9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri-6 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri-6 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri-6 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tekerleğin bulunmasının,

I.göç,

II.ticaret,

III.ulaşım

faaliyetlerinden hangilerini kolaylaştırdığı savunu­labilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I, II ve III
E
I ve II
Soru 2

Yazının kullanılmasından önceki döneme tarih öncesi devirler denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin tarih önce­si devirlerde gerçekleştiği savunulamaz?

A
Ticaret faaliyetlerinin başlamasının
B
İlk şehirlerin kurulmasının
C
Tarımsal faaliyetlerin başlamasının
D
Devletler arası antlaşmaların imzalanmasının
E
Madenlerin işlenmesinin
Soru 3

Tarih öncesinin devirlere ayrılmasında kullanılan eşyalar etkili olurken, tarih çağlarının birbirinden ayrıl­masında birçok toplumu etkileyen önemli olaylar esas alınmıştır. Buna göre tarih çağlarının aşağıdakilerden hangisi açısından tarih öncesi dönemlerden ayrıldığı savunulabilir?

A
İnsanların tarım ve hayvancılıkla uğraşması
B
Toplum düzenini sağlayan kuralların konulması
C
Değişik maddelerden eşyalar yapılması
D
Toplumlar arası iletişimin hızlanması
E
Yerleşik hayat yaşanması
Soru 4

Tarih öncesi çağlarda,

I. çok tanrılı dinlere inanılması,

II.mağara duvarlarına resimler çizilmesi,

III.arpa, darı ve buğday tarımının başlaması,

IV.bazı tarım ürünleri İle madenlerin ticaretinin yapıl­maya başlanması

gelişmelerinden hangileri insanların üretici duru­ma geldiklerini gösterir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
Yalnız I
D
III ve IV
E
I ve III
Soru 5

Kalkolitik Çağ’da insanlar kendilerine öz­gü, başkalarında benzeri olmayan mü­hürler kullanmışlardır.

Bu durumun,

I.özel mülkiyet kavramının gelişmesi,

II.göçebe hayattan yerleşik hayata geçilmesi,

III.eşya yapımında topraktan yararlanma ihtiyacının azalması

sonuçlarından hangilerine doğrudan ortam hazır­ladığı savunulabilir?

A
Yalnız III
B
I ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
E
Yalnız II
Soru 6

Paleolitik Çağ’da insanların yaşam düzenleri, avlan­ma ve yenilebilir bitkilerin toplanmasına dayanıyordu, insanlar yaşamlarını doğal barınaklarda sürdürüyorlardı. Bu durumun aşağıdakilerden hangisini diğer­lerinden daha fazla zorlaştırdığı savunulabilir?

A
Basit silahlar yapılmasını
B
Toplumsal yaşam biçiminin gelişmesini
C
İş bölümü ve yardımlaşmayı
D
Avcılık ve toplayıcılık faaliyetlerinin sürdürülmesini
E
Ailelerin kurulmasını
Soru 7

Tarih öncesi devirlerin,

I.her yerde aynı anda yaşanmaması,

II.değişik bölgelerde farklı özellikler göstermesi,

III.her bölgede aynı sırayla yaşanmaması

durumlarından hangileri bu tür sınıflandırmanın “evrensel” bir nitelik taşımasını engeller?

A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız II
D
Yalnız I
E
Yalnız III
Soru 8

Neolitik Çağ’da tarımsal faaliyetlerin başlaması birçok değişikliğin de nedeni olmuştur. Bu devirde insanlar, arpa ve buğday başta olmak üzere bazı tahıl ürünleri­ni ekip biçmeyi öğrenmişler, bunun sonucunda köyler kurarak toprağa yerleşmişlerdir. Aynı zamanda hay­vanları evcilleştirmişlerdir. Böylece o zamana kadar topladıkları bitkilerle veya avladıkları hayvanlarla tüke­tici bir hayat süren insanlar, üretici duruma geçmişler­dir. Bu açıklamada Neolitik Çağ’da aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmiş olduğunu gösteren bir kanıt yoktur?

A
İnsanların yaşam şeklinin değiştiğini
B
Avcılığın yerini üretimin almaya başladığını
C
Üretim toplumunun ortaya çıktığını
D
Eşya yapımında madenlerin kullanıldığını
E
Yerleşik hayatın başladığını
Soru 9

Tarih öncesi devirlere ait farklı yerlerdeki araştırmalar­da toplumların birbirine benzer şekilde örgütlendikle­ri ortaya çıkmıştır.

Bu durumun aşağıdakilerin hangisinden kaynak­landığı savunulabilir?

A
Toplumların farklı diller konuşmalarından
B
Yaşam koşullarının bölgelere göre farklı olmasından
C
Yazının kullanılmaya başlanmamasından
D
Toplumlar arasındaki ilişkilerin zayıf olmasından
E
Toplumların temel ihtiyaçlarının benzer olmasından
Soru 10

Eski bir yerleşim merkezinde yapılan araştırmada orak, saban, bakırdan yapılmış kaplar, kilden yapılmış çeşitli araç gereçler bulunmuştur.

Bu yerleşim merkezi ile ilgili,

I.Tarım hayatı başlamıştır.

II.Maden Devri tamamlanmıştır.

III.Tarih öncesi devirler sırasıyla yaşanmıştır

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
E
Yalnız II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.