9. Sınıf Tarih Türk İslam Devletleri Testleri-9 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi Türk İslam Devletleri konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih Türk İslam Devletleri Testleri-9 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih Türk İslam Devletleri Testleri-9 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Samanoğulları Devleti’ni yıkmak için ittifak yapan Karahanlılar ve Gazneliler, 999 yılında bu amaçlarına ulaşmışlardır. Samanoğullarının topraklarını paylaşan Karahanlılar ve Gazneliler, Horasan’ı ele geçirmek için aralarında mücadele etmişlerdir.

Buna göre,

I.Gazneliler Devleti Karahanlıların zayıflamasıyla ku­rulmuştur.

II.Samanoğulları Devleti’nin yıkılmasıyla Abbasi hali­feleri koruyucusuz kalmışlardır.

III.Karahanlılar ve Gaznelilerin zamanla çıkarları ça­tışmıştır.

Yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A
I ve II
B
Yalnız II
C
II ve III
D
Yalnız III
E
Yalnız I
Soru 2

Tolunoğlu Ahmet, Abbasi Devleti’nin önemli komutan­larından birisiydi. Mısır’daki isyanları bastırmak için bölgeye gönderilen Tolunoğlu Ahmet, isyanları bastır­dıktan sonra bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu bilgilere göre Tolunoğullarının kuruluşuyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir?

A
Türk nüfusunun desteğini almışlardır.
B
Abbasilerin merkezi otoritesinin bozulmasıyla kurulmuşlardır.
C
Fatımilerin siyasi varlığına son vermişlerdir.
D
Abbasi Devleti’ni dış saldırılara karşı korumuşlardır.
E
Suriye’yi alarak sınırlarını büyütmüşlerdir.
Soru 3

Türk İslam devletlerinde, -kut anlayışının devam etmesi, -halifenin, hükümdarı sultan ilan etmesi durumlarının ortak sonucu olarak öncelikle asağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Türk hükümdar sayısının artması
B
Hükümdarın otoritesinin artması
C
Türklerin veraset anlayışını değiştirmesi
D
Türklerin Abbasi Devleti egemenliğine girmesi
E
Halifelerin İslam dünyasındaki etkisinin azalması
Soru 4

Türk İslam devletlerinde cami, medrese, kervansaray, hastane, aşevi gibi sosyal kurumların giderleri vakıflar tarafından karşılanmış, halkın bu kurumlardan ücret­siz olarak hizmet alması sağlanmıştır. Bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisine doğru­dan katkı sağladığı söylenebilir?

A
Sosyal dayanışmanın güçlenmesine
B
Güçlü orduların kurulmasına
C
Devletin gelirlerinin artmasına
D
Taht kavgalarının yaşanmasına
E
Ülke sınırlarının genişlemesine
Soru 5

Türkler, İslamiyet’i kabul ettikten sonra da töreye bağ­lı kalmışlardır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden ol­duğu savunulabilir?

A
Hükümdarların halifeye bağlı kalmasına
B
Eski dini inançlarının devam etmesine
C
Orduların zayıflamasına
D
Şer’i hukukun yanında örfi hukukun da uygulanmasına
E
İslam dininin hızla yayılmasına
Soru 6

Türk İslam devletlerinde hükümdarlar haftanın bir gü­nünü halkın sorunlarına ayırırlardı. Halktan dilek ve şi­kayeti olanlar hükümdara durumlarını iletirlerdi. Bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisine yöne­lik olduğu söylenemez?

A
Halkın hükümdara olan bağlılığı artırmaya
B
Kadıların yetkilerini azaltmaya
C
Adaletsizlikleri önlemeye
D
Haksız uygulamaları engellemeye
E
Halkın sorunlarına çözüm bulmaya
Soru 7

Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri tarafından kurulan Karahanlılar Devleti’nde eğitim, kültür ve sanat anlayışı­nın özellikle Satuk Buğra Han döneminde değişmeye başladığı görülmektedir. Bu duruma aşağıdakilerden hangisinin neden ol­duğu savunulabilir?

A
Dış politikada başarının gecikmesinin
B
Türkler arasında İslamiyet’in yayılmasının
C
Gök Tanrı inancının kabul edilmesinin
D
Veraset sisteminin değişmesinin
E
Türkistan’ın ele geçirilmesinin
Soru 8

Karahanlılar ve Gazneliler ilk Türk - İslam devletlerindendir. Karahanlılarda halk, ordu ve saray Türkçe ko­nuşurken, Gaznelilerde halk, ordu ve saray farklı diller konuşmuştur. Gaznelilerde farklı dillerin konuşulmasında,

I.devletin Türkler tarafından kurulması,

II.toplumun çeşitli etnik gruplardan oluşması,

III.yönetimde Türk töresinin uygulanması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunula­bilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
Yalnız II
D
II ve III
E
I ve II
Soru 9

Büyük Selçuklu Devleti’nin hızlı bir genişleme po­litikası izlemesinde,

I.Türkmenlerin yurt gereksinimi içinde olmaları,

II.Abbasi halifelerine bağlı olmaları,

III.bilim ve sanat faaliyetlerine önem vermeleri

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunula­bilir?

A
Yalnız III
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
II ve III
E
I ve II
Soru 10

Aşağıda Türk İslâm devletlerinde yetişen ünlü bilim adamları ve meşhur oldukları bilim dalları eşleştiril­miştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Harizmî - Matematik, Felsefe
B
Ömer Hayyam - Tefsir, Fıkıh
C
Birûnî - Matematik, Fizik
D
Farabî - Matematik, Felsefe
E
İbn-i Sina - Tıp, Felsefe
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.