9. Sınıf Tarih Türkiye Tarihi Testleri-3 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi Türkiye Tarihi konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih Türkiye Tarihi Testleri-3 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih Türkiye Tarihi Testleri-3 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Katolik Kilisesi’nin dini lideri olan papalar Avru­pa’da katolik olan ülkelerde krallara taç giydirmişlerdir. Ortadoks olan Bizans İmparatorluğu’nda ise kilisenin dini liderini imparatorlar seç­miştir.
Buna göre Katolik ve Ortadoks ülkelerindeki bu farklılığın oluşmasında, bu ülkelerin,
I.ekonomik zenginlikleri,
II.merkezi otoriteleri,
III.etnik yapıları
özelliklerinden hangilerinin belirleyici olduğu söylenebilir?

A
Yalnız III
B
I ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız II
E
Yalnız I
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ortaçağ Avrupası için söylenemez?

A
Papaların krallara taç giydirmesi
B
Haçlı Seferlerinin yapılması
C
Skolastik düşüncenin etkili olması
D
Dinin sosyal ve siyasal hayatta etkili olması
E
Ekonomik ve siyasi gücün burjuva sınıfında olması
Soru 3

Fransa ile İngiltere arasında yapılan Yüzyıl Sa­vaşları sonucunda Fransa ve İngiltere’de iç sa­vaş çıkmıştır. Feodalite rejimi zayıflayarak, mer­kezi krallıklar güçlenmiştir. Bu durum Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki ilerleyişini kolaylaştır­mıştır.
Buna göre,
I.Batıdaki siyasi olaylar Osmanlı Devleti’nin Balkan fetihlerini artırmıştır.
II.Türk-İslam dünyası için Yüzyıl Savaşları olumlu sonuçlar doğurmuştur.
III.Fransa ve İngiltere’de rejim değişikliği yaşanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız III
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
I, II ve III
E
I ve II
Soru 4

Ortaçağ’da Haçlı Seferlerinin aşağıdakilerden hangisi üzerinde doğrudan bir etkisinin olduğu söylenemez?

A
Akdeniz limanlarında ticaretin gelişmesi
B
İslam dünyasında skolastik düşüncenin yaygınlaşması
C
Feodalite rejiminin eski gücünü kaybetmesi
D
Doğu ve Batı kültürleri arasında etkileşimin olması
E
Anadolu ve Ortadoğu’da üretim ve ticari fa¬aliyetlerin olumsuz etkilenmesi
Soru 5

Ortaçağ Avrupası’nda aşağıdakilerden hangi­sinin demokrasiyi ve insan haklarını geliştir­diği söylenebilir?

A
Feodalite rejiminin yaygınlaşması
B
Haçlı Seferlerinin yapılması
C
Yüzyıl Savaşlarının olması
D
Magna Charta’nın iian edilmesi
E
Barutun kullanılması
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ Avrupası’nda siyasi birliğin olmadığının göstergesidir?

A
Papaların krallara taç giydirmeleri
B
Haçlı Seferlerinin düzenlenmesi
C
Feodal rejimin hüküm sürmesi
D
Skolastik düşüncenin hakim olması
E
Toplumsal sınıf farklılıklarının olması
Soru 7

Güçlü topların sağlam surları yıkabileceğini öğ­renen krallar, feodal beylerin şatolarını yıkarak, feodalite sistemine son vermiştir.
Feodalite sistemine son veren kralların bu tutumu,
I.din adamlarını,
II.merkezi otoriteyi,
III.sosyal eşitliği
yorumlarından hangilerini güçlendirmeye yöneliktir?

A
I ve II
B
Yalnız III
C
II ve III
D
Yalnız I
E
Yalnız II
Soru 8

Haçlı Seferleri sonunda,
I.Doğu-Batı ticaretinin gelişmesi,
II.Akdenizin önem kazanması,
III.Venediklilerin daha zengin olması
gibi gelişmelerden hangileri ekonomik geliş­meleri hızlandırmıştır?

A
I ve III
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
Yalnız II
E
I,II ve III
Soru 9

Skolastik düşünce daha çok Avrupa’nın aşağıdaki özelliklerinden hangisini olumsuz etkilemiştir?

A
Askeri teşkilatlanmasını
B
Ekonomik yapısını
C
Üretim faaliyetlerini
D
Bilim ve kültür hayatını
E
Yönetim şeklini
Soru 10

Ortaçağ Avrupası’nda siyasal birliğin ve güçlü bir merkezi otoritenin olmaması,
I.feodalite rejiminin ortaya çıkmasına,
II.haçlı seferlerinin yapılmasına,
III.Kilisenin ve papanın gücünü arttırmasına
durumlarından hangilerine neden olmuştur?

A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve III
D
Yalnız III
E
Yalnız II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.