9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri-6 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri-6 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri-6 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tekerleğin bulunmasının,

I.göç,

II.ticaret,

III.ulaşım

faaliyetlerinden hangilerini kolaylaştırdığı savunu­labilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız I
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 2

Tarih öncesi devirlerin,

I.her yerde aynı anda yaşanmaması,

II.değişik bölgelerde farklı özellikler göstermesi,

III.her bölgede aynı sırayla yaşanmaması

durumlarından hangileri bu tür sınıflandırmanın “evrensel” bir nitelik taşımasını engeller?

A
Yalnız III
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I, II ve III
E
Yalnız I
Soru 3

Tarih öncesi devirlere ait farklı yerlerdeki araştırmalar­da toplumların birbirine benzer şekilde örgütlendikle­ri ortaya çıkmıştır.

Bu durumun aşağıdakilerin hangisinden kaynak­landığı savunulabilir?

A
Toplumlar arasındaki ilişkilerin zayıf olmasından
B
Toplumların farklı diller konuşmalarından
C
Toplumların temel ihtiyaçlarının benzer olmasından
D
Yazının kullanılmaya başlanmamasından
E
Yaşam koşullarının bölgelere göre farklı olmasından
Soru 4

Tarih öncesi çağlarda,

I. çok tanrılı dinlere inanılması,

II.mağara duvarlarına resimler çizilmesi,

III.arpa, darı ve buğday tarımının başlaması,

IV.bazı tarım ürünleri İle madenlerin ticaretinin yapıl­maya başlanması

gelişmelerinden hangileri insanların üretici duru­ma geldiklerini gösterir?

A
I ve III
B
III ve IV
C
Yalnız II
D
Yalnız I
E
I ve II
Soru 5

Paleolitik Çağ’da insanların yaşam düzenleri, avlan­ma ve yenilebilir bitkilerin toplanmasına dayanıyordu, insanlar yaşamlarını doğal barınaklarda sürdürüyorlardı. Bu durumun aşağıdakilerden hangisini diğer­lerinden daha fazla zorlaştırdığı savunulabilir?

A
Toplumsal yaşam biçiminin gelişmesini
B
Basit silahlar yapılmasını
C
Ailelerin kurulmasını
D
İş bölümü ve yardımlaşmayı
E
Avcılık ve toplayıcılık faaliyetlerinin sürdürülmesini
Soru 6

Tarih öncesinin devirlere ayrılmasında kullanılan eşyalar etkili olurken, tarih çağlarının birbirinden ayrıl­masında birçok toplumu etkileyen önemli olaylar esas alınmıştır. Buna göre tarih çağlarının aşağıdakilerden hangisi açısından tarih öncesi dönemlerden ayrıldığı savunulabilir?

A
Toplum düzenini sağlayan kuralların konulması
B
İnsanların tarım ve hayvancılıkla uğraşması
C
Yerleşik hayat yaşanması
D
Toplumlar arası iletişimin hızlanması
E
Değişik maddelerden eşyalar yapılması
Soru 7

Neolitik Çağ’da tarımsal faaliyetlerin başlaması birçok değişikliğin de nedeni olmuştur. Bu devirde insanlar, arpa ve buğday başta olmak üzere bazı tahıl ürünleri­ni ekip biçmeyi öğrenmişler, bunun sonucunda köyler kurarak toprağa yerleşmişlerdir. Aynı zamanda hay­vanları evcilleştirmişlerdir. Böylece o zamana kadar topladıkları bitkilerle veya avladıkları hayvanlarla tüke­tici bir hayat süren insanlar, üretici duruma geçmişler­dir. Bu açıklamada Neolitik Çağ’da aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmiş olduğunu gösteren bir kanıt yoktur?

A
Eşya yapımında madenlerin kullanıldığını
B
İnsanların yaşam şeklinin değiştiğini
C
Yerleşik hayatın başladığını
D
Avcılığın yerini üretimin almaya başladığını
E
Üretim toplumunun ortaya çıktığını
Soru 8

Kalkolitik Çağ’da insanlar kendilerine öz­gü, başkalarında benzeri olmayan mü­hürler kullanmışlardır.

Bu durumun,

I.özel mülkiyet kavramının gelişmesi,

II.göçebe hayattan yerleşik hayata geçilmesi,

III.eşya yapımında topraktan yararlanma ihtiyacının azalması

sonuçlarından hangilerine doğrudan ortam hazır­ladığı savunulabilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
I ve III
E
II ve III
Soru 9

Eski bir yerleşim merkezinde yapılan araştırmada orak, saban, bakırdan yapılmış kaplar, kilden yapılmış çeşitli araç gereçler bulunmuştur.

Bu yerleşim merkezi ile ilgili,

I.Tarım hayatı başlamıştır.

II.Maden Devri tamamlanmıştır.

III.Tarih öncesi devirler sırasıyla yaşanmıştır

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A
I ve II
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 10

Yazının kullanılmasından önceki döneme tarih öncesi devirler denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin tarih önce­si devirlerde gerçekleştiği savunulamaz?

A
Madenlerin işlenmesinin
B
İlk şehirlerin kurulmasının
C
Devletler arası antlaşmaların imzalanmasının
D
Tarımsal faaliyetlerin başlamasının
E
Ticaret faaliyetlerinin başlamasının
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.