9. Sınıf Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı Testleri-9 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi İslam Tarihi ve Uygarlığı konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı Testleri-9 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı Testleri-9 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İslam tarihinde, -Hz. Ömer’in ülkeyi büyük illere ayırması, -Emevilerin valilerin sayısını artırması, -Abbasilerin vezirlik makamını kurması gelişmelerine aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu savunulabilir?

A
Bilim ve uygarlıkta gelişmelerin hızlanması
B
Mezhep ayrılıklarının artması
C
Halifeliğin saltanata dönüşmesi
D
Ülke yönetiminin kolaylaştırılmasının amaçlanması
E
Emevilerin Arap milliyetçiliği yapması
Soru 2

Türkler, Müslüman olduktan sonra Arapça öğrendik­leri gibi Türk bilginlerden Arapça dil kurallarını anlatan eserler ve sözlükler yazanlar da olmuştur. Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun oluşması­na daha çok katkı yaptığı savunulabilir?

A
Bilim dili olarak Arapça’nın kabul edilmesi
B
Türkçe’nin üstün bir dil olduğunun ispatlanmaya çalışılması
C
Türkçe’nin yeterince gelişmemiş olması
D
İslam Devleti’nde sınırların genişlemesi
E
İslamiyet’in asıl kaynağından öğrenilmek istenmesi
Soru 3

Muaviye’nin vefatından sonra yerine geçen oğlu Yezid’in halifeliği Arabistan, Irak ve İran’da tanınmamıştır. Bu durumun, I.Emevilerin ırkçılık politikası izlemesi, II.İslam dünyasında iç karışıklıkların çıkması, III.ülkenin yönetim birimlerine ayrılması gelişmelerinden hangilerine yol açtığı savunulabilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
II ve III
D
I ve III
E
Yalnız I
Soru 4

-Hz. Ali döneminde Muaviye kendisini halife ilan et­miştir. -Orta Çağ İslam dünyasında Abbasi, Fatımi ve En­dülüs Emevi halifesi olmak üzere üç halifeli dönem yaşanmıştır. Bu bilgilere dayanarak, I.Tek halife yönetimde yeterli olmamıştır. II.İslam dünyasında siyasi ayrılıklar başlamıştır. III.Sınırların genişlemesi ile halife sayısının artırılması gerekmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız II
E
Yalnız III
Soru 5

Muaviye devrindeki İstanbul kuşatmalarında, Müslümanlar yaz aylarında başarıyla mücadele etmelerine rağmen kış aylarında kayıplarının artmasından dolayı kuşatmaya ara veriliyordu. Bu durumun en önemli nedeninin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

A
Bizans’ın daha modern bir orduya sahip olması
B
Müslümanlar arasında birlik olmaması
C
Müslümanların farklı iklimden gelmesi
D
Emevilerin yeterli savaşçılık özelliğine sahip olmaması
E
Haçlıların Bizans’a yeterli yardım göndermemesi
Soru 6

İslamiyet’in ilk yıllarında Araplara özgü bir mimari kül­türü bulunmazken, Emevilerve Abbasiler dönemlerin­de yeni bir mimari tarz ortaya çıkmıştır. Bu durumun ortaya çıkmasında öncelikle aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

A
Güçlü ordular kurulmasının
B
Sosyal hizmetler için yapılan harcamaların vakıflarca karşılanmasının
C
Fethedilen yerlerin kültürlerinden etkilenilmesinin
D
Gelirlerin artmasının
E
Bilim ve teknolojinin gelişmesinin
Soru 7

-Abbasi halifesi Memun döneminde Yunanca eser­ler Süryanice’den Arapça’ya çevrilmiştir. -Tuleytule Başpiskoposu Raymond bir tercüme bü­rosu kurarak Farabi ve ibn-i Sina’nın eserlerini La­tince’ye tercüme etmiştir. Bu bilgilere dayanarak ulaşılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İslamiyet Avrupa içlerine kadar yayılmıştır.
B
Medeniyetler arasında kültür alışverişi yaşanmıştır.
C
Arap milliyetçiliği politikası sona ermiştir.
D
İslamiyet’e yabancı fikir akımları girmiştir.
E
Din adamları tercümeler yaparak geçinmektedir.
Soru 8

Emevi halifesi Abdüimelik, Arapça’yı resmi dil ilan et­miştir. Bu durumun, I.Arapça’nın uluslararası bir dil haline gelmesi, II.Arapça’nın Arap Yarımadası dışında yaygınlaşması, III.İslam kültüründe çeşitliliğin artması, IV.Emevi sınırlarının genişlemesi sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savu­nulabilir?

A
II ve III
B
II ve IV
C
III ve I
D
I ve II
E
Yalnız II
Soru 9

İslam Devleti elde ettiği gelirleri “Beytü’l-Mâl” adı veri­len hâzinede toplardı. Toplanan vergilerin önemli bir kısmı bayındırlık işleri, hayır kurumlan ve yardıma muhtaç kimselere harcanırdı. Buna göre İslam Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Hoşgörülü yönetim anlayışını benimsediği
B
Komşu devletlerle iyi ilişkiler kurduğu
C
Sosyal devlet anlayışını benimsediği
D
Vergi miktarlarını artırdığı
E
Kültürel eksiklikleri giderdiği
Soru 10

Hz. Ömer döneminde sınır bölgelerinde ordugah şe­hirleri kurulmuştur. Yalnız bu bilgiye dayanarak, I.Fetihlerin kalıcı olması amaçlanmıştır. II.Ordugah şehirlerine Türkler yerleştirilmiştir. III.İslam dünyasında merkezi otorite bozulmuştur, yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
I, II ve III
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
Yalnız II
E
I ve II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.