İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı – Çıkmış Sorular

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI – ÇIKMIŞ SORULAR
 
1.    Aşağıdaki dizelerin hangisi, sadece Türk destanlarını kapsamaktadır? (1975/ÖSYS)
A)   Alp Er Tunga – Oğuz – Türeyiş – Şehname
B)    Şu – Türeyiş – Gılgamış – Oğuz
C)    Türeyiş – Alp Er Tunga – Oğuz – Şu
D)   Oğuz – Alp Er Tunga – Ramayana – Şu
E)    Şehname – Oğuz – Şu – İlyada
 
2.    Alp Er Tunga öldi mü
        Issız acun kaldı mu
        Ödlek öçin aldı mu
        Emdi yürek yırtulur
        Bu parçanın nazım şekli nedir? (1976/ÖSYS)
A) Koşuk                                       B) Sav    
C) Varsağı                                      D) Sagu 
E) Semai
 
3.    Türk destanlarının oluşum sırasına uygun olarak verilen dizi aşağıdakilerden hangisidir? (1976/ÖSYS)
A)   Saka, Göktürk, Hun, Uygur
B)    Uygur, Hun, Göktürk, Saka
C)    Göktürk, Uygur, Saka, Hun
D)   Hun, Saka, Uygur, Göktürk
E)    Saka, Hun, Göktürk, Uygur
 
4.    Türkçenin Arapça ile boy ölçüşebilecek zenginlikte olduğunu kanıtlamak amacı ile kültür ve uygarlık tarihimizin ana kitaplarından birini hazırlayan yazarımız aşağıdakilerden hangisidir? (1977/ÖSYS)
A)   Ali Şir Nevai
B)    Ahmet Yesevi
C)    Kaşgarlı Mahmut
D)   Edip Ahmet
E)    Yusuf Has Hacip
 
5.    Aşağıdakilerden hangisi, destan (epope) geleneğinde halk öykücülüğüne geçiş dönemin ürünüdür? (1981/ÖSYS)
A)   Kutadgu Bilig
B)    Divanü Lügati’t-Türk
C)    Atabet’ül-Hakayık
D)   Kitab-ı Dede Korkut
E)    İskendername
 
6.    XI. yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve yöntemlerini bildirmek, ölçülerini     açıklamaktan ileri gelmez. Sözcükleri açıklarken tarih, coğrafya, folklor ve edebiyata ilişkin bilgi­ler, toplumsal yaşayışına ilişkin ipuçları da verir.
        Bu paragrafta sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir? (1988/ÖSYS)
A)   Divan-ı Hikmet – Ahmet Yesevi
B)    Muhakemetü’l-Lügateyn – Ali Şir Nevai
C)    Divanü Lügati’t-Türk – Kaşgarlı Mahmut
D)   Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip
E)    Atabet’ül-Hakayık – Edip Ahmet
 
 
 
7.    (I) “Kitab-ı Dede Korkut”, sanatçısı belli olmayan, halkın ortak malı olan bir eserdir. (II) Nazım ve nesir karışımı on iki hikayeden oluşur. (III) Hikayelerde daha çok Oğuzların, düşmanları ve insanüstü güçlerle savaşımları anlatılmaktadır. (IV) Her hikaye bağımsız olmakla beraber, çoğunda ortak kahramanlar bulunur ve her hikayenin sonunda Dede Korkut söz   alır. (V) Hikayelerde adı geçen Dede Korkut, kahramanlığıyla ün kazanmış Oğuz beylerinden biridir.
        Bu parçada numaralanmış cümlelerin han­gisinde verilen bilgi yanlıştır? (1996/ÖSYS)
A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V
 
 
 
CEVAPLAR
1 C
2 D
3 E
4 A
5 D
6 C
7 E