9. Sınıf Tarih Türkiye Tarihi Testleri-9 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi Türkiye Tarihi konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih Türkiye Tarihi Testleri-9 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih Türkiye Tarihi Testleri-9 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkiye Selçuklu Devleti’nde devlet memurlarına ve ordu mensuplarına görev veya hizmet karşılığında ve­rilen toprak gelirlerine ikta denirdi, ikta sahipleri gelir­lerinin bir kısmıyla geçimini sağladıktan sonra geri ka­lanıyla asker beslemek zorundaydı. İkta sahipleri, kendisine verilen topraklarda üretim yapılması için ge­rekli tedbirleri de alırdı. Buna göre ikta sisteminin, I.ticari, II.askeri, III.ekonomik alanlardan hangileriyle doğrudan ilgili olduğu sa­vunulabilir?

A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız III
D
Yalnız I
E
Yalnız II
Soru 2

Türkiye Selçuklu Devleti’nde devlet memurlarına ve ordu mensuplarına görev veya hizmet karşılığında ve­rilen toprak gelirlerine ikta denirdi, ikta sahipleri gelir­lerinin bir kısmıyla geçimini sağladıktan sonra geri ka­lanıyla asker beslemek zorundaydı. İkta sahipleri, kendisine verilen topraklarda üretim yapılması için ge­rekli tedbirleri de alırdı. Buna göre ikta sisteminin, I.ticari, II.askeri, III.ekonomik alanlardan hangileriyle doğrudan ilgili olduğu sa­vunulabilir?

A
I ve II
B
Yalnız III
C
Yalnız II
D
Yalnız I
E
II ve III
Soru 3

Karamanoğlu Mehmet Bey, Türkiye Selçuklularına ödemesi gereken vergiyi ödemeyerek Memlûk Sulta­nı Baybars’ı Anadolu’ya davet etmiştir. Baybars Ana­dolu’da Moğolları yenmiş, Karamanoğlu Mehmet Bey de Konya’yı ele geçirmiştir. Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçe’yi resmi dil ilan ettiği
B
Memlûk Devleti’nin Anadolu’daki mücadelelere katıldığı
C
Karamanoğulları Beyliği’nin Selçuklu egemenliği altında yaşadığı
D
Karamanoğullarının sınırlarını genişlettiği
E
Anadolu’da Moğol askerî güçlerinin de bulunduğu
Soru 4

-Hristiyan halktan zanaatkârların kendi arasında loncalar oluşturması, -Hristiyan köylülere devletin toprak vermesi gelişmelerinin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir?

A
Azınlıkların varlıklarını devam ettirmesine
B
Ekonomik giderlerin artmasına
C
Ticarette sigortacılığın uygulanmasın
D
Ganimet gelirlerinin azalmasına
E
Halkın boylar halinde teşkilatlanmasına
Soru 5

Türkiye Selçuklu Devleti’nde, I.dokumacılık ve dericilik alanlarının geliştirilmesi, II.Sinop, Alâliye ve Antalya’nın alınması, III.ülkede demir, bakır ve gümüş madenlerinin çıka­rılması durumlarından hangilerinin ekonomik gelişmeyi artırdığı savunulabilir?

A
I ve II
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
I, II ve III
E
II ve III
Soru 6

Türkiye Selçuklularında, I.kervansaraylarda yiyecek, yatak, sağlık giderleri ve hayvanlara ahır hizmetlerinin ücretsiz verilmesi, II.yabancı tüccarlarla yapılan antlaşmalar gereği dü­şük gümrük vergisi alınması, III.tüccarlara, korsanların ya da eşkiyanın verecekle­ri zararların devlet hâzinesinden karşılanması uygulamalarına bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
Kervansaraylarda ücretsiz hizmet verilmiştir.
B
Devletin memur sayısı artırılmıştır.
C
Devlet bir kısım gelirlerinden taviz vermiştir.
D
Ticaretin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
E
Ticaretin gelişmesi için hazine giderlerine ekleme yapılmıştır.
Soru 7

-Hristiyan halktan zanaatkârların kendi arasında loncalar oluşturması, -Hristiyan köylülere devletin toprak vermesi gelişmelerinin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir?

A
Ticarette sigortacılığın uygulanmasına
B
Azınlıkların varlıklarını devam ettirmesine
C
Halkın boylar halinde teşkilatlanmasına
D
Ganimet gelirlerinin azalmasına
E
Ekonomik giderlerin artmasına
Soru 8

Türkiye Selçuklularında, miri ve mülk arazilerden ge­lirleri bilimsel ve sosyal kuruluşların masraflarına ayrı­lan topraklara vakıf arazi denilmekteydi. Vakıf arazile­rin gelirleri vakfiyelerde belirtilen şartlar dışında de­ğerlendirilemezdi. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşı­lamaz?

A
Miri araziler içinde iktalardan daha çok vakıf arazileri bulunmaktadır.
B
Sosyal amaçlı kuruluşların giderlerini vakıf arazileri karşılamaktadır.
C
Bilimsel araştırmalar ekonomik açıdan desteklenmektedir.
D
Devlet ve halk, vakıflara mali destek sağlamaktadır.
E
Vakıf arazilerin gelirlerinin harcanmasında belirli şartlar bulunmaktadır.
Soru 9

-Hristiyan halktan zanaatkârların kendi arasında loncalar oluşturması, -Hristiyan köylülere devletin toprak vermesi gelişmelerinin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir?

A
Ganimet gelirlerinin azalmasına
B
Ticarette sigortacılığın uygulanmasına
C
Halkın boylar halinde teşkilatlanmasına
D
Ekonomik giderlerin artmasına
E
Azınlıkların varlıklarını devam ettirmesine
Soru 10

Türkiye Selçuklu Devleti’nde devlet işlerinin yürütül­mesinde en son karar makamı Büyük Divan’dı. Büyük Divan’a vezir veya hükümdar başkanlık yapardı. Bü­yük Divan dışında devletin savunması ile ilgili olarak Divan-ı Arz, mali işlerin denetlenmesiyle ilgili olarak Divan-ı işraf gibi farklı alanlardaki işleri yürüten yar­dımcı divanlar da bulunurdu. Buna göre, I.Devlet işlerinin yürütülmesinde iş bölümü yapıl­mıştır. II.Devlet hiyerarşisinde Büyük Divan’ın diğer divan­lara göre daha önemli bir yeri vardır. III.Millet iradesinin yönetime yansıtılmasına dikkat edilmiştir. yargılarından hangilerinin doğru olduğu savunula­bilir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
Yalnız III
D
Yalnız II
E
II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.