9. Sınıf Tarih Türk İslam Devletleri Testleri-5 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi Türk İslam Devletleri konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih Türk İslam Devletleri Testleri-5 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih Türk İslam Devletleri Testleri-5 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk İslam Dev­letlerinden birisi değildir?

A
Uygurlar
B
Selçuklular
C
Memlüklüler
D
Karahanlılar
E
Gazneliler
Soru 2

Türk - İslam devletleri sosyal devlet anlayışı­nı benimseyerek,

I.halkın refah düzeyini yükseltme,

II.merkezi otoriteyi güçlendirme,

III.halkın yönetimden memnun olmasını sağla­ma

amaçlarından hangilerine ulaşmak istedikleri söylenebilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
I ve II
E
I ve III
Soru 3

Sultan Alparslan döneminde,

I.Bizans’la mücadele edilmesi,

II.Kardeşi Kirman meliki Kavurd'un isyanının bastırılması,

III.Doğu Anadolu'nun kapısı Ani Kalesi’nin alın­ması

gelişmelerinden hangileri Anadolu’yu Türk yurdu yapmaya yöneliktir?

A
I ve II
B
I ve III
C
Yalnız III
D
Yalnız I
E
Yalnız II
Soru 4

I.Türklerin Abbasilerin devlet yönetimi ve diğer alanlarda görev alması

II.Endülüs Emevi Medreselerinde Avrupalı öğ­rencilerin okuması

III.İpek Yolu’nun ele geçirilmesi ile Çin, Orta As­ya ve İran ile ticaretin yapılması

Yukarıda verilenlerden hangilerinin Türklerin İslamiyet’e girişini hızlandırdığı söylenebilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
I ve III
E
I,II ve III
Soru 5

Selçuklu sultanları göçebe Türkmenleri Bizans sınır boylarındaki topraklara yerleştirmişlerdir.

Bu uygulama ile,

I.Türkmenlerin yerleşik hayata geçmesini

II.Türkmenlerden askeri amaçlı olarak faydalanmayı

III.bağımsız beyliklerinin kurulmasını sağlamayı

durumlarından hangilerini amaçlamışlardır?

A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
Yalnız II
E
Yalnız III
Soru 6

Büyük Selçuklular Devleti’ndeki,

I.Meliklerin birbiriyle olan iktidar mücadeleleri

II.Nizamiye medreselerinin kurulup yaygın­laştırılması

III.Batini tarikatı’nın birçok devlet adamını öl­dürmesi

gelişmelerinden hangilerinin devletin yıkılışı­nı kolaylaştırdığı söylenebilir?

A
II ve III
B
I ve III
C
Yalnız III
D
Yalnız I
E
Yalnız II
Soru 7

Türk tarihinde fetret dönemleri yaşanmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi “Fetret de­virlerinin” ortak özelliklerinden biri olamaz?

A
İç isyanlar çıkmıştır.
B
Taht kavgaları yaşanmıştır.
C
Devlet otoritesi zayıflamıştır.
D
Anadolu’nun imarı hız kazanmıştır.
E
Toplumsal, ekonomik ve siyasi huzursuzluklar olmuştur.
Soru 8

Aşağıdaki yapılardan hangisi Türk İslam dev­letlerinde halkın kullandığı sosyal amaçlı ya­pılardan olduğu savunulamaz?

A
Kervansaraylar
B
Hastaneler
C
Aşevleri
D
Medreseler
E
Saraylar
Soru 9

Memlûk Devleti’nde, tarımın gelişmesinde Nil Nehri ve bu nehir üzerinde kurulan sulama ka­nallarının etkisi büyüktür.

Buna göre,

I.coğrafi konum

II.siyasi ve askeri güç

III.merkezi otoritenin güçlü olması

durumlarından hangilerinin Memlûk Devle­ti’nde tarımın gelişmesine neden olduğu söy­lenebilir?

A
II ve III
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
Yalnız II
E
I ve II
Soru 10

Türklerin İslamiyet kabulü ile,

I.mahkemelerde şer’i hukuku uygulamaları,

II.ordu-millet anlayışına sahip olmaları,

III.ülkeyi hükümdar ailesinin ortak malı sayma­ları

gelişmelerden hangilerinin ortaya çıktığı söylenebilir?

A
II ve III
B
Yalnız III
C
Yalnız II
D
I ve II
E
Yalnız I
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.