9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri-8 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri-8 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri-8 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Anadolu, tarihte Hititler, Lidyalılar, Frigyalılar, Urartular, iyonyalılar ve Romalılar gibi birçok kavim tarafından istila edilmiştir, Anadolu’nun birçok kavim tarafından istilaya uğra­masında,

I.ikliminin yaşamaya elverişli olması,

II.göç yolları üzerinde bulunması,

III.verimli topraklara sahip olması,

özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylene­bilir?

A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız II
D
Yalnız I
E
Yalnız III
Soru 2

Hitit halkını; yöneticiler, rahipler, hürler ve köleler oluş­tururdu. Köleler tarım işlerinde çalıştırılır, bedel ödeye­rek hür olabilir, mal ve mülk edinebilirdi.

Buna göre Hititlerde,

I. sınıf farklılıkları,

II.özel mülkiyet,

III.köle hakları

olgularından hangilerinin varlığından söz edilebilir?

A
I ve II
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
Yalnız III
E
I, II ve III
Soru 3

Hititlerde kadın hakları diğer İlk Çağ toplumlarına gö­re daha çok gelişmiştir. Aşağıdakilerden hangisi, Hititlerde kadınların siya­sal alanda da bazı haklarının olduğuna kanıt ola­rak gösterilebilir?

A
Savaşlara kadınların da katılması
B
Kadınlara mülkiyet hakkının verilmesi
C
Savaş zamanında kraliçenin krala vekalet etmesi
D
Evliliklerde kız tarafına başlık verilmesi
E
Evliliklere resmiyet kazandırılması
Soru 4

Mezopotamya uygarlığı Dicle ve Fırat nehirleri, Mısır uygarlığı Nil nehri, Hindistan uygarlığı İndus nehri, Çin uygarlığı Sarı Irmak çevresinde gelişmiştir. Buna göre uygarlıkların gelişme gösterdiği bölge­lerle ilgili olarak öncelikle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına uygun yerler oldukları
B
Birbirlerine komşu oldukları
C
Maden yönünden zengin oldukları
D
Savunma yapmaya elverişli bir konumda bulundukları
E
Doğal güzelliklere sahip oldukları
Soru 5

Yunanistan’da,

I.dışa karşı bağımsız olma,

II.kendi kanunlarını yapma ve uygulama,

III.kendi kendine yeterli olmaya çalışma şehir devletlerinin temel amaçlarıydı

Bu amaçlardan hangilerinin, Yunanistan’da siyasal birliğin kurulamamasında etkili olduğu savunula­bilir?

A
Yalnız II
B
I, II ve III
C
I ve III
D
Yalnız I
E
I ve II
Soru 6

Selevkos’un ölümünden sonra kurulan Bergama Kral­lığı döneminde başkent Bergama’da Asklepion sağlık merkezi, kütüphane, Zeus Tapınağı yapılmış ve parşö­men kağıdı icat edilmiştir. Buna göre Bergama için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Şehir devletlerinden biri olduğu
B
Halkın ticaretle uğraştığı
C
Medeniyetlerin geçiş noktasında olduğu
D
Sağlık ve kültür merkezi olduğu
E
Doğu kültürünün etkili olduğu
Soru 7

İbranilerin hükümdarı Hz. Süleyman, Kudüs’te yaptı­racağı saray ve mabet için gerekli kereste ve maden­leri Fenikelilerden satın almış, bu yapıları tamamla­mak için Fenikeli ustalardan yararlanmıştır.

Yalnızca bu bilgilere bakılarak Fenikelilerle ilgili,

I.Mimari alanda deneyimlidirler.

II.Komşu bölgelere ham madde ihraç etmişlerdir.

III.Ticaret faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla harf yazısını icat etmişlerdir

Yorumlarından hangileri yapılabilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve III
D
Yalnız I
E
I ve II
Soru 8

I.Bağlılık sözleşmesi yapan devletlerin her sene Hi­tit başkenti Hattuşaş’ı ve hükümdarı ziyaret etme­leri

II.Merkeze uzak olan bağlı devletlerin Hitit hüküm­darı ile yapılan sözleşmeyi yılda üç kez okumaları

III.Pankuş Meclisi’nin kralın bazı kararlarını kabul et­memesi Hititlerde

Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin merkezi otoriteyi korumaya yönelik olduğu ileri sü­rülebilir?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
Yalnız II
E
II ve III
Soru 9

Batı Anadolu’daki İyon şehirleri, Anadolu’nun iç kısım­ları ve Ön Asya dünyasıyla ticari ve kültürel ilişkiler kurmuşlardır. Ancak Lidya Krallığı bu ticarete engel olunca koloniler kurma ihtiyacı duymuşlardır. Buna göre İyonyalıların doğrudan aşağıdakilerden hangisini korumayı amaçladıkları savunulabilir?

A
Siyasi güçlerini
B
Demokratik yönetim sistemini
C
Kültürel değerlerini
D
Anadolu medeniyetleriyle ilişkilerini
E
Ekonomik çıkarlarını
Soru 10

Mısır’da din; sosyal hayat, sanat anlayışı, devlet yöne­timi ve bilimsel faaliyetler üzerinde büyük bir etkiye sahip olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçları arasında gösterilebilir?

A
Astronomi biliminin gelişmesi
B
Mısır uygarlığının diğer uygarlıklarla ilişki kurması
C
Kralların yetkilerinin kısıtlanması
D
Din adamlarının ayrıcalıklı bir sınıf haline gelmesi
E
Hititlerle yazılı anlaşmanın yapılması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.