9. Sınıf Tarih Türkiye Tarihi Testleri-2 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi Türkiye Tarihi konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih Türkiye Tarihi Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih Türkiye Tarihi Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Magna Charta’nın;
I.Hiçbir özgür insan bırakılamaz.
II.Halk meclisi açılmalıdır.
III.Hiçbir insan yürürlükteki kanunlara baş vurmaksızın tutuklanamaz.
maddelerinden hangileri Avrupa’nın insan hakları konusunda gelişme kaydettiğini daha iyi kanıtlar?

A
Yalnız II
B
Yalnız I
C
Yalnız III
D
I,II ve III
E
I ve III
Soru 2

Ortaçağ’da papalık dini gücünün yanında siyasi gücede sahiptir. Kilise bu siyasi gücünü kulla­narak ülke içerisinde etkin bir konuma gelmiştir. Bu durum,
I.Laik yönetim şekli yoktur.
II.Din adamları devlet yönetiminde etkilidir.
III.Demokratik bir ortam yaşanmıştır.
yargılarından hangilerini kanıtlar?

A
Yalnız III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
E
Yalnız II
Soru 3

Orta Çağ Avrupası’nda sanat ve bilimsel çalışmaların kilisenin kontrolünde ve istediği alanlarda yapılmasının,
I.özgün sanat eserlerin ortaya çıkmamasına,
II.sanatçıların çalışacağı alanların sınırlı kal­masına,
III.bireylerin kişisel yeteneklerinin ve ya­ratıcılıklarının gelişmemesine
durumlarından hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?

A
Yalnız II
B
I,II ve III
C
I ve II
D
Yalnız III
E
Yalnız I
Soru 4

Ortaçağ Avrupası’nda görülen,
I.Kutsal sayılan toprakları almak için, Haçlı se­ferlerinin yapılması
IIPapaların krallara taç giydirmesi
III.eğitim öğretimin kilisenin açtığı okullarda yapılması
durumlarından hangileri Katolik Kilisesi’nin siyasi alanda güçlü ve devletler üzerinde si­yasi yaptırım gücünün olduğunun kanıtı sayılabilir?

A
Yalnız III
B
Yalnız I
C
I ve III
D
I,II ve III
E
I ve II
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ Avrupası ile ilgili değildir?

A
Eğitimin kilisenin açtığı okullarda verilmesi
B
Dinin sosyal ve siyasal hayatta etkili olması
C
Yönetimde burjuvaların etkili olması
D
Skolastik düşüncenin egemen olması
E
Feodolite rejimi ile yönetilmesi
Soru 6

Ortaçağ’da güçlü olan derebeyliklerin Coğra­fi keşiflerle, ortaya çıkan,
I.Akdeniz ticaretinin önem kaybetmesi,
II.yeni keşfedilen yerlere göçlerin olması
III.Avrupa’da zenginliğin ölçüsünün toprak yeri­ne, değerli madenlerin olması
sonuçlarından hangilerinin derebeylikleri olumsuz etkilediği söylenebilir?

A
I ve II
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
I ve III
E
Yalnız III
Soru 7

Ortaçağ Avrupası’nda,
I.soylular
II.din adamları
III.burjuvalar
gibi sosyal sınıfların hangilerinin Haçlı Sefer­leri sonunda etkinliğinin azaldığı savunulur?

A
I ve II
B
I ve III
C
Yalnız II
D
Yalnız I
E
II ve III
Soru 8

Haçlı Seferleri sonunda,
I.skolastik düşüncenin zayıflaması.
II.kağıt ve matbaanın kullanımının yaygınlaş­ması,
III.kralların güçlerini artırması
gelişmelerinden hangileri Avrupa’nın kültürel yapısında değişimi hızlandırdığı söylenebi­lir?

A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
Yalnız II
E
Yalnız III
Soru 9

Orta Çağ’da İngiltere’de yayımlanan Magna Charta’ya (Büyük Şart) göre “Hiçbir özgür insan, yürürlükteki kanunlara başvurmaksızın tutukla­namaz, sürgün edilemez ve mülkü elinden alına­maz.”
Buna göre, Magna Charta’nın yayınlanması İngiltere’de,
I.kanun üstünlüğünü,
II.insan haklarını
III.özel mülkiyeti
kavramlarından hangilerini koruduğu söylenelebilir?

A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız III
D
Yalnız I
E
Yalnız II
Soru 10

Ortaçağ Avrupası’nda skolastik düşüncenin hakim olması,
I.bilimin gelişmemesi,
II.dini taassubun artması,
III.papalığın gücünün artması
sonuçlarından hangilerini ortaya çıkarmıştır?

A
Yalnız II
B
Il ve III
C
Yalnız I
D
I, II ve III
E
I ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.