9. Sınıf Tarih Türk İslam Devletleri Testleri-2 (Test Çöz Online)

9. Sınıf Tarih dersi Türk İslam Devletleri konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih Türk İslam Devletleri Testleri-2 (Test Çöz Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih Türk İslam Devletleri Testleri-2 (Test Çöz Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Büyük Selçuklular döneminde Abbasi halifesi Selçuklu Sultanı’na siyasi bakımdan bağlı iken Selçuklu Sultanı da dini yönden Abbasi halifesi­ne bağlı olmuştur.

Buna göre, bu dönem İslam dünyası için,

I.Siyasi ve dini otoriteler farklı kişiler tarafın­dan temsil edilmektedir.

II.Selçuklu Sultanları Abbasi halifelerinin dini ve siyasi yetkilerine son vermişlerdir.

III.Abbasi halifeleri eski siyasi güçlerini koru­muşlardır

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız II
B
I,II ve III
C
Yalnız III
D
I ve III
E
Yalnız I
Soru 2

I.Haçlılara karşı mücadele etmeleri

II.Abbasi halifelerini koruyarak halifelik kurumunu devam ettirmeleri

III.İslam inancını yeni coğrafyalara yaymaları

Yukarıdaki verilenlerden hangilerinin Türk İs­lam Devletlerinin İslam dünyasında saygınlı­ğını artırdığı söylenebilir?

A
I,II ve III
B
Yalnız III
C
Yalnız II
D
I ve II
E
Yalnız I
Soru 3

Selçuklu Sultanlarının,

I.halifeyi manevi lider olarak kabul etmeleri,

II.halkının mutluluk ve refahı için çalışmaları,

III.töre ve din kurallarına uyma zorunluluğunun olması

gibi özelliklerinden hangileri kanun üstün­lüğü anlayışını benimsediklerinin gösterge­sidir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
E
Yalnız II
Soru 4

Aşağıdaki Türk İslam Devletlerinden hangile­ri Mısır’da hakimiyet sürmemiştir?

A
Eyyübiler
B
Tolunoğulları
C
Karahanlılar
D
İhşidler
E
Memluklüler
Soru 5

Karahanlılarda diğer Türk İslam devletlerinden farklı olarak, Arapça ve Farsça etkili olamamıştır. Uygur kültürünü devam ettirerek Uygur Alfabesi’ni kullanmışlardır. Buna göre Karahanlılarla ilgili olarak ulaşıla­bilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ülke sınırları çok geniş değildir.
B
Siyasi varlıkları kısa sürmüştür.
C
Uygur Devleti ile çağdaştırlar.
D
Ulusal kimliklerini korumuşlardır.
E
Dış kültürlerle etkileşim içerisindedir.
Soru 6

İlk Türk-İslâm devletlerinde,

I.devletin kadılar üzerinde hiç bir baskısının olmaması,

II.kadıların verdiği kararların kesin olması,

III.haksızlığa uğradığını düşünenlerin davaları­na başka kadıların tekrar bakması

durumlarından hangileri yargının gücünü ar­tırarak adaletli bir ortam oluşturmaya yöne­liktir?

A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve III
D
Yalnız III
E
Yalnız II
Soru 7

Büyük Selçuklularla Gazneliler arasında ya­pılan Horasan’ı ele geçirme mücadelesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A
Anadolu Türk birliğini kurma
B
Ekonomik yolların yön değiştirmesini sağlama
C
Siyasi yönden güçler dengesini lehine çevirme
D
Çin’e karşı tampon bölgeleri alma
E
Orta Asya’da İslamiyeti yayma
Soru 8

Büyük Selçuklulardaki iç mücadeleler dış politi­kasını olumsuz etkilemiştir.

Buna göre,

I.Türkmenlerin yönetime küsmeleri,

II.Haçlılara karşı mücadele edememeleri,

III.taht mücadelelerinin olması

gelişmelerinden hangilerinin yukarıda veri­len yargıyı desteklediği savunulabilir?

A
Yalnız III
B
I,II ve III
C
Yalnız I
D
I ve III
E
Yalnız II
Soru 9

Türklerin Müslüman olduktan sonra aşağıda­ki faaliyetlerinden hangisi İslam dünyasına “siyasi hizmetlerinden” birisi değildir?

A
İslam kültür medeniyetinin gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunmuşlardır
B
Dağınık haldeki Müslüman Türkleri tek bayrak altında toplamışlardır
C
Halifeliği koruyarak, siyasi varlığını sürdürmesini sağlamışlardır.
D
Farklı coğrafyalarda yeni Türk İslam Devletleri kurmuşlardır.
E
İslam dünyasını Haçlılar karşı korumuşlardır.
Soru 10

Mısır’da kurulan Türk devletlerinin,

I.inanç ayrımı gözetilmeksizin herkese toprak dağıtmaları,

II.hastane, mabet, vakıf işlerine ağırlık verme­leri,

III.tarımsal alanlarda vergiler koymaları

gibi faaliyetlerinden hangilerinin “sosyal dev­let anlayışının gereği olduğu söylenebilir?

A
Yalnız III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
E
Yalnız II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.