9. Sınıf Tarih Türk İslam Devletleri Testleri-6 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi Türk İslam Devletleri konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih Türk İslam Devletleri Testleri-6 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih Türk İslam Devletleri Testleri-6 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Karahanlılar ve Büyük Selçuklular dönemlerinde; Bu­hara, Semerkant, Gürgenç gibi şehirlerin önemli bir ti­caret merkezi olduğu, buralarda pek çok kervansara­yın yapıldığı, halkının zenginleştiği, bilim, kültür ve sa­nat faaliyetlerinin geliştiği tespit edilmiştir. Bu şehirlerin kültürel ve ekonomik açıdan canlan­masında aşağıdakilerden hangisinin daha etkili ol­duğu savunulabilir?

A
İpek Yolu üzerinde bulunmalarının
B
Türk devletleri tarafından yönetilmelerinin
C
Moğol istilasına uğramalarının
D
Orta Asya’da bulunmalarının
E
Halklarının Müslüman olmasının
Soru 2

Karahanlılarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden han­gisi yanlıştır?

A
Kurucusu Bilge Kül Kadir Han’dır.
B
Hindistan’da İslamiyet’in yayılmasını sağlamışlardır.
C
Satuk Buğra Han zamanında İslâmiyet’i kabul etmişlerdir.
D
Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri kurmuştur.
E
İlk Türk İslâm eserleri bu dönemde verilmiştir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Mısır’da kurulan ilk Türk devletidir?

A
İhşidler
B
Eyyûbîler
C
Memlûkler
D
Fatımîler
E
Tolunoğulları
Soru 4

751 yılında Çin ile Araplar arasında yapılan Talaş Savaşı’nın Türk tarihi açısından en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kâğıt tüm dünyaya yayılmıştır.
B
Türklerle Araplar arasında ticarî faaliyetler artmıştır
C
Çin’in Orta Asya’da yayılması engellenmiştir.
D
Türkler kitleler hâlinde İslâmiyet’e girmişlerdir.
E
Abbasîlerin nüfuz alanı genişlemiştir.
Soru 5

-Büyük Selçuklu Devleti’nin kesin olarak kurulması

-Horasan’ın tamamen Selçukluların eline geçmesi

-Gazneli Devleti’nin yıkılış sürecine girmesi

gelişmeleri aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir?

A
Katvan
B
Dandanakan
C
Malazgirt
D
Pasinler
E
Serahs
Soru 6

Müslüman Türk devletlerinden Selçuklular ve Gazne- liler; yazı olarak Arap alfabesini, resmi yazışmalarda ve eğitim öğretim kurumlarında Arap ve Fars dilini kul­lanmışlardır. Karahanlılar ise, yazı olarak Uygur alfa­besini, resmi yazışmalarda da Türkçe’nin Hakaniye lehçesini kullanmışlardır. Karahanlıların bu tutumunda aşağıdakilerden han­gisinin etkili olduğu söylenebilir?

A
Yönetimleri altındaki halkın tamamına yakınının Türk olmasının
B
Samanoğulları Devleti ile mücadele etmelerinin
C
Ülkeyi ikiye ayırarak yönetmelerinin
D
Selçuklular ve Gaznelilerden daha önce Müslüman olmalarının
E
Gazneliler ve Selçuklularla savaşmalarının
Soru 7

I. Halifenin koruyuculuğunu üstlenmeleri

II.Anadolu ve Hindistan’da İslamiyet’i yaymaları

III.Medreseler kurarak değerli bilim adamları yetiştir­meleri

Yukarıdakilerden hangileri Türklerin İslam dünyası­na hizmetleri arasında gösterilebilir?

A
I, II ve III
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
Yalnız I
Soru 8

İslam dünyasında meydana gelen aşağıdaki geliş­melerin hangisinde Türklerin etkisinin olmadığı söylenebilir?

A
İç isyanların bastırılmasında
B
Halifenin Şiî baskısından kurtarılmasında
C
Bizans ile mücadele edilmesinde
D
Mezhep ayrılıklarının görülmesinde
E
Haçlı Seferlerine karşı mücadele edilmesinde
Soru 9

Gazneli Mahmut’un,

I.halifeyi Şiilere karşı koruma,

II.ekonomik kazançlar elde etme,

III.İslamiyet’in yayılmasını sağlama,

amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek için Hin­distan’a seferler düzenlediği söylenebilir?

A
I ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
II ve III
E
Yalnız II
Soru 10

Karahanlılarda ordunun tamamına yakınını Türkler oluştururken, Gaznelilerde ordunun önemli bir kısmı Hintliler, Afgan yerlisi Gurlular ve İranlIlardan oluş­muştur. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

A
Gaznelilerin çok uluslu bir devlet olmasına
B
Karahanlıların daha erken kurulmuş olmasına
C
Gaznelilerin İslam dinini yaymak için çalışmasına
D
Karahanlıların ülkeyi doğu ve batı olarak ikiye ayır¬malarına
E
Gaznelilerin Abbasi halifelerini himaye etmelerine
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.