9. Sınıf Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı Testleri-7 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi İslam Tarihi ve Uygarlığı konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı Testleri-7 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı Testleri-7 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hz. Ali döneminde Cemel Olayı, Sıffin Savaşı gibi ge­lişmeler nedeniyle İslam Devleti’nin sınırları genişle- memiştir. Muaviye’nin halifeliğinin ilk yıllarında halife­lik konusunda anlaşma sağlanınca sınır ötesi askeri seferler yeniden başlamıştır. İslam Devleti’ndeki bu durum ile ilgili olarak söyle­nebilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden han­gisidir?

A
Fetihler devletin teşkilatlanmasını sağlamıştır.
B
Halifelik saltanata dönüştürülmüştür.
C
İç sorular fetihleri engellemiştir.
D
Türklere askerî görevlerin verilmesi fetihleri hızlandırmıştır.
E
Emeviler Arap milliyetçiliği yapmışlardır.
Soru 2

Abbasiler, yönetimde ağırlıklı olarak İranlıları, askerlik alanında ise Türkleri görevlendirmişlerdir. Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermez?

A
Türklerin ve İranlıların Araplaşmaya başladığını
B
Türklerin savaşçılık özelliklerinden yararlanıldığını
C
Arap milliyetçiliği yapılmadığını
D
Türk ve İran kültürleriyle etkileşim kurulduğunu
E
Abbasilerin hoşgörülü bir yönetim sergilediğini
Soru 3

Muaviye döneminde Kıbrıs ve Rodos’a seferler düzen­lenmiş, İstanbul iki defa kuşatılmıştır. Buna göre İslam Devleti’nde aşağıdakilerden han­gisinin geliştiği savunulabilir?

A
Saltanat anlayışının
B
Dini kural ve hükümlerin
C
Donanma gücünün
D
Merkezi teşkilatlanmanın
E
Arap milliyetçiliğinin
Soru 4

Abbasi halifesi Mutasım, Bağdat yakınlarında Samarra şehrini kurarak Türkistan’dan getirdiği Türkleri buraya yerleştirmiştir. Askerlik hizmetlerinde kullanılan Samarra’ya Arapların yerleşmesine izin verilmemiştir. Bu uygulama ile öncelikle aşağıdakilerden hangi­sinin amaçlandığı söylenebilir?

A
Türkistan’ın Müslümanlaşmasını sağlayarak Orta Asya’ya hakim olmanın
B
Türk milliyetçiliği yapmanın
C
Yeni şehirler kurarak merkeziyetçiliği güçlendirmenin
D
Başkentin güvenliğini sağlamanın
E
Türklerin savaşçılık özelliklerini korumanın
Soru 5

Hz. Muhammed’in vefatından sonra halifeler, Hz. Peygamber’in devlet yönetimiyle ilgili görevlerini üstlen­mişlerdir. Buna göre halifelerin, I.askeri, II.dini, III.siyasi alanların hangilerindeki görevlerini sürdürdükleri söylenebilir?

A
Yalnız III
B
I ve III
C
Yalnız II
D
I, II ve III
E
Yalnız I
Soru 6

I.Avrupa’da fetihler yapılması, II.İslam Devleti içinden yeni devletlerin doğması, III.halifeliğin saltanata dönüşmesi, IV.ilk İslam donanmasının kurulması durumlarından hangileri Emeviler Dönemi’nde ger­çekleşmiştir?

A
Yalnız III
B
III ve IV
C
I, III ve IV
D
II ve III
E
I ve III
Soru 7

İslam tarihinde siyasi nedenlerle ortaya çıkan bazı ge­lişmeler, fikir ayrılıklarına neden olmuştur. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Müslümanların si­yasal gruplara ayrılmasına neden olmuştur?

A
Kadisiye
B
Cemel
C
Nihavent
D
Yermük
E
Sıffın
Soru 8

Müslümanlar Çin’den kağıdı öğrendikten sonra ülke­nin birçok yerinde kağıt üretimine başlamışlardır. Müslümanların kağıt üretimine önem vermeleri, I.bilimsel ve kültürel gelişmeleri hızlandırma, II.yeni topraklar kazanma, III.İslam dünyasında siyasal birliği sağlama hedeflerinden hangilerine ulaşılmasına katkı sağ­lamıştır?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
Yalnız I
E
I ve III
Soru 9

Abbasi halifesi Memun döneminde Bağdat’ta Beytü’l - Hikme adıyla bir kurum açılmıştır. Bu kurumda kütüp­hane, akademi ve tercüme bürosu bulunmaktaydı. Bu kurumla başlayan tercümeler dönemi 100 yıldan fazla sürmüştür. Bu durumun, I.farklı kültür etkilerinin görülmesi, II.kültür çeşitliliğinin artması, III.inanç yönüyle farklı görüşlerin ortaya çıkması gelişmelerinden hangilerine neden olduğu savu­nulabilir?

A
I ve II
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
I ve III
E
Yalnız II
Soru 10

Emeviler, İslam Devleti’ni bir Arap devletine dönüştür­müştür. Bu yargıya, I.Arap olmayan Müslümanların devlet memuru ola­maması, II.sınırların İspanya’ya kadar genişlemesi, III.Arapça’nın resmi dil ilan edilmesi gelişmelerinden hangileri kesin kanıt olarak gös­terilebilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız I
C
I ve II
D
Yalnız III
E
I ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.