9. Sınıf Tarih Türk İslam Devletleri Testleri-3 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi Türk İslam Devletleri konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih Türk İslam Devletleri Testleri-3 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih Türk İslam Devletleri Testleri-3 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Abbasilerin,

I.hoşgörülü bir politika takip etmeleri,

II.bilimsel çalışmalara önem vermeleri,

III.Arap milliyetçiliği yapmamaları

hangileri Türklerin İslamiyete girişini hızlan­dırdığı söylenebilir?

A
II ve III
B
Yalnız I
C
Yalnız III
D
I ve III
E
Yalnız II
Soru 2

Malazgit Savaşı sonucunda,

I.ilk Türk beyliklerinin kurulması,

II.Türkiye tarihinin başlaması,

III.Bizansın Anadolu’daki etkisinin zayıflaması

gibi gelişmelerden hangileri Anadolu’nun Türk yurdu olduğunun göstergesidir?

A
I ve II
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I,II ve III
Soru 3

İlk Türk İslam Devletlerinde ikta sistemi ile;

-Devlet hâzinesine yük olmadan savaşa hazır bir ordu oluşturulmuştur.

-Üretimde süreklilik sağlanmıştır.

-Göçebe Türkmenlerin yerleşik hayata geç­meleri sağlanmıştır.

-Devlet otoritesi ülkenin her tarafına yayılmış­tır.

Buna göre aşağıdaki alanların hangisi ikta sisteminin dışında kalır?

A
Sosyal
B
Askeri
C
Siyasi
D
Ekonomik
E
Hukuk
Soru 4

Malazgirt Savaşı’ndan sonra Türkler Anadolu’ya yerleşmeye başlamış, Anadolu’da Türk devletle­ri kurulmaya başlamıştır. Anadolu bugün üzerin­de yaşadığımız Türklerin anayurdu olmuştur. Bu zafer etkilerini bütün İslam ülkelerinde gösterdiği gibi Avrupa ve Bizans İmparatorluğu’nda göster­miştir.

Buna göre Malazgirt Zaferi için,

I.Bizans’ın Anadolu’daki etkinliği azalmıştır.

II.Anadolu’nun Türleşmesi için önemli rol oyna­mıştır.

III.Bizans’ın kışkırtmasıyla Haçlı Seferleri baş­lamıştır.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
Yalnız III
D
Yalnız II
E
I,II ve III
Soru 5

Gaznelilerle, Büyük Selçuklu Devleti arasındaki mücadelenin en önemli nedeni Horasan Böige- si’ni ele geçirmek olmuştur.

Buna göre,

I.devlet teşkilatını kurma

II.milliyetçilik düşüncesini ön plana çıkarma

III.siyasi ve askeri seferler düzenleme

çalışmalarında hangilerinin yapıldığı söyle­nebilir?

A
I,II ve III
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
II ve III
E
Yalnız III
Soru 6

Tolunoğulları Devleti’nin,

-sulama kanalları yapmaları,

-halkın ihtiyaçlarını karşılamaları,

-halkın refah düzeyini yükseltmeleri

faaliyetleri aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A
İslamiyetin Mısır’da yayılmasına
B
Tarıma dayalı ekonominin yerini ticarete bırakmasına
C
Sosyal devlet anlayışının gelişmesine
D
Siyasi yapının değişmesine
E
Mısır’da Türk hakimiyetinin sona ermesine
Soru 7

I.Mısır’da kurulmuşlardır.

II.Türk valiler tarafından kurulmuşlardır.

III.Abbasiler tarafından yıkılmışlardır.

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri Tolunoğulları ve İhşidlerin ortak özelliklerindendir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
I,II ve III
E
I ve II
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti’nin sosyal kurumların masraflarını karşılamak amacıyla kurduğu kurumlardan biridir?

A
Atabeylik kurumu
B
Ahi Teşkilatı
C
Medreseler
D
İkta sistemi
E
Vakıf sistemi
Soru 9

Tarihte ilk kez Sultan unvanını kullanan Türk İslam hükümdarı aşağıdakilerden hangisi­dir?

A
Orhan Gazi
B
Gazneli Mahmut
C
Tuğrul Bey
D
Süleyman Şah
E
Melikşah
Soru 10

İlk Türk İslam Devletlerinden,

-Gazneliler İran ve Arap kültüründen etkilen­mişlerdir.

-Karahanlılar ise ulusal kimliklerini korumuş­lardır.

Buna göre bu farklılığın oluşmasında,

I.coğrafi konumları,

II.ülkelerinde yaşanan etnik grupların kültürleri,

III.egemenlik anlayışları

durumlarından hangilerinin etkili olduğu sa­vunulabilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
I,II ve III
E
I ve II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.