9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri-5 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar konulu 9 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri-5 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri-5 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I.Eski Mısırlılar ilk takvimi bulmuşlar, Romalı­lar bugün kullanılan takvimi oluşturmuşlardır.

II.Fenikeliler ilk alfabeyi bulmuşlar, Romalılar bugün kullanılan Latin alfabesini oluşturmuş­lardır.

III.Sümer kralı Urgakina ilk kez yasalar oluştur­du, Romalılar 12 Levha kanunlarını oluştur­du.

Bu bilgiler; takvim, alfabe ve yasaların oluş­masında aşağıdakilerden hangisinin etkili ol­duğunu göstermektedir?

A
Barış antlaşmasındaki maddelerle
B
Yeni buluşların ödüllendirilmesiyle
C
Göçlerle gelen kültür alışverişiyle
D
Romalıların ilk buluşları geliştirmesiyle
E
Din ve devlet adamlarının yardımıyla
Soru 2

Mezopotamya medeniyeterinde,

I.Kralın yetkilerinin geniş olması,

II.Krallığın babadan oğula geçmesi,

III.Kralın ülkeyi Tanrı adına yönetmesi

gibi özelliklerden hangileri devlet yönetimin­de laiklik anlayışının olmadığının doğrudan göstergesidir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
Yalnız III
D
Yalnız I
E
I ve III
Soru 3

Romalılar döneminde Anadolu’da nüfus artmış, tarım ve ticaret gelişmiştir. Ticareti geliştirmek için yeni yollar yapan Romalılar, ihtiyaç duyduk­ları tahıl, hayvan ürünleri ve dokumaları Anado­lu’dan sağlamışlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylene­mez?

Yukarıda verilen durumların ortaya çıkmasın­da aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A
Anadolu’da Roma’nın kültürel etkinliğinin görülmediği
B
Romalıların Anadolu’daki yaşam şartlarını iyileştirdiği
C
Anadolu’da tarım ve hayvancılığın gelişmiş olduğu
D
Anadolu’da ekonomik refah seviyesinin yük¬seldiği
E
Romalıların, bazı ihtiyaçlarının Anadolu’dan karşılandığı
Soru 4

İlkçağlardan itibaren kanunlar yapılarak ana­yasaların hazırlanmasında,

I.aynı suça farklı cezaların Verilmesini önleme

II.insan hakları ve kanun üstünlüğünü geliştir­me

III.toplumsal huzur ve barışı sağlama

amaçlarından hangileri etkili olmuştur?

A
II ve III
B
I ve III
C
Yalnız I
D
Yalnız II
E
I,II ve III
Soru 5

İlkçağ’da,

I.üretim miktarının artması,

II.paranın kullanılması,

III.ticaretin gelişmesi

durumları aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşmiştir?

A
III, II, I
B
Il, III, I
C
I, III, II
D
II,I,III
E
I, II, III
Soru 6

-Yunanistan’da yapılan kazılarda denizcilikle ilgili malzemeler bulunmuştur.

-Mezopotamya’da ise tarım aletleri ve kil tableler üzerine yazılmış kanunlara rastlanmış­tır.

Bu farklılığın oluşmasında bölgelerin,

I.ihtiyaç ve uğraşları,

II.medeniyetlerin coğrafi özellikleri,

III.sık sık istilaya uğramaları

özelliklerinden hangileri etkili olmuştur?

A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız II
D
I ve II
E
Yalnız I
Soru 7
Toplumların ekonomik ve sosyal yaşantılarında kuruldukları bölgelerin coğrafi özellikleri etki olmuştur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu duru­ma örnek olarak gösterilemez?

A
Orta Asya Türk toplumlarının hayvancılıkla uğraşması
B
Lidyalılar’da kara ve deniz ticaretinin gelişmiş olması
C
Mısırlıların piramitleri inşa etmesi
D
Friglerin tarımı korumak için sert kanunlar yapması
E
Fenikelilerin ticari amaçlı koloniler kurması
Soru 8

Anadolu uygarlıklarından İyonların bilimsel ve kültürel alanlarda diğer Anadolu uygarlık­larına göre daha ileri gitmesinde;

I.Özgür düşünce anlayışının olması

II.Ticaret sayesinde zenginleşmiş olması

III.Külürel etkileşime açık bir bölgede olması

IV.Eski bir uygarlık olması

gibi durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A
I, II, III ve IV
B
I ve II
C
I,II ve III
D
I, II ve IV
E
I ve III
Soru 9

Roma İmparatorluğu toplumdaki sınıf mücadele­lerini önlemek amacıyla Yunan kanunları ve Ro­ma geleneklerinden yararlanarak Oniki Levha kanunlarını hazırlamıştır. Bu durumun,

I.sosyal eşitliğin güçlenmesi,

II.hukuk uygulamalarında benzerliklerin görül­mesi,

III.dünyada ilk yazılı hukuk anlayışının başla­ması

sonuçlarından hangilerini etkilediği söylene­bilir?

A
Yalnız III
B
II ve III
C
Yalnız II
D
I ve III
E
I ve II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.