9. Sınıf Tarih Türkiye Tarihi Testleri-8 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi Türkiye Tarihi konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih Türkiye Tarihi Testleri-8 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih Türkiye Tarihi Testleri-8 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Anadolu’nun Türkleşmesinde etkili olan,

I.Türkçe’nin resmi dil ilan edilmesi,

II.Moğol istilası sonucunda Türk göçlerinin artması,

III.Haçlı saldırılarından Anadolu’nun korunması

gelişmelerinin hangilerinde Türkiye Selçukluları­nın katkısı olduğu savunulabilir?

A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız II
D
Yalnız III
E
Yalnız I
Soru 2

-Kütahya ve çevresinde kurulmuştur.

-Topraklarının bir kısmı çeyiz yoluyla Osmanlı top­raklarına katılmıştır.

Bu özellikler aşağıdaki beyliklerden hangisi ile il­gilidir?

A
Karamanoğulları
B
Germiyanoğulları
C
Saruhanoğulları
D
Hamitoğulları
E
Menteşeoğulları
Soru 3

Anadolu’da,

I.Türk hakimiyetinin genişlemesi,

II.yer isimlerinin Türkçeleşmeye başlaması,

III.Türk sanat eserlerinin yapılması

gelişmelerinin öncelikli sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A
Anadolu’da Türk devletlerinin kurulması
B
Haçlı Seferlerinin başlaması
C
Bizans’ın papadan yardım istemesi
D
Moğol egemenliğinin sona ermesi
E
Anadolu’da ticari hayatın gelişmesi
Soru 4

Türkiye Selçuklularında ticaret önemli bir gelir kayna­ğı olup, ticaretin geliştirilmesi devlet politikası haline getirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisinin bu yargıyı güçlendirdi­ği savunulamaz?

A
Alanya, Antalya ve Sinop’un alınması
B
Han ve kervansaraylar yapılması
C
Ülkenin güvenli bir hale getirilmesi
D
Venedik ile ticaret antlaşmalarının yapılması
E
Ülkede iç karışıklıkların yaşanması
Soru 5

Türkiye Selçuklu Devleti’nde hanedan üyeleri vilayet­lerde görevlendirilirlerdi. Melikler diğer valilerden fark­lı olarak divana değil, doğrudan sultana bağlıydı. Me­liklerin de divanı ve veziri vardı. Buna göre Türkiye Selçuklu Devleti’yle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
Selçuklu melikleri devleti yönetme tecrübesi kazanmışlardır.
B
Meliklere vilayetlerde geniş haklar verilmiştir.
C
Meliklere, isyan etmemeleri için sancaklarda görev verilmiştir.
D
Meliklere devlet işlerinde yardımcı kurumlar bulunmaktadır.
E
Meliklerin bulunduğu vilayetlerde özel bir statü uygulanmaktadır.
Soru 6

Durum 1: Moğollar; Kırım, Kafkasya ve Doğu Avru­pa’yı istila etmiştir.

Durum 2: Sultan I. Alaeddin Keykubat, Moğol istilası­na karşı doğudaki kaleleri güçlendirmiş ve Eyyûbilerle dostluk kurmuştur.

Bu iki durum birlikte değerlendirildiğinde I. Alaed­din Keykubat için aşağıdakilerden hangisi söyle­nebilir?

A
Devlete en parlak dönemi yaşattığı
B
ileri görüşlü olduğu
C
Haçlı tehlikesine karşı önlem aldığı
D
Askeri alanda yenilikler yaptığı
E
Türk siyasi birliğini kurduğu
Soru 7

Türkiye Selçuklu Devleti, gulâm sistemini uygulayarak yabancı milletlerin çocuklarına orduda görev vermiş, böylece Türkmen beylerinin etkisini kırmaya çalış­mıştır. Türkiye Selçuklu Devleti’nin bu tutumunda aşağıdakilerden hangisinin daha etkili olduğu söylene­bilir?

A
Komşu devletlerle barış içinde yaşamanın
B
Hazine gelirlerini artırmanın
C
Asker sayısını artırmanın
D
Merkezi otoriteyi korumanın
E
Fetih hareketlerini hızlandırmanın
Soru 8

Türkiye Selçuklu Devleti, gulâm sistemini uygulayarak yabancı milletlerin çocuklarına orduda görev vermiş, böylece Türkmen beylerinin etkisini kırmaya çalış­mıştır. Türkiye Selçuklu Devleti’nin bu tutumunda aşağıdakilerden hangisinin daha etkili olduğu söylene­bilir?

A
Komşu devletlerle barış içinde yaşamanın
B
Merkezi otoriteyi korumanın
C
Fetih hareketlerini hızlandırmanın
D
Hazine gelirlerini artırmanın
E
Asker sayısını artırmanın
Soru 9

Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılmasında,

I.atabeylerin bağımsızlıklarını ilan etmesi,

II.Haçlı Seferlerinden sonra Batı Anadolu’nun kay­bedilmesi,

III.hükümdarların merkezi otoriteyi güçlü tutamaması,

IV.Moğollarla yapılan Kösedağ Savaşı’nın kaybedil­mesi

gelişmelerinden hangilerinin doğrudan etkisi oldu­ğu savunulabilir?

A
II ve IV
B
Yalnız I
C
III ve IV
D
Yalnız III
E
I ve IV
Soru 10

Türkiye Selçuklu Devleti’nde, -Azerbaycan bölgesinden din adamları, alimler ve hukukçuların getirilmesi, -fethedilen her şehre cami, medrese ve zaviyelerin yapılması gelişmeleri aşağıdakilerden hangisinin bir göster­gesi değildir?

A
Türk siyasi birliğinin sağlandığının
B
Halkın ilim düzeyinin artırılmaya çalışıldığının
C
Bilim adamı ve hukukçulara değer verildiğinin
D
Türk İslam eserleri yapıldığının
E
imar faaliyetlerine önem verildiğinin
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.