9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri-4 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri-4 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri-4 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mısırlılar ölümden sonraki hayata inanmışlardır. Bu yüzden mumyacılık ulusal bir sanat olmuştur. Piramitler yapılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenile­bilir?

A
Mısır’da dini inanışlar tıp ve mimariyi geliştirmiştir.
B
Mumyacılık, tıp ve eczacılık alanındaki gelişmeleri yavaşlatmıştır.
C
Ahiret inancı yönetim yapısını değiştirmiştir.
D
Mısırda dini inanç zayıftır.
E
Mumya sanatındaki gelişmeler piramit yapımını azaltmıştır.
Soru 2

Mezopotamya medeniyetlerinden bağzılarında kralın yanında yüksek rütbeli memurların olması ve kralın bu insanlara danışarak ülke­yi yönetmesi,
I.ülke yönetiminin kolaylaşmasına,
II.devlet gelirlerinin artmasına,
III.sosya! devlet kavramına önem verilmesine,
durumlarından hangilerine neden olmuştur?

A
II ve III
B
I ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
E
Yalnız III
Soru 3

Hindistan’a hakim olan Ariler, bu geniş ve kala­balık ülkede hakimiyetlerini kalıcı kılmak ama­cıyla halkı dünyanın en katı sınıf ayrımı olan Kast Sistemine bölmüşler ve sınıflar arası geçişi yasaklamışlardır.

Bu durum Hindistan’da;

I.ulusal bilinç

II.siyasi bilinç

III.hukuk

gibi faktörlerden hangisinin gelişmesini en­gellemiştir?

A
Yalnız III
B
Yalnız I
C
I ve III
D
I ve II
E
Yalnız II
Soru 4

I. Deniz kıyısında kurulmuş olmaları
II.Coğrafi konumlarının ulaşım imkanlarını ko­laylaştırması
III.Merkezi otoritenin güçlü olması
İlkçağ’da medeniyetlerin yukarıda verilen özelliklerinden hangilerinin-ticari faaliyetleri kolaylaştırdığı savunulabilir?

A
Yalnız II
B
I ve III
C
I ve II
D
II ve III
E
Yalnız I
Soru 5

Sümerlerde Krallar;
I.Tanrı adına ülkeyi idare ederlerdi.
II.Savaşlarda orduya başkomutanlık yaparlar­dı.
III.Adaleti sağlamak için yasa hazırlarlardı.
IV.Tapınaklardaki ayinleri düzenlerlerdi.
Buna göre kralların aşağıdaki alanlardan hangisinde etkili olduğu söylenemez?

A
Hukuk
B
Din
C
Ordu
D
Yönetim
E
Bilim
Soru 6

Takvim ve harf alfabesini ilk kez Mısırlılar ve Fe­nikeliler kullanmıştır. Takvim ve alfabenin Mısır ve Fenikelilerde kullanılmasında, I.bu buluşların toplumların gereksinimlerini karşılaması II.ekonomik alanlarda kullanılması III.yönetimi kolaylaştırması durumlarından hangilerinin etkili olduğu söy­lenilebilir?

A
I ve III
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
II ve III
E
I ve II
Soru 7

I.Ticaret sayesinde zengin bir toplum olmaları
II.Ticaret noktasında kurulduğu için kültürel et­kileşimin yaygın olması
III.Şehir devletleri halinde yaşadıkları için mer­kezi otoritenin baskısının olmaması
Yukarıda İyon ve Yunan medeniyetine ait ve­rilen bilgilerden hangisi veya hangileri özgür düşüncenin ortaya çıkmasında etkilidir?

A
Yalnız I
B
I,II ve III
C
Yalnız II
D
I ve II
E
Yalnız III
Soru 8

Hitit yasalarında pek çok suçun cezası tazminat olarak ödenirdi. Ölüm cezası ise krala karşı gel­mek ve isyan durumlarında uygulanırdı. Köleler bedel ödeyerek özgürlüklerine kavuşabilirlerdi. Ayrıca kadını ve aileyi de koruyucu kanunlar var­dı. Buna göre Hitit yasaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?

A
Krallar seçimle belirlenmiştir.
B
Toplumda dikey hareketlilik mümkündür.
C
İcadın hakları korunmuştur.
D
Hititllerde kanunlar hazırlanmıştır.
E
Merkezi otorite korunmak istenmiştir.
Soru 9

İlkçağ’da Anadoluda,
I.şehir devletlerinin bulunması
II.kralların geniş yetkilere sahip olması
III.illere merkezden vali tayinlerinin yapılması
gibi gelişmelerden hangileri doğrudan mer­kezi yapının güçlendirilmesiyle ilgilidir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
II ve III
E
I ve II
Soru 10

Asurlular’da yöneticiler edebi ve kültürel eserle­ri toplayarak Ninova’da büyük bir kütüphane kur­muşlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylene­mez?

A
Dini bilimlerin öneminin azaldığı
B
Kitapların korunduğu
C
Arşiv çalışmalarının yapıldığı
D
Kültürel gelişmenin desteklendiği
E
Bilgi aktarımına önem verildiği
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.