9. Sınıf Tarih Türk İslam Devletleri Testleri-2 (Test Çöz Online)

9. Sınıf Tarih dersi Türk İslam Devletleri konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih Türk İslam Devletleri Testleri-2 (Test Çöz Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih Türk İslam Devletleri Testleri-2 (Test Çöz Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Büyük Selçuklular döneminde Abbasi halifesi Selçuklu Sultanı’na siyasi bakımdan bağlı iken Selçuklu Sultanı da dini yönden Abbasi halifesi­ne bağlı olmuştur.

Buna göre, bu dönem İslam dünyası için,

I.Siyasi ve dini otoriteler farklı kişiler tarafın­dan temsil edilmektedir.

II.Selçuklu Sultanları Abbasi halifelerinin dini ve siyasi yetkilerine son vermişlerdir.

III.Abbasi halifeleri eski siyasi güçlerini koru­muşlardır

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız III
B
Yalnız II
C
I ve III
D
Yalnız I
E
I,II ve III
Soru 2

İlk Türk-İslâm devletlerinde,

I.devletin kadılar üzerinde hiç bir baskısının olmaması,

II.kadıların verdiği kararların kesin olması,

III.haksızlığa uğradığını düşünenlerin davaları­na başka kadıların tekrar bakması

durumlarından hangileri yargının gücünü ar­tırarak adaletli bir ortam oluşturmaya yöne­liktir?

A
Yalnız III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
Yalnız II
E
I ve III
Soru 3

Büyük Selçuklularla Gazneliler arasında ya­pılan Horasan’ı ele geçirme mücadelesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A
Anadolu Türk birliğini kurma
B
Ekonomik yolların yön değiştirmesini sağlama
C
Çin’e karşı tampon bölgeleri alma
D
Orta Asya’da İslamiyeti yayma
E
Siyasi yönden güçler dengesini lehine çevirme
Soru 4

I.Haçlılara karşı mücadele etmeleri

II.Abbasi halifelerini koruyarak halifelik kurumunu devam ettirmeleri

III.İslam inancını yeni coğrafyalara yaymaları

Yukarıdaki verilenlerden hangilerinin Türk İs­lam Devletlerinin İslam dünyasında saygınlı­ğını artırdığı söylenebilir?

A
I,II ve III
B
I ve II
C
Yalnız III
D
Yalnız I
E
Yalnız II
Soru 5

Selçuklu Sultanlarının,

I.halifeyi manevi lider olarak kabul etmeleri,

II.halkının mutluluk ve refahı için çalışmaları,

III.töre ve din kurallarına uyma zorunluluğunun olması

gibi özelliklerinden hangileri kanun üstün­lüğü anlayışını benimsediklerinin gösterge­sidir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
II ve III
D
I ve III
E
Yalnız I
Soru 6

Büyük Selçuklulardaki iç mücadeleler dış politi­kasını olumsuz etkilemiştir.

Buna göre,

I.Türkmenlerin yönetime küsmeleri,

II.Haçlılara karşı mücadele edememeleri,

III.taht mücadelelerinin olması

gelişmelerinden hangilerinin yukarıda veri­len yargıyı desteklediği savunulabilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
I,II ve III
E
I ve III
Soru 7

Mısır’da kurulan Türk devletlerinin,

I.inanç ayrımı gözetilmeksizin herkese toprak dağıtmaları,

II.hastane, mabet, vakıf işlerine ağırlık verme­leri,

III.tarımsal alanlarda vergiler koymaları

gibi faaliyetlerinden hangilerinin “sosyal dev­let anlayışının gereği olduğu söylenebilir?

A
Yalnız III
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
Yalnız I
Soru 8

Aşağıdaki Türk İslam Devletlerinden hangile­ri Mısır’da hakimiyet sürmemiştir?

A
İhşidler
B
Eyyübiler
C
Karahanlılar
D
Memluklüler
E
Tolunoğulları
Soru 9

Türklerin Müslüman olduktan sonra aşağıda­ki faaliyetlerinden hangisi İslam dünyasına “siyasi hizmetlerinden” birisi değildir?

A
İslam dünyasını Haçlılar karşı korumuşlardır.
B
Halifeliği koruyarak, siyasi varlığını sürdürmesini sağlamışlardır.
C
İslam kültür medeniyetinin gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunmuşlardır
D
Dağınık haldeki Müslüman Türkleri tek bayrak altında toplamışlardır
E
Farklı coğrafyalarda yeni Türk İslam Devletleri kurmuşlardır.
Soru 10

Karahanlılarda diğer Türk İslam devletlerinden farklı olarak, Arapça ve Farsça etkili olamamıştır. Uygur kültürünü devam ettirerek Uygur Alfabesi’ni kullanmışlardır. Buna göre Karahanlılarla ilgili olarak ulaşıla­bilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dış kültürlerle etkileşim içerisindedir.
B
Ulusal kimliklerini korumuşlardır.
C
Uygur Devleti ile çağdaştırlar.
D
Siyasi varlıkları kısa sürmüştür.
E
Ülke sınırları çok geniş değildir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.