9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri-9 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri-9 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Testleri-9 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yapılan araştırmalar Urartular ile Hurriler arasında ak­rabalık olduğunu göstermektedir.

Urartuların ve Hurrilerin,

I.ekonomik faaliyetler,

II.dil yapısı,

III.yönetim

şekli benzerliklerinden hangileri doğrudan bu duruma kanıt olarak gösterilebilir?

A
I ve II
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
I ve III
E
Yalnız III
Soru 2

İlk Çağ’da Anadolu’da halkın, hürler ve köleler ola­rak ayrılması aşağıdakilerden hangisinin bir gös­tergesi sayılabilir?

A
Devletlerin laik bir anlayışa sahip bulunduğunun
B
Anadolu’da çok tanrılı dini anlayışın benimsendiğinin
C
Anadolu’da güçlü devletler kurulduğunun
D
İnsanların eşit haklara sahip olmadığının
E
Toplumların yaşam koşullarının dinsel inanışlardan etkilendiğinin
Soru 3

Hellenistik Dönem’de Bergama, Efes ve Milet gibi Anadolu kentleri dünyanın başlıca kültür merkezleri haline gelmişlerdir. Bu özelliklerini Roma’nın egemen­liği sırasında da korumuşlar, Roma’nın kültür ve sana­tını etkilemişlerdir. Anadolu kentlerinin Roma’yı kültür ve sanat ala­nında etkilemiş olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A
Batı dünyası ile daha yakın ilişki içinde olmalarıyla
B
Kültür seviyelerinin yüksek olmasıyla
C
Merkezi yönetimlerinin güçlü olmasıyla
D
Toplumsal sınıfların varlığıyla
E
Ordularının güçlü olmasıyla
Soru 4

İlk Çağ Anadolu uygarlıkları birçok alanda Mezopo­tamya, Doğu Akdeniz ve Mısır uygarlıklarından etki­lenmişlerdir.

Bu duruma,

I.İyonyalıların, Fenike alfabesini kullanması,

II.Hititlerin Asur çivi yazısını kullanması,

III.İyonyalıların, Yunanlılar gibi bilimde ileri gitmesi

gelişmelerinden hangileri bir kanıt olamaz?

A
I ve III
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
Yalnız III
E
I ve II
Soru 5

İlk Çağ’da kral ailesi, soylular ve rahipler diğer insan­lardan daha fazla hak ve özgürlüğe sahipti. Toplum nüfusunun önemli bir kısmını oluşturan kölelerin hak­ları ise son derece sınırlıydı. Köleler, ancak bedel öde­yerek özgür insanlar gibi yaşayabilirlerdi. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi ileri sü­rülebilir?

A
Tek tanrılı dinlerin yayılmasının engellendiği
B
Halkın demokratik haklar elde etmek için yaptığı mücadelede başarısız olduğu
C
İnsanların hak ve özgürlükler açısından eşit olmadıkları
D
Ekonomik yaşamın temelinin tarıma dayalı olduğu
E
Kölelerin bedel ödeyerek yönetme hakkına sahip olabildikleri
Soru 6

Eski Çağ’da Anadolu’da kurulan devletlerin kralları si­yasi, askeri, ekonomik ve dini yetkileri ellerinde topla­mışlardır.

Bu uygulamanın,

I.laik yönetim,

II.yargı bağımsızlığı,

III.bağımsız devlet

anlayışlarından hangilerini engellediği savunula­bilir?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
Yalnız II
D
Yalnız III
E
I ve II
Soru 7

Tarım toplumu olan Frigyalıların en büyük tanrıları top­rak ve bereket tanrıçası “Kibele”dir. Savaşçı bir top­lum olan Urartuların en büyük tanrıları savaş tanrısı “Haldi”dir. Bu bilgilere göre lük Çağ îoplumları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Ekonomilerinin temeli tarıma dayalıdır.
B
Tek tanrılı dinler yaygındır.
C
Toplumların yaşam tarzları dini inanışlarını etkilemiştir.
D
Dinin toplumlar üzerindeki etkisi azalmıştır.
E
Sürekli savaş halindedirler.
Soru 8

I. Latin alfabesi

II.Miladi takvim

III.Medeni hukuk

Romalılar yukarıdakilerden hangilerine son şeklini vererek dünya uygarlığına katkıda bulunmuşlar­dır?

A
I ve II
B
I ve III
C
Yalnız II
D
Yalnız III
E
Yalnız I
Soru 9

Yunanistan’da polis adı verilen şehir devletleri diğerle­rini egemenlik altına alabilmek için savaşmışlar, güç­leri denk olduğundan birbirine üstünlük sağlayama­mışlardır. Bu duruma göre İlk Çağ Yunanistan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Siyasi birliğin sağlanamadığı
B
Kültürel alanda birliğin sağlandığı
C
Sınıflar arasındaki mücadelelerin hukukun gelişmesine katkıda bulunduğu
D
Bilim alanında önemli gelişmelerin yaşandığı
E
Ticaret faaliyetlerinin geliştiği
Soru 10

Anadolu’da bilinen en eski uygarlıklardan olan Hititler; Kızılırmak kıvrımında, Lidyalılar; Küçük ve Büyük Menderes ırmakları arasında, Urartular; Van Gölü ve çevresinde, İyonyalılar; Ege Denizi kıyılarında kurul­muş ve yaşamışlardır. Buna göre ulaşılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hititler diğer uygarlıklara öncülük etmişlerdir.
B
Yerleşim yerleri, yaşamaya elverişli bölgelerden oluşmuştur.
C
Gelişmiş uygarlıklar arasında etkileşim yaşanmıştır.
D
Uygarlıklar nehir akıntılarını kontrol altına almışlardır.
E
Anadolu uygarlıkları arasında siyasi mücadeleler yaşanmıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.