9. Sınıf Tarih Türk İslam Devletleri Testleri-8 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi Türk İslam Devletleri konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih Türk İslam Devletleri Testleri-8 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih Türk İslam Devletleri Testleri-8 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Büyük Selçuklu Devleti’nde ülke topraklarının önemli bir kısmını iktalar oluşturmaktaydı, iktalar çeşitli devlet görevlileri ile komutanlara verilirdi. İkta sahipleri topra­ğın üzerinde yaşayan halktan topladıkları vergilerle kendi geçimlerini sağladıktan sonra geri kalanıyla atlı asker beslerlerdi. Böylece devlet, ülkenin her tarafın­da askeri birlikler bulundurabilmekteydi. Bu bilgilere bakarak ikta sisteminin aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulamaz?

A
Şehzadelerin isyan etmelerinin önlenmesini
B
Vergilerin düzenli olarak toplanmasını
C
Eyaletlerde askeri birliklerin oluşturulmasını
D
Ülkede asayiş ve güvenliğin sağlanmasını
E
Bazı hizmetlerin hâzineden para harcanmadan yürütülmesini
Soru 2

Türk İslam devletlerinde konuşma dili Türkçe, Farsça ve Arapça gibi değişkenlik gösterirken bilim dili olarak Arapça kullanılmıştır. Türk İslam devletlerinde bilim dili olarak Arap­ça’nın kullanılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

A
Önemli görevlere değişik uluslardan kişilerin getirilmesinin
B
Türklerin savaşçı bir ulus olmasının
C
Abbasi halifesinin dini lider kabul edilmesinin
D
Bilimsel eserlerin çoğunlukla Arapça yazılmasının
E
Medreselerin çok yaygın olmasının
Soru 3

Büyük Selçuklu Devleti;

-Bizans ile yaptığı Malazgirt Savaşı’nı kazanmıştır.

-İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmiştir.

-Tanrı dağlarından Akdeniz kıyılarına kadar geniş topraklara egemen olmuştur.

Büyük Selçuklu Devleti’nin bu faaliyetleri gerçek­leştirmesinde aşağıdakilerden hangisinin daha et­kili olduğu söylenebilir?

A
Güçlü ve düzenli ordular kurulmasının
B
Merkezi otoritenin güçlü tutulmamasının
C
Abbasi halifesinin dini lider kabul edilmesinin
D
Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaştırmasının
E
Büyük memurluklara İranlıların getirilmesinin
Soru 4

Büyük Selçuklu Devleti siyasi ve askeri açıdan güçlü bir devlet olmasına rağmen sık sık dağılma tehlikesi geçirmiş, uzun süre varlığını devam ettirememiştir. Bu durumun en önemli nedeni her hükümdar değişik­liğinden sonra yaşanan taht kavgalarıdır. Büyük Selçuklu Devleti’nde taht kavgalarının sık yaşanması aşağıdakilerden hangisinin bir sonu­cudur?

A
Ülke sınırlarının çok genişlemiş olmasının
B
Eyaletlere vali olarak atanan meliklerin çok geniş yetkilere sahip olmasının
C
Hükümdarların Abbasi halifesinin dini nüfuzunu tanımalarının
D
Ordunun önemli bir bölümünü ikta askerlerinin oluşturmasının
E
Hükümdarların küçük yaşlarda tahta geçmesinin
Soru 5

Aşağıdaki Türk boylarından hangisi, Türk İslam kültürünün yayılması ve korunmasına diğerlerin­den daha çok katkıda bulunmuştur?

A
Bulgarlar
B
Avarlar
C
Oğuzlar
D
Peçenekler
E
Hazarlar
Soru 6

Büyük Selçuklularda Arz Divanı’mn görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyasî suçluları yargılamak
B
Maliye işlerine bakmak
C
Devletin tüm yazışmalarını yürütmek
D
Devletin uygulamalarını teftiş etmek
E
Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti sultanlarından biri değildir?

A
Baybars
B
Berkyaruk
C
Melikşah
D
Sencer
E
Muhammed Tapar
Soru 8

Selçuklu sultanları başkentte 12.000 kişiden oluşan ve maaşlı olarak hizmet veren hassa askerlerini bu­lundurmuşlardır. Selçuklu sultanlarının bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?

A
Ticaret gelirlerini artırmayı
B
Başkentin güvenliğini artırmayı
C
Yerleşik düzeni yaygınlaştırmayı
D
Hâzineden nakit para çıkmasını önlemeyi
E
Orduda disiplini artırmayı
Soru 9

Türklerin İslamiyet’i kabul ettikten sonra kurdukları devletlerin çoğu İslamiyet’ten önceki Türk devletleri gibi kısa sürede yıkılmıştır. Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A
Ordunun Türklerden oluşmasının
B
Türk devletlerinde ülkenin, hanedanın ortak malı olarak görülmesinin
C
Türkçe’nin her alanda kullanılmasının
D
Türklerin savaşçı özelliklerinin
E
Türklerin farklı dinlere karşı hoşgörülü davranmalarının
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk İslam devletleri­nin genel özellikleri arasında gösterilemez?

A
Abbasi halifesine dini yönden bağlı olunması
B
İslam uygarlığına katkı yapılması
C
Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaştırılması
D
Türkçe’nin resmi dil olarak kullanılması
E
Taht kavgalarının yaşanması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.