9. Sınıf Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı Testleri-4 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi İslam Tarihi ve Uygarlığı konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı Testleri-4 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı Testleri-4 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İslam tarihinde bazen aynı dönemde birden faz­la hilafeti temsil ettiğini söyleyen devletler yaşa­mıştır.
Bu durumun,
I.dini birliğin bozulması
II.siyasi bütünlüğün sarsılması
III.sosyal huzursuzlukların artması
sonuçlarından hangilerini etkilediği savunu­labilir?

A
II ve III
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
I ve III
E
Yalnız II
Soru 2

-Hz. Ali’nin halifeliğini tanımayanlarla Cemel ve Sıffın savaşlarını yapması
-Emevilerin iktidarına karşı olanlarla mücade­le edilmesi
İslam tarihinde yukarıda verilen olayların çık­masındaki temel nedenin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

A
Ülkede tam eşitlik ilkesini sağlamak
B
Ticari gelirleri artırmak
C
Ülke sınırlarını genişletmek
D
Halifelik makamını ele geçirmek
E
İslam dinini yaymak
Soru 3

Hz. Ali döneminde Müslümanlar arasında;
-Cemel Savaşı
-Sıffın Savaşı
- Hakem Olayı
gibi gelişmelerin olmasının,
I.Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin bozulması,
II.İslamiyet’in yayılma hızının yavaşlaması,
III.Ülke sınırlarının genişlemesinin durması,
durumlarından hangilerin iden olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
Yalnız II
D
Yalnız III
E
I,II ve III
Soru 4

I.Yalancı peygamberlerin ortadan kaldırılması
II.Kuran’ın kitap haline getirilip, çoğaltılarak di­nin asıl kaynağından öğretilmesinin sağlan­ması
III.Devlet işlerinin görüşüldüğü divan teşkilatı­nın kurulması
İslam tarihinde meydana gelen yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin toplumda siyasi ve dini bölünmeleri önlemeye yönelik uygu­lamalar olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
I,II ve III
C
Yalnız II
D
II ve III
E
I ve II
Soru 5

Hz. Muhammed’ten sonraki dönemlerde gö­rülen,
I.Arapça’nın resmi dil ilan edilmesi,
II.Abbasiler döneminde Eski Yunan dillerinden eserlerin tercüme edilmesi,
III.Nizamiye medreselerinin kurulması
gelişmelerinden hangilerinin toplumun eği­tim yapısını yükseltmeye yönelik olduğu söy­lenebilir?

A
II ve III
B
I ve III
C
Yalnız I
D
Yalnız II
E
Yanlız III
Soru 6

Hz. Ömer döneminde yapılan,
I.ordugâh şehirlerin kurulması,
II.divan teşkilatının oluşturulması,
III.illere valilerin yanında, kadılarında atanması
uygulamalarından hangilerinin ülke sınırları­nı genişletmeye yönelik olduğu söylenebilir?

A
I ve II
B
Yalnız III
C
II ve III
D
Yalnız I
E
I ve III
Soru 7

Yeni ele geçirilen yerlerdeki insanların İslam dinini kabul etmeleriyle,
I.haraç,
II.cizye,
III.öşür,
IV.zekat
vergilerinden hangilerinde azalma olması beklenir?

A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve III
E
Yalnız III
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan Kuran-ı Kerim’in özgünlüğünü korumak amacıyla ya­pıldığı savunulabilir?

A
Fıkıh ve tefsir bilimlerinin ortaya çıkması
B
Arapçanın resmi dil ilan edilmesi
C
Bir çok medreselerin kurulması
D
Kuran-ı Kerim’in kitap haline getirilmesi
E
Kuran-ı Kerim’in fethedilen yerlere gönderil¬mesi
Soru 9

İslamiyet öncesi Arabistan’da görülen aşağıdaki durumlarından hangisinin dinsel inanış­lardan kaynaklandığı söylenebilir?

A
Köleliğin yaygın olması
B
Şiir ve edebiyatın gelişmiş olması
C
Kabe’nin kutsal sayılması
D
Kabileler arasında kan davalarının yaşanma¬sı
E
Mekke’de ticaret, Medine’de ekonominin tarıma dayanması
Soru 10

İslam tarihinde görülen,
I.İslamiyet’in ilk ortaya çıktığı dönemlerde da­ha çok köleler ve kadınlar arasında yayılma­sı
II.Emevilerin yönetime Arapları getirmesi
III.Abbasilerin hoşgörülü politikası
durumlarından hangilerinin sosyal eşitlik ve adalet ilkesine uymadığı söylenebilir?

A
Yalnız III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
II ve III
E
I ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.