9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri-7 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri-7 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri-7 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mezopotamya’da ilk köylerin kurulmasından itibaren delici ve kesici aletler yapılmaya başlanmıştır. Bunun için Doğu Anadolu’daki dağlarda bulunan obsidyen (volkanik cam) kullanılmıştır. Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Mezopotamya kültürünün Anadolu uygarlığının etkisinde kaldığına
B
Mezopotamya ile Anadolu’nun benzer coğrafi özellikler taşıdığına
C
Anadolu ile Mezopotamya arasında ticari ilişkiler kurulduğuna
D
Anadolu uygarlıklarını kuranların savaşçı olduklarına
E
Mezopotamya’da köylerin silah yapmak amacıyla kurulduğuna
Soru 2

Mısır uygarlığında,

I.cesetlerin mumyalanması,

II.hiyeroglif kullanılması,

III.kral emirlerinin tanrı buyruğu sayılması

durumlarından hangileri, ölümden sonraki hayata inanıldığını gösterir?

A
Yalnız III
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3

Anadolu’da bulunan ilk yazılı belgeler, Kayseri civarın­daki Kültepe’de, Asurlu tüccarlara ait çivi yazısıyla ya­zılmış ticari ve hukuki tabletlerdir. Bu bilgiye dayanarak,

I.Anadolu’da yazının kullanılmasında Mezopotam­ya uygarlığının katkısı olmuştur.

II.Anadolu’da yerleşik hayata ilk defa Kayseri’de ge­çilmiştir.

III.Anadolu’da para ilk kez Asurlu tüccarlar tarafın­dan kullanılmıştır

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A
Yalnız III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
E
Yalnız II
Soru 4

Fenikeliler için ticaret ve keşif aynı anlama geliyordu. Keşfettikleri her bölge, gittikleri her yer, kurdukları her yerleşim birimi ticareti daha iyi yürütmek için yapılırdı. Fenikelilerin,

I.şehir devletleri halinde yaşamaları,

II.topraklarının tarıma elverişli olmaması,

III.alfabeyi icat etmeleri

özelliklerinden hangilerinin, ticarete önem verme­lerinde etkili olduğu söylenebilir?

A
I ve II
B
Yalnız I
C
Yalnız III
D
Yalnız II
E
II ve III
Soru 5

İlk Çağ’da Mısır uygarlığında hiyeroglif, Mezopotam­ya’da çivi yazısı, Doğu Akdeniz havzasında ise Fenike alfabesi kullanılmasına rağmen Anadolu’da üç yazı türünün de kullanıldığı görülmüştür. Anadolu’nun aşağıdaki özelliklerinden hangisi bu durumun nedenleri arasında gösterilemez?

A
Göç yolları üzerinde bulunması
B
Ticaret yolları üzerinde bulunması
C
Coğrafi konumun etkileşime uygun olması
D
Çok tanrılı inancın yaygın olması
E
Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlaması
Soru 6

Hindistan’da uygulanan kast sisteminde halk Brahmanlar (din adamları), Kşatriyalar (raca, asker ve asiller), Vaysiyalar (tüccar ve çiftçiler), Südralar (zana­atkar ve işçiler) ile Paryalar (kast dışı sayılan köleler) olarak sınıflara ayrılmıştır. Bu kastlar arasında geçiş yasaktır.

Bu durumun,

I.kişilerin istediği mesleği seçmesi,

II.toplumsal kaynaşmanın sağlanması,

III.sosyal eşitlik ilkesinin güçlenmesi

durumlarından hangilerini engellediği savunulabi­lir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve III
D
I, II ve III
E
Yalnız I
Soru 7

Mısır uygarlığında vezirler, bütün hükümet birimlerinin başkanıydı. Haberciler, vezirin buyruklarını yerel ida­recilere ulaştırmak için tüm ülkeyi dolaşır ve buralar­daki durumu vezire bildirirlerdi. Bu durumun,

I.firavunların otoritesinin zayıflaması,

II.halkın haber alma özgürlüğünün kısıtlanması,

III.devletin yöneticiler üzerindeki denetiminin güçlen­mesi

sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savu­nulabilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
II ve III
E
I ve III
Soru 8

Çin Şeddi ve Budist tapınakları Çin mimarisinin en gü­zel örnekleridir. Bu bilgiye bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Çinlilerin, Mezopotamya uygarlığından etkilendiği
B
Çin’de tek tanrılı din anlayışının geliştiği
C
Çin mimarisinin askerî ve dinî yapılar yönünden geliştiği
D
Türklerle Çinliler arasında dostane ilişkiler kurulduğu
E
Dünyada ilk kez yerleşik hayata geçen uygarlığın Çinliler olduğu
Soru 9

Mezopotamya uygarlıklarında toprak, tanrının malı sa­yılıyor ve rahiplerin gözetiminde işletiliyordu. Urukagina hazırladığı kanunlarla bu duruma son vermiştir. Böylece şahsın işlediği toprağın sahibi olabilmesi için zemin hazırlanmıştır. Buna göre Urukagina kanunları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Halkın yönetime katılmasını sağladığı
B
Özel mülkiyete imkan sağladığı
C
Bağımsız devlet anlayışını koruduğu
D
Kölelik sistemini kaldırdığı
E
Rahiplerin görevine son verdiği
Soru 10

Hammurabi Kanunlarının,

-Ben Hammurabi, tanrılar tarafından kral tayin edil­dim, ülkeye hak ve adalet getirdim.

-Eğer bir adam, köleyi ve köle kadını çalarsa öldürülmelidir.

-Birisinin gözünü çıkaranın, gözü çıkarılır.

-Eğer bir adam, mabedin ya da hükümdarın mülk­lerini çalarsa o öldürülmelidir.

-Babasını dövenin iki eli kesilir

maddelerine göre aşağıdakilerden hangisi söyle­nemez?

A
Kralların ilah olarak görüldüğü
B
Kısas uygulamalarının çoğunlukta olduğu
C
Özel mülkiyete önem verildiği
D
Dini kurumların önemsendiği
E
Ağır şartlar taşıdığı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.