Cümlede Anlam – 10 (Çıkmış Sorular)

CÜMLEDE ANLAM – 10

1. (I) O kitabın sayfalarının çoğunu, satırların altları­nı çizerek okudum. (II) Bu yazımda, o kitaptan al­dığım tatların tümünü aktarmam olanaksız. (III) O, gerçek bir yazar; sevgiyi bilen, öğreten ve öykü­lerine sindiren. (IV) Bu kitabı, özellikle yazar ol­maya hevesli kişilerin mutlaka okuması gerekir. (IV) Çünkü sevginin öykücüsü bu yazarımızın yazılarından öğrenilecek çok yararlı şeyler var.

Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde, övücü sözler kullanılmadığı halde övgü anlamı vardır?

A) I. ve II.                  B) I. ve IV.            C) II ve III.

D) ll.ve V.                     E) III ve lV.

(ÖYS 1998)

 

2. Bir işe girişme konusunda “Hele yeni değişiklik­leri ve gelişmeleri bekleyelim.” diyen bir kim­senin bu tutumu aşağıdaki niteliklerden özellikle hangisine daha uygundur?

A) Sakınımlı (ihtiyatlı)

B) Kararsız

C) Düşünceli

D) Kuşkulu (şüpheci)

E) Ürkek

(ÜSS 1977)

 

3. İnsanlarda, kurallara uyma alışkanlığıyla sorumlu­luk duygusunun yerleşmiş olması arasında sıkı bir ilişki vardır.

Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından bu cümleye en yakındır?

A) Büyük sorumluluklar yüklenmiş kişiler kurallara uymak zorundadır.

B) Sorumluluğunu bilen insanlar, kurallara uyarlar.

C) Bazı kurarlar insanları sorumluluklarını yerine getirmeye zorlar.

D) Sorumluluktan kaçınmayan kişiler herkesi ku­rallara uymaya zorlarlar.

E) Kurallara uyan kişiler, sorumluluk almaktan hoşlanırlar.

(ÖSS 1992)

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “aşamalı bir durum, bir durumun gitgide ilerlemesi” anlatıl­maktadır?

A) Kavgada baştan başa kana boyandı.

B) Köyden köye telefonla konuşulabiliyor.

C) Güzellik anlayışı kişiden kişiye değişir.

D) Konuşurken daldan dala atlıyor.

E) Yıldan yıla işler kötüleşiyor.

(ÖSS 1981)

 

5. (I) Kenya’da günlerce Klimanjaro tepelerine tır­mandım. (II) Naivasha Gölü kıyısında flamingoları seyrettim bir akşam. (III) Flamingolar kıyıda pembe bir bulut oluşturuyorlar. (IV) Güneşin renkleriyle bütünleşir gibi. (V) Güneş batarken bir canlılık  yaşanıyor.   (VI) Sonra   kuşlar,   böcekler,  kısacası tüm canlılar ağır ağır çekiliyorlar köşelerine

Yukarıdaki parçada, yazarın numaralanmış cümlelerinden hangisi, kendinden önceki cümlenin bir öğesi durumundadır?

A) II.         B)III         C)IV.         D)V.         E) VI.

(ÖSS 1999 İPTAL EDİLEN)

 

6. Yalnızca güneşli günlerde yürüyen kişi, amacına ulaşamaz.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatıl­mak istenene anlamca en yakındır?

A) isteneni elde etmek her koşulda çalışmayı zo­runlu kılar.

B)  Başarılı   olmak  için   insanın   ne  istediğini bilmesi gerekir.

C)  İnsan, attığı her adımın sorumluluğunu taşı­malıdır.

D) Değişik ortamlara kısa sürede uyum sağlamak güçtür.

E) Seçici olmak insanları güçlüklerle yüz yüze ge­tirir.

(ÖSS 2008)

 

7. (I) Konu “kitap” oldu mu herkes bir şeyler söylüyor. (II) Bana ters gelen bir görüş İse bugün­lerde oldukça yaygın. (III) O da şu; Kitap konusunda yetişkin ve çocuk ayrımı yapılamaz. (IV) Çünkü iyi bir çocuk kitabı, mutlaka yetişkin­lere de seslenir. (V) Bu düşüncenin doğruluğuna inanmıyorum. (VI) Nedeni de şu; Çocukların se­verek okuyacakları nitelikli bir kitap, yetişkinlere pek bir şey söyletmeyebilir ya da yetişkinlerin se­verek okuyacağı bir kitap, çocukları hiç de heyecanlandırmayabilir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi­leri “çocuklarla yetişkinlerin aynı kitaplardan hoşlanmayacağı” düşüncesine ters düşmek­tedir?

A) I. ve III.          B) I. ve IV.            C) I. ve VI.

D) III. ve IV          E) IV ve VI.

(ÖSS 1997)

8. Aşağıdakilerden hangisi, “Size tuhaf gelecek ama benim sevmediğim şair yok; ne var ki birinin tek şiirini severim, ötekinin otuz şiirini,” cümle­sine yakın anlamdadır?

A) Beğendiğim bir şiiri olmayan şair yoktur.

B) Değişik biçimlerde şiir yazan şairleri daha çok severim.

C) Daha çok, büyük şairlerin şiirlerini beğenirim.

D) Benim için her şiir kendine göre bir güzellik ta­şır.

E) İlk şiirini beğendiğim bir şairin diğer şiirlerini de beğenirim.

(ÖSS 1991)

 

9. (I) Yapıtta, anılarla yaşantıların, düşlerle gerçeklerin, çağrışımlarla olayların ip içe, arka arkaya verilmesi ve bunda ara sıra ölçünün kaçırılması karışıklık doğuruyor, (II) Bu da yer yer konunun    kavranmasını önlüyor, (III) Ayrıca anlatımın açık­lıktan uzaklaşmasına yol açıyor. (IV) Gene de bu olanaksızlıklar İçinde yapıtın kusurları büyük de­ğil. (V) Başka bir deyişle bütün olanaksızlıklara karşın yapıtın ulaştığı başarı övülmeye değer.

Bu eleştiride eleştirmen, yazar hakkında olum­lu şeyler söylemeye kaçıncı cümlede baş­lıyor?

A) I.         B)  II.         C)  III.        D) IV.        E) V.

(ÖYS 1992)

 

10. (I) Yaşça sınıfın en küçüklerindendim. (II) Oku­mayı çok severdim. (III) Haftada en az bir kitap okurdum. (IV) Okuduklarım değişik türde kitap­lardı. (V) Bunlar arasında en çok serüven roman­larından hoşlanırdım.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri neden-sonuç ilişkisiyle birbirine bağlıdır?

A) I. ve II.                                              B)II ve III

C) II. ve IV.                                            D) III. ve IV.

E) IV ve V.

(ÖSS 1995)

 

11. Aşağıdaki atasözlerinden  hangisi anlamca ötekilere ters düşmektedir?

A) Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır.

B) Akıl adama sermayedir.

C) Akıllı köprü arayana dek, deli suyu geçer.

D) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.

E) Akıl olmayınca başta, ne kuruda biter ne yaşta.

(ÖSS 1986)

12. Başarılı bir sanatçı zamanla ne kadar değişirse değişsin, aynı yolda İlerlemekten, aynı ana çizgiyi sürdürmekten başka bir şey yapmaz.

Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından bu cümleye en yakındır?

A) Gerçek bir sanatçının, eski yapıtlarıyla yeni yapıtları arasında temel özellikleri açısından büyük farklar görülmez.

B) Düşünce ve davranışlarında tutarlı olan sanatçılar, biçim ve içerik yönünden dengeli ürünler ortaya koyarlar.

C) Sanatçının belirli bir düzeye erişmesi ve bunu koruması, sürekli çalışmasını gerektirir.

D) Duygu ve düşüncelerini sanatıyla bütünleştiren kişi, kalıcı eserler verebilir.

E) Sanatçı başlangıçta kendini kabul ettirebilmek için kişiliğini yansıtan eserler vermek zorunda­dır.

(ÖSS 1992)

 

13. I.Çevirmen, bir cümledeki sözcüklerin tek tek anlamını değil, cümlenin bütünündeki anlamı yansıtmaya çalışmalıdır.

II. Çevirmenin,  bir sanatçı  titizliğiyle yazarın üslubuna yaklaşması gerekir.

III. Çevirmen, yazarın kullandığı sözcüklerin yalnızca sözlüklerdeki ilk anlamını değil, onların duygusal ve çağrışımsal anlamlarını da yan­sıtmaya çalışmalıdır.

IV. Çevirmen, sadece sözcüklerin karşılığını koy­makla yetinmemeli, onları cümle içine yer­leştirirken de titiz davranmalıdır.

V. Çevirmen, çevirdiği yazarın dil ve anlatım özelliğine elinden geldiğince bağlı kalmalıdır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi­leri, anlamca birbirine en yakındır?

A) I. ve II.              B) II. ve III           C) II.ve V.

D) III. ve V.           E) IV. ve V.

(ÖSS 1992)

 

14. Bir yazarın çocukluğu, o yazarın banka hesabıdır.

Bu cümlede öne sürülen görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazarın sanatsal yaratıları, çocukluk anılarıyla, çocuklukta yaşadıklarıyla beslenir.

B) Yazarların çocukluktaki birikimleri, yaşlılık döneminde anlam kazanır.

C) Mutlu bir çocukluk dönemi geçirenler sonraki yıllarda yazar olabilir.

D) Her yazar çocukluğunda, farkında olmadan, yazarlığa hazırlık dönemi yaşamıştır.

E) Bir kimsenin yazar olmasında ilk adım, çocuk­luğunu anlatmasıdır

(ÖSS 2002)

 

15. “O dönemin aydınları, ulusçu, halkçı ve laik bir tutumla, yarının bugünden başladığı inancıyla ve çağdaşlaşma tutkusuyla yollarında ilerlemiş­lerdi.”

Yukarıdaki tümcede (cümlede) tanıtılan aydın­lar, aşağıdaki davranışlardan hangisini gös­termez?

A) Kendi toplumunun kültür ve geleneklerine önem vermek

B) Günün koşullarına uymakta özen göstermek

C) Geçmişe oldukça sıkı bir bağlılık duymak

D) Toplumdaki her bireyin mutluluğuyla yakından ilgilenmek

E) Devlet işlerini dini otoriteden soyutlamak

(ÜSS 1979)

 CEVAPLAR

1.B 6.B 11.C
2.A 7.D 12.A
3.B 8.A 13.C
4.E 9.D 14.A
5.C 10.B 15.C