9. Sınıf Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı Testleri-9 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi İslam Tarihi ve Uygarlığı konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı Testleri-9 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı Testleri-9 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

-Hz. Ali döneminde Muaviye kendisini halife ilan et­miştir. -Orta Çağ İslam dünyasında Abbasi, Fatımi ve En­dülüs Emevi halifesi olmak üzere üç halifeli dönem yaşanmıştır. Bu bilgilere dayanarak, I.Tek halife yönetimde yeterli olmamıştır. II.İslam dünyasında siyasi ayrılıklar başlamıştır. III.Sınırların genişlemesi ile halife sayısının artırılması gerekmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
II ve III
B
Yalnız III
C
I ve II
D
Yalnız I
E
Yalnız II
Soru 2

Muaviye’nin vefatından sonra yerine geçen oğlu Yezid’in halifeliği Arabistan, Irak ve İran’da tanınmamıştır. Bu durumun, I.Emevilerin ırkçılık politikası izlemesi, II.İslam dünyasında iç karışıklıkların çıkması, III.ülkenin yönetim birimlerine ayrılması gelişmelerinden hangilerine yol açtığı savunulabilir?

A
I ve III
B
Yalnız I
C
Yalnız III
D
II ve III
E
Yalnız II
Soru 3

İslam tarihinde, -Hz. Ömer’in ülkeyi büyük illere ayırması, -Emevilerin valilerin sayısını artırması, -Abbasilerin vezirlik makamını kurması gelişmelerine aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu savunulabilir?

A
Emevilerin Arap milliyetçiliği yapması
B
Mezhep ayrılıklarının artması
C
Ülke yönetiminin kolaylaştırılmasının amaçlanması
D
Bilim ve uygarlıkta gelişmelerin hızlanması
E
Halifeliğin saltanata dönüşmesi
Soru 4

Muaviye devrindeki İstanbul kuşatmalarında, Müslümanlar yaz aylarında başarıyla mücadele etmelerine rağmen kış aylarında kayıplarının artmasından dolayı kuşatmaya ara veriliyordu. Bu durumun en önemli nedeninin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

A
Haçlıların Bizans’a yeterli yardım göndermemesi
B
Emevilerin yeterli savaşçılık özelliğine sahip olmaması
C
Bizans’ın daha modern bir orduya sahip olması
D
Müslümanların farklı iklimden gelmesi
E
Müslümanlar arasında birlik olmaması
Soru 5

İslam Devleti elde ettiği gelirleri “Beytü’l-Mâl” adı veri­len hâzinede toplardı. Toplanan vergilerin önemli bir kısmı bayındırlık işleri, hayır kurumlan ve yardıma muhtaç kimselere harcanırdı. Buna göre İslam Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Vergi miktarlarını artırdığı
B
Hoşgörülü yönetim anlayışını benimsediği
C
Sosyal devlet anlayışını benimsediği
D
Komşu devletlerle iyi ilişkiler kurduğu
E
Kültürel eksiklikleri giderdiği
Soru 6

-Abbasi halifesi Memun döneminde Yunanca eser­ler Süryanice’den Arapça’ya çevrilmiştir. -Tuleytule Başpiskoposu Raymond bir tercüme bü­rosu kurarak Farabi ve ibn-i Sina’nın eserlerini La­tince’ye tercüme etmiştir. Bu bilgilere dayanarak ulaşılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Medeniyetler arasında kültür alışverişi yaşanmıştır.
B
Arap milliyetçiliği politikası sona ermiştir.
C
İslamiyet Avrupa içlerine kadar yayılmıştır.
D
İslamiyet’e yabancı fikir akımları girmiştir.
E
Din adamları tercümeler yaparak geçinmektedir.
Soru 7

Emevi halifesi Abdüimelik, Arapça’yı resmi dil ilan et­miştir. Bu durumun, I.Arapça’nın uluslararası bir dil haline gelmesi, II.Arapça’nın Arap Yarımadası dışında yaygınlaşması, III.İslam kültüründe çeşitliliğin artması, IV.Emevi sınırlarının genişlemesi sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savu­nulabilir?

A
III ve I
B
II ve IV
C
Yalnız II
D
II ve III
E
I ve II
Soru 8

Türkler, Müslüman olduktan sonra Arapça öğrendik­leri gibi Türk bilginlerden Arapça dil kurallarını anlatan eserler ve sözlükler yazanlar da olmuştur. Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun oluşması­na daha çok katkı yaptığı savunulabilir?

A
İslam Devleti’nde sınırların genişlemesi
B
Türkçe’nin yeterince gelişmemiş olması
C
Bilim dili olarak Arapça’nın kabul edilmesi
D
Türkçe’nin üstün bir dil olduğunun ispatlanmaya çalışılması
E
İslamiyet’in asıl kaynağından öğrenilmek istenmesi
Soru 9

Hz. Ömer döneminde sınır bölgelerinde ordugah şe­hirleri kurulmuştur. Yalnız bu bilgiye dayanarak, I.Fetihlerin kalıcı olması amaçlanmıştır. II.Ordugah şehirlerine Türkler yerleştirilmiştir. III.İslam dünyasında merkezi otorite bozulmuştur, yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
Yalnız II
D
I ve II
E
Yalnız III
Soru 10

İslamiyet’in ilk yıllarında Araplara özgü bir mimari kül­türü bulunmazken, Emevilerve Abbasiler dönemlerin­de yeni bir mimari tarz ortaya çıkmıştır. Bu durumun ortaya çıkmasında öncelikle aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

A
Bilim ve teknolojinin gelişmesinin
B
Sosyal hizmetler için yapılan harcamaların vakıflarca karşılanmasının
C
Güçlü ordular kurulmasının
D
Fethedilen yerlerin kültürlerinden etkilenilmesinin
E
Gelirlerin artmasının
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.