9. Sınıf Tarih Türkiye Tarihi Testleri-5 (Test Çöz- Online)

9. Sınıf Tarih dersi Türkiye Tarihi konulu 8 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih Türkiye Tarihi Testleri-5 (Test Çöz- Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih Türkiye Tarihi Testleri-5 (Test Çöz- Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ortaçağ Avrupası’nın siyasi durumunu belirleyen feodalite rejiminin temeli eşitsizliğe dayanıyordu. Zenginliğin kaynağı topraktı ve kapalı bir ekono­mi anlayışı vardı. Her derebeylik, kendi sınırları içinde ekonomik faaliyetler yürütmekteydi.
Bu bilgileri göre Ortaçağ Avrupası için,
I.Halk sosyal sınıflara ayrılmıştır,
II.Ticaret yavaşlamıştır,
III.Liberal ekonomi gelişmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
I ve II
B
Yalnız II
C
II ve III
D
Yalnız I
E
I,II ve III
Soru 2

Avrupa’da papalar krallara taç giydirerek siyasal yönden güçlenmişlerdir.
Buna göre kralların,
I.yönetimlerini dine dayandırmaları,
II.merkezi otoritelerini güçlü tutamamaları,
III.Haçlı Seferlerine katılmaları
durumlarından hangilerinin bu gelişmeye ne­den olduğu söylenebilir?

A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve III
D
I ve II
E
Yalnız III
Soru 3

Haçlı seferleri sırasında meydana gelen aşa­ğıdaki gelişmelerden hangisi Avrupa’nın eko­nomik yapısını olumlu etkilediği söylenemez?

A
Akdeniz ticaretinin gelişmesi ve Akdeniz limanlarının öneminin artması
B
Seferlere katılan birçok kişinin seferlerden dönememesi
C
Avrupa’da gemicilik ve coğrafya bilgilerinde gelişmelerin olması
D
Türk - İslam dünyasındaki demircilik, sera¬mik ve benzeri zanaatların Avrupalılarca öğrenilmesi
E
Venedik ve Cenevizlilerin Ortadoğu’nun mallarını Avrupa’ya taşıması
Soru 4

I. Derebeyler ve kilisenin yapılan ticaret faali­yetlerini denetlemesi
II.Ticaret yollarının güvenliğinin azalması
III.Tarımsal üretimin sadece ihtiyaçların karşı­lanmasına yönelik yapılması
Yukarıdakilerden hangileri, Ortaçağ Avrupası’nda ticaret hayatının önemini kaybet­mesinde etkili olmuştur?

A
I ve III
B
I,II ve III
C
Yalnız II
D
Yalnız I
E
Yalnız III
Soru 5

Haçlı Seferlerinin,
I.derebeylik rejiminin yıkılarak merkezi kralla­rın güçlenmesi
II.kağıt ve matbaanın kullanılması
III.Akdeniz limanlarının önem kazanması
IV.Halkın kiliseye duyulan güveninin sarsılması
sonuçlarından hangileri Avrupa’nın ekono­mik hayatını olumlu yönde etkilemiştir?

A
II ve III
B
Yalnız IV
C
II ve IV
D
I ve II
E
Yalnz III
Soru 6

Ortaçağ Avrupası’nda görülen,
I.ticaret yaşamının, soylular ve kilise tarafın­dan denetlenmesi,
II.Çin’den Avrupa’ya ipek kumaşlarının ihraç edilmesi,
III.halkın ürettiği tarım ürünlerinin, derebeylikle­rinin tekelinde toplanması
durumlarından hangileri, kapalı pazar ekono­misinin yaşandığının göstergesi olamaz?

A
I ve III
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
Yalnız II
E
II ve III
Soru 7

Ortaçağ’da Haçlı Seferlerinin aşağıdakilerden hangisi üzerinde doğrudan bir etkisinin olduğu söylenemez?

A
Akdeniz limanlarında ticaretin gelişmesi
B
Anadolu ve Ortadoğu’da üretim ve ticari faaliyetlerin olumsuz etkilenmesi
C
İslam dünyasında skolastik düşüncenin yaygınlaşması
D
Doğu ve Batı kültürleri arasında etkileşimin olması
E
Feodalite rejiminin eski gücünü kaybetmesi
Soru 8

Barbar kavimlerin saldırılarını önleyen Avrupa krallarının gücünü kaybetmesi, kilisenin ve pa­palığın siyasi gücü ele geçirmesine neden oldu. Yalnızca dini bir kurum olmaktan çıkan Katolik Kilisesi Avrupa’da siyasi yönden de etkili bir rol oynamıştır.
Buna göre,
I.krallara taç giydirmesi,
II.enterdi yetkisine sahip olması,
III.endüljans yetkisini kullanarak toprakları ele geçirmesi
durumlarıdan hangileri kilisenin siyasi yetki­leri arasında gösterilebilir?

A
Yalnız II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
E
I,II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
8 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.