9. Sınıf Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı Testleri-8 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi İslam Tarihi ve Uygarlığı konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı Testleri-8 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı Testleri-8 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Abbasi halifeleri XI. yüzyıldan itibaren Selçukluların hi­mayesi altında yaşamaya başlamışlar ve İslâm dünya­sında sadece “dini lider” haline gelmişlerdir. Bu durum Abbasi halifeleriyle ilgili aşağıdakiler- den hangisinin bir göstergesidir?

A
Halifelerin Türkler arasından seçildiğinin
B
Bilimsel çalışmaları desteklediklerinin
C
Siyasal güçlerini kaybettiklerinin
D
İslâmiyet’in yayılmasını sağladıklarının
E
Irkçı bir politika takip ettiklerinin
Soru 2

İslam öncesi Arap toplumunda şiir ve hitabetin önem­li bir yeri vardı. Şairler, kabilelerinin kahramanı kabul edilirdi. Savaşları başlatabilir ve barışı getirebilirlerdi. Kabilelerin savunuculuğunu şair ve hatipler yapardı. Kâbe duvarlarına şiirleri asılan şairler, toplumda önemli yeri olan kimselerden kabul edilirdi. Buna göre İslam öncesi dönemle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Edebiyatın toplum tarafından desteklendiği
B
Kabileler arasında yer yer savaşların yaşandığı
C
Şairlerin toplumları yönlendirdiği
D
Şiir ve hitabetin geliştiği
E
Şiirlerin Kâbe’ye kutsallık kazandırdığı
Soru 3

Aşağıdaki devletlerden hangisi, Avrupa’da kurul­masına rağmen dini yönden Avrupa devletleri ile benzerlik göstermez?

A
Sırbistan Krallığı
B
Roma - Germen imparatorluğu
C
Ben-i Ahmer Devleti
D
Kastilya Krallığı
E
Frank Krallığı
Soru 4

İslam medeniyetinin oluşmasında Arap kültürünün ya­nında Yunan, Hint, Bizans, İran ve Türk kültürlerinin de etkisi vardır. Fakat bu etkileşim sürecinde İslam esas­larına ters düşen anlayışlar benimsenmemiştir. Buna göre İslam medeniyetiyle ilgili, I.Farklı kültürlerden etkilenmiştir. II.İslamiyet’i resmi din olarak seçen milletlerin ortak eseridir. III.Arap toplumuna özgü bir medeniyettir, yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
I,II ve III
C
I ve III
D
Yalnız II
E
I ve II
Soru 5

Abbasiler Dönemi’nde Türklerin, I.askeri ve idari görevlere getirilmeleri, II.valilik yaptıkları yerlerde devletler kurmaları, III.Bizans sınırında kurulan avasım eyaletlerine yer­leştirilmeleri durumlarından hangileri, merkezi otoritenin sarsıl­masına neden olduklarını göstermez?

A
Yalnız II
B
I ve III
C
Yalnız I
D
Yalnız III
E
I ve II
Soru 6

Hz. Ömer döneminde illere valilerden ayrı olarak kadı­lar gönderilmeye başlanmıştır. Bu uygulamanın, I.sınırların güvenliğinin sağlanması, II.fetih hareketlerinin hızlanması, III.yargı bağımsızlığının sağlanması amaçlarından hangilerine ulaşılmasını kolaylaştır­dığı savunulabilir?

A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
Yalnız III
E
Yalnız II
Soru 7

İslam tarihinde Emeviler, Abbasilere oranla daha fazla toprak kazanmış ve devletin sınırlarını Orta Asya’dan Kafkasya’ya, Kuzey Afrika’dan İspanya’ya kadar ge­nişletmişlerdir. Buna rağmen Abbasiler 500 yıldan fazla yaşarken, Emeviler yalnızca 90 yıl hüküm sürmüşlerdir. Buna göre Emevilerin, I.Arap milliyetçiliği yapmaları, II.Şiilerin ve Abbasilerin zararlı çalışmaları, III.İslâmiyet’i farklı milletler arasında yaymaya çalış­maları özelliklerinden hangilerinin, bu durumun ortaya çık­masında etkili olduğu savunulabilir?

A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
I ve III
D
II ve III
E
I ve II
Soru 8

İslamiyet’in ortaya çıktığı dönemde, -Bizans; Anadolu, Suriye ve Mısır’a, -Sasani Devleti ise İran ve Azerbaycan’ın güneyi ile Irak topraklarına hakim durumdaydı. Bu bilgilere dayanarak, I.Arap Yarımadası’nın çevresinde geniş sınırları olan devletler bulunmaktadır. II.Araplar, Bizans ve Sasani devletleri ile komşudur. III.Bizans, dönemin en güçlü devleti durumundadır, yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
Yalnız II
E
I ve III
Soru 9

Bedir Savaşı’nda ele geçirilen ganimetin beşte dördü savaşa katılanlar arasında eşit olarak paylaştırılmış, beşte birini ise Hz. Muhammed Medine’deki ihtiyaç sahiplerine dağıtmıştır. Hz. Muhammed’in bu tutumuyla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?

A
Mekkeliler ile iyi ilişkiler kurmayı
B
Sosyal refah düzeyini artırmayı
C
Halkın yönetime katılmasını sağlamayı
D
Medine’deki kan davalarını sona erdirmeyi
E
İslamiyet’i Arabistan dışında yaymayı
Soru 10

İslam öncesi Arap Yarımadası’nda kadınların ve köle­lerin hakları yoktu. Ticaret onurlu bir meslek kabul edilirdi. Kabile savaşlarının yapılmadığı haram aylarda Mekke’de panayırlar düzenlenirdi. Bu bilgilere göre Arap Yarımadası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Sosyal sınıfların bulunduğu
B
Ticarete önem verildiği
C
Mekke’nin ticari bir merkez olduğu
D
Yazılı edebiyatın geliştiği
E
Kadınlara değer verilmediği
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.