9. Sınıf Tarih Türk İslam Devletleri Testleri-10 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi Türk İslam Devletleri konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih Türk İslam Devletleri Testleri-10 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih Türk İslam Devletleri Testleri-10 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Selçukluların,

I.resmi dil olarak Farsça’yı kabul etmeleri,

II.Türkmenleri ikinci plana iterek önemli görevlere İranlıları getirmeleri,

III.Anadolu’yu Türk yurdu haline getirmeleri

uygulamalarından hangilerinin, ulusçu devlet anla­yışına aykırı olduğu savunulabilir?

A
II ve III
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
Yalnız II
E
I ve II
Soru 2

Türk İslam devletlerinde eğitim ve sağlık işlerini vakıf­lar üstlenirdi. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Eğitim alanında Batı’dan geri kalındığı
B
Ordunun eğitim işlerine önem vermediği
C
Türklerin eğitimi önemsemediği
D
Halk sağlığının gözetilmediği
E
Eğitim ve sağlık işlerinin halk desteğiyle yapıldığı
Soru 3

Selçuklu sultanları, din ve ırk ayırımı gözetmeden hal­ka toprak dağıtarak boş araziyi değerlendirmeyi dev­letin görevi saymışlardır. Selçuklu sultanlarının izledikleri bu politika öncelikle aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?

A
Tarımsal üretimde artışı sağlamaya
B
Toprak bütünlüğünü korumaya
C
Ülkede asayişi sağlamaya
D
Yönetimde sürekliliği sağlamaya
E
Vergi toplamadaki zorlukları gidermeye
Soru 4

Büyük Selçuklu Devleti’nin,

I.Nizamiye Medreselerini kurması,

II.halifeyi Şii baskısından kurtarması,

III.Anadolu’ya askeri akınlar yapması

gelişmelerinden hangileriyle, Türk İslam kültür ha­yatına doğrudan katkı sağladığı savunulabilir?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
Yalnız II
D
II ve III
E
Yalnız I
Soru 5

Gazneliler şair ve bilginlere önem vermiş, onları des­teklemişlerdir. Gazne hükümdarlarının,

I.ünlü bilginleri sarayda toplamaları,

II.medreseler yaptırmaları,

III.paralı askerler kullanmaları

uygulamalarından hangileri bu duruma kanıt ola­rak gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız III
E
Yalnız II
Soru 6

Karahanlılar ve Selçuklular dönemlerinde yapılmış olan sanat eserleri, daha önce kurulmuş bir Türk dev­leti olan Uygurların sanat eserleri ile büyük benzerlik­ler taşımaktadır. Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermez?

A
Uygurların İslamiyet’i kabul ettiğini
B
Türk kültürünün süreklilik gösterdiğini
C
Türk devletleri arasında kültürel etkileşim olduğunu
D
Uygur sanatının daha sonra kurulan uygarlıkları etkilediğini
E
Uygurların sanat alanında ileri bir düzeye ulaştığını
Soru 7

Türk İslam devletlerinde,

I.Haçlılara karşı savaşılması,

II.Tolunoğulları ve Akşitlerin Abbasilere karşı müca­dele etmesi,

III.halifenin dış saldırılara karşı korunması gelişmelerinden hangileri,

Türklerin İslam dünya­sının koruyuculuğunu üstlendiğine kanıt olarak gösterilemez?

A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız II
D
Yalnız III
E
Yalnız I
Soru 8

ilk Türk İslam devletlerinden olan Karahanlılar Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri tarafından Türkistan’da kurul­muştur. Ordusu, sarayı ve halkı Türklerden oluşmuş­tur.

Buna göre Karahanlılarda,

I.Türk örfüne uyulması,

II.devlet yönetiminde başka ulusların görev alması,

III.Türk İslam kültürüne ait ilk eserlerin yapılması

gelişmelerinden hangilerinin gerçekleşmesi bek­lenemez?

A
Yalnız I
B
III ve III
C
Yalnız II
D
I ve II
E
Yalnız III
Soru 9

Emeviler Dönemi’nde az sayıda Türk’ün Müslüman olmasına karşılık Abbasiler Dönemi’nde bu sayının hızla arttığı görülmüştür. Bu durumun temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A
Türklerin savaşçılık özelliklerinin öğrenilmesi
B
Türk devlet geleneğinin yaygınlaşması
C
Abbasilerin hoşgörülü politika izlemesi
D
Türklerin farklı dinleri seçmesi
E
Abbasi Devleti’nin sınırlarını genişletmesi
Soru 10

Türk İslam devletleri döneminde, Türk bilginleri mate­matik, geometri, tıp ve fizik gibi bilimlerin gelişmesine büyük katkıda bulunmuşlardır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göster­gesidir?

A
Türklerin fetihlerden çok bilimsel çalışmalara ağırlık verdiğinin
B
Türk bilginlerinin Avrupa’da eğitim gördüklerinin
C
Türklerde pozitif bilimlerle ilgili yaygın çalışmalar yapıldığının
D
Türk devletlerinin eski gücünü kaybettiğinin
E
Türk devletlerinde bilimsel eserlerin Arapça yazıldığının
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.