9. Sınıf Tarih Türkiye Tarihi Testleri-7 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi Türkiye Tarihi konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih Türkiye Tarihi Testleri-7 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih Türkiye Tarihi Testleri-7 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bizans’ın,

-Selçukluların Anadolu’daki faaliyetlerinden rahat­sız olması,

-Türklerin Anadolu’daki etkinliklerini sona erdirmek istemesi,

-Anadolu’ya yeniden hakim olmak istemesi amacıyla,

I.Dandanakan Savaşı,

II.Miryokefalon Savaşı,

III.Haçlı Seferleri

gelişmelerinden hangilerine neden olduğu savu­nulabilir?

A
I ve II
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin neden­lerinden biri değildir?

A
Avrupalıların doğunun zenginliklerine sahip olmak istemeleri
B
Kluni tarikatının çalışmaları
C
Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılması
D
Hristiyanların Kudüs’ü geri almak istemeleri
E
Papanın nüfuzunu genişletmek istemesi
Soru 3

Haçlı Seferleri, aşağıdaki devletlerden hangisi için büyük bir tehdit oluşturmuştur?

A
Harzemşahlar
B
Timurlular
C
Akkoyunlular
D
Türkiye Selçukluları
E
Memlükler
Soru 4

Haçlı Seferleri ile,

I.seferlere katılan senyör ve şövalyelerin geri döne- memesi nedeniyle feodalitenin zayıflaması,

II.Türkiye Selçuklu Devleti’nin batıya ilerleyişinin durması,

III.halkın, papa ve din adamlarına olan güveninin azalması

sonuçlarından hangilerinin gerçekleştiği savunu­labilir?

A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
Yalnız II
E
Yalnız III
Soru 5

Türkiye Selçukluları Devleti’nde,

I.Moğol Hanı Ögeday’a barış için elçi gönderilmesi,

II.doğudaki kalelerin onarılarak güçlendirilmesi,

III.Yassı Çimen Savaşı’ndan sonra Harzemşah as­kerlerinin ordu hizmetine kabul edilmesi,

IV.Eyyûbilerle, Doğu Anadolu’ya hakim olma müca­delesinin yapılması

gelişmelerinden hangileri,  Moğollardan çekindik­lerinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir?

A
I ve IV
B
II ve III
C
I,II ve III
D
I ve II
E
II, III ve IV
Soru 6

Türkleri Anadolu’dan atmak ve hakimiyetindeki top­rakları genişletmek amacıyla Türkiye Selçuklularına savaş açan Bizans, Miryokefalon Savaşı’nda II. Kılıç Arslan’a yenilmiştir.

Bu durumun sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A
Anadolu’ya Moğol akınlarının düzenlenmesi
B
Bizans’ın saldırı gücünü yitirmesi
C
Türklerin Anadolu’daki hakimiyetlerinin pekişmesi
D
Türkiye Selçuklularının İslam dünyasındaki presti¬jinin artması
E
Bizans’ın, Türkleri Anadolu’dan atma inancının zayıflaması
Soru 7

Bizans, Malazgirt Savaşı’nda Büyük Selçuklulara ye­nilmesinin ardından, aradan geçen uzunca bir süre­den sonra, Miryokefalon Savaşı’nda Türkiye Selçuklu­larının karşısına çıkmıştır.

Bizans’ın yeniden taarruz gücüne ulaşmasında,

I.Türkiye Selçuklularında siyasi boşlukların yaşan­ması,

II.Anadolu’da Türkler arasında hakimiyet mücadele­lerinin artması,

III.Moğol istilası sonucunda Anadolu’daki Türk nüfu­sunun artması,

IV.İstanbul’un Latinlerin eline geçmesi

gelişmelerinden hangilerinin doğrudan katkısı ol­duğu savunulabilir?

A
I ve IV
B
Yalnız I
C
II ve IV
D
I, III ve IV
E
I ve II
Soru 8

1071 yılında yapılan Malazgirt Savaşı’nı kazanan Türkler, 1077 yılında Türkiye Selçuklu Devleti’ni kur­muştur.

Bu sonucun ortaya çıkmasında,

I.Bizans’ın eski gücünü yitirmesi,

II.Selçukluların askeri açıdan güçlü olması,

III.Haçlıların Bizans’a destek olması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunula­bilir?

A
I,II ve III
B
I ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
E
lI ve III
Soru 9

Türkiye Selçuklu Devleti’nde,

I.I. Gıyaseddin Keyhüsrev Antalya’yı,

II.I. İzzeddin Keykavus Sinop’u,

III.I. Alaeddin Keykubat Alanya’yı almıştır.

Buna göre Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili,

I.Denizciliğe önem verilmiştir.

II.Uluslararası ticareti geliştirmeye yönelik fetihler yapılmıştır.

III.Devletin sınırları genişletilmiştir

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
Yalnız III
D
Yalnız II
E
II ve III
Soru 10

Orta Çağ’da Avrupa’nın büyük devletleri olan Fransa, Almanya ve Venedik gibi devletlerin yıllık geliri orta halli bir Türk beyliğinin gelirinden daha azdı. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin ekonomik gerekçelerinden birini oluşturmuştur?

A
Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurulmasının
B
Haçlı Seferlerinin düzenlenmesinin
C
Bizans’ın, papadan yardım istemesinin
D
Avrupa’da feodalitenin yıkılmasının
E
Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinin
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.