Cümlede Anlam – 6 (Çıkmış Sorular)

CÜMLEDE ANLAM – 6

1.            I. Size bir şapka alalım.

II. Size de bir şapka alalım.

III. Size bir de şapka alalım.

IV. Bir şapka da size alalım.

Yukarıdaki cümlelerden aynı anlama gelen ikisi aşağıdakilerin hangisinde bir arada ve­rilmiştir?

A) II. ve IV.          B) l. ve II.             C) III. ve IV.

D) I. ve III.            E) I. ve IV.

(ÖSS 1989)

 

2. Aldığım hiçbir ödülün, üzerimde şaşırtıcı bir etkisi olmadı.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu cümlenin neden-sonuç yönünden açıklaması olabilir?

A) Hepsi bilinçli olarak yaptığım çalışmalarımın ürünüydü.

B) Okurlara,   özgün  yapıtlar  verebilmenin   ne kadar zor olduğunu iyi biliyorum.

C) Beni anlayanların sayısı ileride değişebilir.

D) Ödüllerin, çalışma gücümü kamçılayacağını düşünüyorum.

E) Yapıtlarımın yeni kuşakları da etkileyeceğini sanıyorum.

(ÖSS 1998)

 

3. I. Çocukların her isteğine karşı çıkmak ya da bunları bütünüyle yerine getirmek, kimi sorun­lar yaşanmasına yol açabilir.

II.Çocuklara, güçlerini aşmayacak sorumluluk­lar yükleyerek  onların   kendilerine güven­melerini sağlamak gerekir­di.

III. Çocuklara   kazandırılan   davranışlar  İleriki dönemlerde de varlığını korur.

IV. Yanlış yapacağı korkusuyla kendisine sürekli yardım edilen çocuklarda, çekingen, kendini kanıtlamayan bir kişilik yapısı oluşur.

Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangilerinde aynı düşünce farklı biçimlerde dile getir­ilmiştir?

A) I. ve II.           B) I. ve III.            C) II. ve İli.

D) II. ve IV.           E) III. ve IV.

(ÖSS 2003)

 

4. “Keçinin meşeye ettiğini, külü, derisinden çıkarır” atasözünün konusu aşağı da kilerden hangi­sidir?

A) Kötülük etme            B) Öç alma

C) Çıkar sağlama          D) Ettiğini bulma

E) Zarar verme

(ÜSS 1974)

 

5. (I) İlk öykülerini dergilerde yayımlamaya başladığı zaman on sekiz yaşındaydı. (II) Bu ilk öyküle­rinde sıfatlarından, söz sanatlarından kaçman yalın dili ve ayrıntıları gözlemlemedeki ustalığı ile dikkati çekti. (III) Yazın yaşamı boyunca ülkesinin insanlarından söz etti. (IV) Çağdışı, insanlık dışı olaylara karşı savaşmaktan bir an geri durmadı. (V) Bu savaşını öykü türünün sınırlan içinde kalarak gerçekleştirdi.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde, sözü edilen yazarın üslup özelliği belirtilmektedir?

A) I.         B) II.         C) III.        D) IV.        E) V.

(ÖYS 1992)

 

6. (I) Yaşamöyküsü yazma, birtakım ön çalışmalar yapmayı gerektirir. (II) İlkin, yaşamöyküsü yazıla­cak kişiyle İlgili kaynaklar, belgeler saptanır; bun­lar değerlendirilir. (III) Bu yönden belgesel boyutludur yaşamöyküleri. (IV) Kişinin mektu­plarından, günlüklerinden anılarından yararlanılır. (V) Ayrıca, o kişinin eşinden, dostundan, onu tanıyanlardan bilgi alınır, (VI) Bunlar yapılmadan oluşturulacak bir yaşam öyküsü hem İlgi çekici olmaz, hem de kişinin yaşam serüvenini tüm boyutlarıyla kuşatmaz.

Bu parçanın I numaralı cümlesinde belirtilen düşüncenin nedeni, kaçıncı cümlede açıklan­mıştır?

A) II.         B)III.         C) IV         D)V.         E) VI.

(ÖSS 2001)

 

7. (I) Önceleri yazınsal türlerin en etkilisinin roman olduğunu sanıyordum. (II) Sonra tiyatronun ro­mandan daha güçlü, daha etkili bir tür olduğunu anladım. (III) 1940’lardan sonra da tiyatroya yöneldim. (IV) Peş peşe altı tiyatro eseri yazdım. (V) Yazdıklarım, çok büyük bir İlgi gördü ve çeşitli sahnelerde oynandı.

Yukarıda   numaralanmış  cümlelerin   hangi­lerinde nesnellik söz konusudur?

A) I. ve II.

B) II. ve III.

C) III.ve V.

D) III. ve IV.

E) IV. ve V.

(ÖSS 1994)

 

8. “Yeni şair, eskimeyen ölmeyen yeni şair, bir dil arasından insanlara kendilerini en iyi anlatacak, sezdirecek şekiller bulmuş olan adamdır,” düşüncesiyle aşağıdaki yargılardan hangisi arasında tam bir uyuşum vardır?

E) Romanda köy ve köylü sorunlarının ağır bastığı, Cumhuriyet döneminde

A) Bir şairin eskimemesi, dil içinde kendine özgü yeni şekiller yaratmasına bağlıdır.

B) Bir şairin eskimemesi, yeni şekiller içinde, bizde yeni duygular uyandırmasına bağlıdır.

C) Bir şairin eskimemesi, kendine özgü bir söyle­yişle, şiirinde bizi bize tanıtmasına bağlıdır.

D) Bir şairin eskimemesi, şiirlerinde insanların kendi kendilerini bulmasına bağlıdır.

E) Bir şairin eskimemesi, şiirlerinde alışılmış konulara ve söyleyişe yer vermesine bağlıdır.

(ÜSS 1976)

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlatımı nesnel bir nitelik taşımaktadır?

A) Tiyatro sinemaya göre daha eğlendiricidir.

B) Deniz kenarında yaşama doyum olmaz.

C) Güneşin batışını izlemek insana mutluluk verir.

D) Kentlere göç edenlerin sayısı yıldan yıla artmaktadır.

E) Resim sergileri önemli bir sanat etkinliğidir.

(ÖSS 1988)

 

10. “Arkamda bıraktığım seksen yıl süresince her, ama her günüme aynı şekilde başlamayı huy edinmişim.” cümlesinde, “huy edinmiştim” yerine aşağıdak­ilerden hangisini koyarsak, bu cümleyi, “ama olmadı” sözü ile bitirebiliriz?

A) hayalimden bile geçirmemiştim

B) hiç düşünmemiştim

C) çok istemiştim

D) alışkanlık haline getirdim

E) elbette düşünemezdim

(ÖSS 1981)

 11. (I) Bu ülkede yaşayanların tümü sağlık hizmetle­rinden bedava yararlanır. (II) Altmış beş yaşına basan her kişi, hem sağlık sigortası primi ödemez hem de ilaçlarını parasız alma hakkını kazanır. (III) Gelir düzeyini ölçüt alan devlet, dar gelirli yaşlılara, kira fonundan yardım ederek onların kira derdinden uzak kalmalarını sağlar. (IV) Böylece konunun parasal yönü sorun olmaktan çıkar; ama kimi yaşlılarda görülen yalnız kalmışlık duygusu ortadan kaldırılamaz. (V) Üretim ve tüke­tim düzeni genç kuşaklara göre ayarlandığından devlet, yaşlılığın manevi depremlerini gideremez.

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümle­lerin hangilerinde “devletin yardımcı olamayı­şından” söz edilmektedir?

A) I. ve II.                               B) I. ve V.                               C) II. ve III.

D) III. ve IV.                           E) IV ve V.

(ÖYS 1998)

 

12. (I) Kasaba, ne kent, ne köy, ikisinin karışımı bir yerleşim merkezidir. (II) Türkiye’yi en iyi yansıtan yerleşim örneğidir bence kasaba, (III) Kasaba kültürü bütün yaşamımızı etkiler. (IV) Kasaba görgüsü her yönüyle davranışlarımıza, ilişkileri­mize yansır.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümleler­den hangileri anlamca birbirine en yakındır?

A) I. ve II.                               B) I. ve III.                              C) II. ve III.

D) II. ve IV.            E) III. ve IV.

(ÖSS 1999 İPTAL EDİLEN)

 

13. Aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı, bir “gerekçe” içermektedir?

A)  —Resim çalışmalarınızda en çok hangi malze­meyi kullanırsınız?

–Tümüyle yerli malı olanı seçip kullanırım.

B) –Ayrıntıya önem verir misiniz?

—Evet, güzelliğe ulaşmak için ayrıntıları önem­siyorum.

C) —-Resim yaparken nasıl bir yol izlersiniz?

—Önce dikkatimi ele alacağım konu üzerinde yoğunlaştırırım, onunla yaşamaya başlarım; sonra çalışmaya koyulurum,

D)–Türk resim sanatının günümüzdeki durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

–Resim sanatçılarımızı, erişmeleri amaçlanan yerin de ötesinde görüyorum.

E)–Resme yeni başlayanlara neler öneriyorsunuz?

–İlgilendikleri konuda eğitim görmelerini, sonra da öğrendiklerini uygulamaya çalışmalarını Öneriyorum.

(ÖSS 2004)

 

14. (I) Bir zamanlar tek isteğim ozan olmaktı, (II) Çocukluğumda birçok şiir yazdım. (III) Sonra, sürekli olarak yerli ve yabancı büyük ozanların şi­irlerini okudum. (IV) On altı on yedi yaşlanma geldiğimde, İyi bir şiirin ne olduğunu Öğrendim ve kendi şiirlerimin düzeyini düşünerek şiir yazmak­tan vazgeçtim, (V) Bir süre, şiir yazmayı bırakıp iyi bir şiir okuru olmaya çalıştım. (VI) Böylece, başka şairlerin de kusurlarını görmeye başladım ve eleştiri türünde karar kıldım.

Yukarıdaki parçada eleştirmen, ozan olma İs­teğinin gerçekleşmeme nedenini numaralan­mış cümlelerin hangisinde belirtmektedir?

A) II.       B)lll.       C)       IV       D)V.       E) VI.

(ÖSS 1999 İPTAL EDİLEN)

 

CEVAPLAR

1.A 6.E 11.E
2.A 7.D 12.E
3.D 8.C 13.B
4.B 9.D 14.C
5.B 10.C 15.