9. Sınıf Tarih Türk İslam Devletleri Testleri-1 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi Türk İslam Devletleri konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih Türk İslam Devletleri Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih Türk İslam Devletleri Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sultan Sencer’in ölümünden sonra Büyük Sel­çuklu İmparatorluğu,

I.Horasan Selçukluları

II.Irak Selçukluları

III.Kirman Selçukluları

IV.Türkiye Selçukluları devletleri kurulmuştur.

Bu durum,

I.farklı coğrafyalarda yeni Türk devletlerinin kurulduğu,

II.Selçuklu İmparatorluğu’nun parçalandığı,

III.Türkmenlerin devlete küstürüldüğü

verilenlerden hangilerinin kanıtı sayılabilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız I
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I ve II
Soru 2

Gaznelilerin yıkılmasında etkili olan en önemli neden farklı milletlerden meydana gelmesidir. Buna göre, Gaznelilerin yıkılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A
Ordu gücü
B
Siyasi birlik
C
Etnik yapı
D
Ekonomik yapı
E
Sosyal yaşantı
Soru 3

Mısır’da kurulan ilk Türk İslam devleti olan Tolunoğullarının,

I.güçlü bir ordu ve donanma kurarak, Suriye ve Filistin’e egemen olmaları,

II.Mısır’da güçlü bir merkezi otorite kurmaları

III.Nil nehri çevresinde, bentler ve su kanalları yaparak üretimi artırıp halkın ekonomik kal­kınmasını sağlamaları

özelliklerinden hangileri siyasi egemenlikle­rini koruduklarını ve genişlettiklerini gös­terir?

A
Yalnız III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve III
E
I ve II
Soru 4

Selçuklularda medreselerin açılmasında ve yaygınlaştırılmasında,

I.devlet yönetimi için memur yetiştirmek

II.İslami ve bilimsel eğitim vererek dini—siyasi içerikli bölücü akımlara ve propagandalara engel olmak,

III.İslamiyet’i yeni benimsemiş Türkmenlerin inançlarını kuvvetlendirerek batıl inanç ve hurafelere son vermek

amaçlarından hangilerinin etkili olduğu savu­nulabilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız I
C
I ve III
D
I, II ve III
E
Yalnız III
Soru 5

Büyük Selçuklular dünyanın ilk üniversitesi olan Nizamiye Medreselerinde dini bilimleri ve pozitif bilimleri birlikte okutmaktadır.

Bu bilgilere göre,

I.Selçukluların eğitime önem verdikleri,

II.Selçuklu yönetiminin bilim dünyasını destek­lediği

III.Selçukluların kurduğu eğitim kurumlarıyla bi­limsel gelişmeye hız kazandırdığı

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
Yalnız III
E
I ve II
Soru 6

Selçuklu Sultanlarının,

I.medreseler kurmaları,

II.din ve ırk ayrımı yapmadan halka toprak da­ğıtmaları,

III.ticari antlaşmalar yapmaları

faaliyetlerinden hangileri halkın kültürel seviyesini yükseltmeye yöneliktir?

A
I ve II
B
I ve III
C
Yalnız I
D
Yalnız III
E
Yalnız II
Soru 7

İslamiyet’ten önce kurulan Türk devletlerinde “Ülke hanedanın ortak malıdır.” anlayışı hakim olmuş ve bu durum Türk İslam devletlerinde de devam etmiştir.

Buna göre, Türk İslam devletleri için aşağıda­ki durumlardan hangisi söylenebilir?

A
Kısa sürede yıkıldıkları
B
Bağımsız bir devlet olamadıkları
C
Ekonomilerinin güçlendiği
D
Sınırları rahatlıkla genişletebildikleri
E
Fetih hareketlerinin hızlandığı
Soru 8

Malazgirt Savaşı’nda sonra Anadolu’da Türklerin üst üste başarılar kazanmaları ve ilerlemeleri Bi­zans İmparatorluğu’nu korkuttu. Buna göre, Türklerin Anadolu’da ilerlemesi üzerine Bizans imparatorluğu’nun aşağıdakilerden hangisini yaptığı söylenebilir?

A
Kendi kuvvetleriyle Türklere karşı mücadele etme
B
Türklere yıllık vergi ödemeyi kabul etme
C
Türklerle anlaşarak ittifak kurma
D
Türklerle anlaşarak, Anadolu’yu Türklere bı¬rakma
E
Avrupa’dan yardım isteyerek Haçlı seferlerini başlatma
Soru 9

İlk Türk-İslâm devletlerinde farklı milletlerden olan kişilere devlet yönetiminde görevler veril­miştir. Bu durum, aşağıdakilerden hangisi ile açıkla­nabilir?

A
Toplum yapısının farklı milletlerden oluşması
B
Merkeziyetçi yönetimin zayıflaması
C
Federatif bir idarenin kurulması
D
Anadolu’da siyasi birliğin bozulması
E
Hoşgörü ve eşitliğe dayalı bir yönetim anlayı¬şının benimsenmesi
Soru 10

Büyük Selçuklular, Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’ya yerleştirdiği Türklerden başka ege­menlikleri altında diğer dinlere inananlarda yaşa­maktaydı. Buna göre Büyük Selçukların Anadolu siyase­ti için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Batıya ilerlemeyi amaçlamışlardır
B
Bizans’la mücadele etmişlerdir.
C
İslamiyeti yaymayı düşünmüşlerdir.
D
Ekonomiyi geliştirmeye çalışmışlardır
E
Yönetimde hoşgörü politikasını takip etmişlerdir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.