9. Sınıf Tarih Türk İslam Devletleri Testleri-11 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi Türk İslam Devletleri konulu 8 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih Türk İslam Devletleri Testleri-11 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih Türk İslam Devletleri Testleri-11 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Büyük Selçuklu Devleti’nin hızlı bir genişleme po­litikası izlemesinde,

I.Türkmenlerin yurt gereksinimi içinde olmaları,

II.Abbasi halifelerine bağlı olmaları,

III.bilim ve sanat faaliyetlerine önem vermeleri

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunula­bilir?

A
Yalnız III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
E
Yalnız II
Soru 2

Büyük Selçuklu Devleti’nde,

-Tuğrul Bey döneminde Büveyhoğulları ortadan kaldırılmıştır.

-Alp Arslan döneminde Nizamiye Medreseleri açıl­mıştır.

Bu ilti gelişmeyle ilgili olarak söylenebilecek ortak yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilimsel çalışmalar önündeki engeller kaldırılmıştır.
B
Eğitim alanında önemli adımlar atılmıştır.
C
Asker yetiştirilmeye çalışılmıştır.
D
Şii tehlikesine karşı mücadele edilmiştir.
E
Hakimiyet alanları genişletilmiştir.
Soru 3

Selçuklular, Dandanakan Savaşı’ndan (1040) sonra Horasan’a, Malazgirt Savaşı’ndan (1071) sonra Ana­dolu’ya yerleşmeye başlamışlardır.

Yalnız bu bilgilere dayanarak Selçuklular ile ilgili,

I.Savaşlarda başarılı olmuşlardır.

II.Devlet örgütlenmesi tamamlanmıştır.

III.Göçebe yaşam tarzını benimsemişlerdir

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız I
C
I ve III
D
I ve II
E
Yalnız III
Soru 4

Abbasi halifesi 1055 yılında Tuğrul Bey’e, ’’doğunun ve batının sultam” unvanını vermiştir.

Bu durumun,

I.İslam dünyasının Selçukluları siyasi alanda lider kabul etmesi,

II.Selçukluların İslam dünyasının bilim ve kültür ön­cüsü haline gelmesi,

III.Selçuklu şehzadeleri arasında taht kavgalarının başlaması

gelişmelerinden hangilerini kolaylaştırdığı savu­nulabilir?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
II ve III
D
Yalnız II
E
I,II ve III
Soru 5

Türk İslam devletlerinde ilk kervansarayı Karahanlılar yapmıştır. Selçuklular da birçok kervansaray yaparak Türk İslam kültür ve medeniyetine katkı sağlamıştır. Karahanlı ve Selçuklu devletlerinin aşağıdaki özel­liklerinden hangisinin bu durumun gerçekleşme­sinde etkili olduğu söylenebilir?

A
Anadolu’ya akınlar yapmaları
B
İkta sistemini uygulamaları
C
Ticaret yolları üzerinde bulunmaları
D
İslamiyet’i kabul etmeleri
E
Halklarının tamamen Türk olması
Soru 6

Türk İslam devletlerinde mimari eserlerin giderek yaygınlaşmasının öncelikli nedeni olarak aşağıda- Edlerden hangisi gösterilebilir?

A
Devletin ekonomi yönden zenginleşmesi
B
Sanatın gündelik eşyalarda görülmesi
C
Bilim adamlarının çoğalması
D
Halifenin Şiilere karşı korunması
E
Yerleşik hayata geçişin hızlanması
Soru 7

Gaznelilerde sultan; kanun koyma, yargı ve yürütme organlarının başındaydı. İdam ve affetme yetkisine sa­hipti. Sultan isterse, vezir veya devletin ileri gelenleri­ne danışabilirdi. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi­dir?

A
Yasaların uygulanamadığının
B
Sultanın devlet idaresinde mutlak hakim olduğunun
C
Vezirlerin halk tarafından seçildiğinin
D
Devletin töreye olan bağlılığının
E
Hanedanın yönetimde söz sahibi olduğunun
Soru 8

Selçuklular ve Gazneliler, Türkler tarafından kurul­muş, yöneticileri ve ordularının büyük kısmı Türk olan devletlerdir. Bununla birlikte egemen oldukları toprak­lardaki nüfusun büyük çoğunluğu Türk olmayan ulus­lardan oluşmuştur.

Bu durumun,

I.Türklerin farklı kültürlerden etkilenmeleri,

II.ülkede birlik ve düzenin sağlanmasının güçleşmesi,

III.ekonomik sorunların artması

sonuçlarından hangilerine neden olduğu söylene­bilir?

A
II ve III
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
I ve II
E
Yalnız III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
8 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.