru 6

Emeviler döneminde,
I.devlet yönetiminde dini kuralların devam et­mesi
II.Arap milliyetçiliğinin devlet politikası olması
III.halifeliğin babadan oğula geçmeye başlama­sı
durumlarından hangileri teokratik, ulusçu ve monarşik yönetim anlayışı olduğunun kanıtı sayılabilir?

A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız II
E
I ve III
Soru 7

Emeviler döneminde Halifelerin seçimle belirlen­mesi uygulamasına son verilerek, Hz. Muaviye kendisinden sonra oğlu Yezid’i veliaht olarak ta­yin etmiştir.
Bu uygulamanın,
I.İslamiyet’in yayılması,
II.hilafetin saltanata dönüşmesi
III.halifelik makamı için taht kavgalarının kesin olarak önlenmesi
sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?

A
I ve II
B
Yalnız l
C
Yalnız II
D
Yalnız III
E
I ve III
Soru 8

Abbasilerin “Arapları üstün gören” politikaları terk etmesinin,
I.toplumsal birliğin sağlanmasına
II.İslamiyet’in diğer uluslar arasında yayılması­na,
III.demokratik yönetim anlayışının ortaya çık­masına
sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
Yalnız I
D
Yalnız III
E
II ve III
Soru 9

İslam Devleti’nin başkenti, Hz. Muhammed’den Hz. Ali’ye kadar Medine, Ali döneminde Kufe Emeviler döneminde Şam Abbasiler döneminde Bağdat olmuştur.
Buna göre başkentlerin değişmesinde,
I.Ülke sınırlarının genişlemesinin,
II.Egemen güçlerin ve yönetimin değişmesinin,
III.Değişik kültürlerle etkileşimin artırılmak isten­mesinin
olgularından hangilerinin etkili olduğu savu­nulur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
Yalnız II
E
Yalnız III
Soru 10

-624 yılında yapılan Bedir Savaşı’nda Müslü­manların sayısının 300 kişi civarında olması
-632 Hz. Muhammed’in Veda Hutbesi’ne 100.000 üzerinde Müslümanın katılması
Yukarıdaki bilgiler için aşağıdakilerden han­gisi söylenebilir?

A
İslamiyet’in askeri mücadeleyle yayılmadığı
B
Arabistan’da siyasi birliğin sağlandığı
C
Hudeybiye Antlaşması’nın hâlâ devam ettiği
D
Arap Yarımadası dışında fetihlerin olduğu
E
İslamiyet’in çok hızlı yayıldığı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.