9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri-10 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri-10 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri-10 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hititlerin ilk zamanlarında soylulardan oluşan Pankuş Meclisi’nin kral ve kraliçeyi yargılama yetkisi vardı. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göster­gesidir?

A
Bütün yetkilerin kralda toplandığının
B
Kralın soyluların denetimi altında olduğunun
C
Krallığın babadan oğula geçtiğinin
D
Güçlü bir merkezi otorite kurulduğunun
E
Pankuş Meclisi üyelerinin kral tarafından seçildiğinin
Soru 2

Temel geçim kaynakları tarım olan Hititler, tahıllarını saklamak için depolar yapmış, ayrıca büyük su ha­vuzları inşa etmişlerdir. Hititlerin bu faaliyetleri, aşağıdakilerden hangisini kendileri için sorun olmaktan çıkarmayı hedefle­diklerini gösterir?

A
Halkın devlete karşı ayaklanmasını
B
Devletin vergi gelirlerinin azalmasını
C
Kurak geçen mevsimleri
D
Komşu ülkelerin saldırılarını
E
Sanayi faaliyetlerinin gerilemesini
Soru 3

Sümerlerin,

I.tarihte bilinen ilk yazılı hukuk kurallarını yapmaları,

II.yaptıkları kanunlarla halka çeşitli özgürlükler ve özel mülkiyet hakkı tanımaları,

III.zenginlerin yoksulları ezmesini önlemek amacıyla kanunlar hazırlamaları

faaliyetlerinden hangileri hukuk fikrinin geliştiğine kanıt olarak gösterilebilir?

A
Yalnız III
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I, II ve III
E
II ve III
Soru 4

İnsan topluluklarının çeşitli alanlardaki ihtiyaçları ve inançları bilimsel ve kültürel gelişmelere ortam hazır­lamıştır.

Bu bilgilere göre,

I.Hititlerin merkezi otoritelerini güçlendirmek ama­cıyla feodal beylikleri ortadan kaldırmaları,

II.Sümerlerin tapınağa getirilen ürünleri kaydeder­ken karışıklıkların çıkması üzerine çivi yazısını bul­maları,

III.Mısırlıların düzenli bir şekilde tarım yapabilmek için Güneş yılı takvimini icat etmeleri

gelişmelerinden hangileri yukarıdaki yargıyı des­tekleyen bir örnek değildir?

A
I ve III
B
I ve II
C
Yalnız II
D
Yalnız I
E
Yalnız III
Soru 5

-Hititlerde kral, kraliçe (Tavananna) ve aristokratlar­dan oluşan Pankuş Meclisi devleti yönetirdi.

-Sümer şehir devletlerindeki krallar, isterlerse da­nışmanlık yapan meclisleri toplayabiliyordu.

-Mısır’da tek yetkili kişi olan krallar, tanrı özelliği ka­zanmış ve emirleri tanrı buyruğu olarak kabul edil­miştir.

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
Hititlerde kralların yetkileri kısıtlanmıştır.
B
Hititlerde ve Sümerlerde demokrasi gelişmiştir.
C
Mısır’da krallar mutlak egemendir.
D
Mısır’da krallar otoritelerini artırmak için dini kul¬lanmıştır.
E
Sümerlerde krallara yardımcı kurullar vardır.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, İlk Çağ’da Asya ile Avru­pa arasındaki kültürel etkileşim sonucunda ortaya çıkan gelişmeler arasında gösterilemez?

A
Yunanlıların Fenike alfabesini kullanması
B
Hititlerin çivi yazısını kullanması
C
Lidyalıların Yunan tanrılarına tapması
D
Hellenistik medeniyetin ortaya çıkması
E
Romalıların 12 Levha Kanunları’nı hazırlamaları
Soru 7

Lidyalıların,

I.parayı icat etmeleri,

II.Kral Yolu’nu yapmaları,

III.ücretli askerler kullanmaları,

faaliyetlerinden hangilerinin ticaretin gelişmesine ortam hazırladığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
Yalnız II
D
Yalnız III
E
II ve III
Soru 8

Hitit kralları ölmeden önce yerlerine geçecek veliaht­ları belirlemişlerdir.

Bu uygulamanın,

I. taht kavgalarının yapılması,

II.merkezi otoritenin sarsılması,

III.devletin siyasal varlığının sürdürülmesi

durumlarından hangilerini engellemesi beklenebilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
E
Yalnız III
Soru 9

Diyarbakır Çayönü’nde yapılan kazılarda orak, çekiç, bıçak ve tahıl öğütme taşlan bulunmuştur. Buna göre Çayönü ile ilgili olarak öncelikle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Hayvancılığın başlıca geçim kaynağı olduğu
B
Adalet anlayışının geliştiği
C
Üretken ve yerleşik bir hayatın olduğu
D
Şehir hayatının görüldüğü
E
Tarihi dönemlerin yaşandığı
Soru 10

Uygarlıkların oluşumunda birçok toplumun katkıları bulunmaktadır. Bu katkıların temeli öncelikle karşılıklı etkileşimdir.

Bu durumun ortaya çıkmasına,

I.savaşlar,

II.ticari ilişkiler,

III.bölgeler arası göçler

olgularından hangilerinin etkili olması beklenebi­lir?

A
Yalnız III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
E
Yalnız II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.