Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı -1 (ÖSYS)

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI  –  1 (ÖSYS)

 1. Hikâyelerinde konu ve olaydan çok, şiirsel etki yaratacak durumları ele alan, genellikle balıkçıla­rı ve deniz insanlarını anlatan, daha çok bir İstan­bul hikayecisi olarak bilinen yazarımız, aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Haldun Taner

B)    Sait Faik

C)   Necati Cumalı

D)   Zeyyat Selimoğlu

E)    Halikarnas Balıkçısı

1974/ÜSS

 

2.    Uyandım baktım ki sabah Güneş vurmuş içime Kuşlara yapraklarla dönmüşüm Pır pır eder durur, bahar rüzgârlarında

Bu dizeler, Orhan Veli’nin şiirine özgü aşağıdaki niteliklerden hangisine örnek gösterilebilir?

A)    Edebi sanatlara yer vermemesine

B)    Nükteli bir söyleyişi yeğlemesine

C)   Doğa betimlemesine başvurmasına

D)   Ölçü ve uyağa önem vermemesine

E)   Toplumsal sorunlara değinilmesine

1992/ÖYS

 

3.    Nurullah Ataç’la ilgili aşağıdaki yargılardan han­gisi yanlıştır?

A)    Eleştiri türünün gelişmesinde önemli katkılar da bulunmuştur.

B)    Dilimizin özleşmesine öncülük etmiştir.

C)   Konuşma dilindeki devrik cümlenin yazıda da kullanılmasını yaygınlaştırmaya çalışmıştır.

D)   Yaşadığı dönemde deneme türünün başarılı bir temsilcisi olmuştur.

E)   Öykü alanında da ürünler vermiştir.

1995/ÖYS

 

4. İlk şiirlerinde duygusal, bireysel romantik bir tutumu vardır. Anlatımı lirik, dili durudur. Daha sonraki şiirleri asıl şiirlerinin şaşırtıcı öncüleridir. O sıralarda etkilen­diği gerçeküstücülerin şiirleri gibi ölçüsüz ve uyaksız­dır. Geleneksel şiirle, edebi sanatlarla, şairanelikle, ölçü ve uyağın sağladığı mekanik ahenkle her türlü bağı koparmıştır. Her türlü sözcüğün şiire girebilece­ğini göstermiştir. Kimi şiirlerinde bir alay sezilir.

Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Haşim                B) Yahya Kemal

C) Orhan Veli                      D) Ahmet Hamdi Tanpınar

E) Cahit Sıtkı Tarancı

1995/ÖYS

 

5. İlk şiirlerini 1936’da yayımlamaya başlamıştır. Bunlar o güne kadar şiir diye bilinen ürünlere bir tür başkal­dırıdır. Öyle ki, şiiri birtakım kalıp ve klişelerden, yıp­ranmış benzetmelerden, başka bir deyişle şairanelik-ten kurtarmıştır. Hayali, şiirden kovmuş ya da çok az bir hayalle yetinmiştir. Yalın, gündelik bir dilin söz ka­lıplarına yaslanarak şiirlerini oluşturmuştur. Gündelik yaşamı şiirin çıkış noktası yapmıştır.

Bu  parçada sözü  edilen  şair,  aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cahit Sıtkı Tarancı        B) Faruk Nafiz Çamlıbel

C) Orhan Veli Kanık           D) Fazıl Hüsnü Dağlarca

E) Cahit Külebi                                                                  1997/ÖYS

 

6. Gazetelerde fıkra, başyazı, söyleşiler yazdı. Öykü ve oyun yazarı olarak tanındı. İlk oyunlarından sonra epik tiyatro örneği olarak “Keşanlı Ali Destanı”nı yaz­dı. Güncel olayları konu alan eleştirel oyunlarını se­yirciye sunabilmek için kabare tiyatrosunun kuruluşu­na öncülük etti.

Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haldun Taner                   B) Recep Bilginer

C) Necati Cumalı                  D) Refik Erduran

E) Turan Oflazoğlu                                 1998/ÖYS

7. Acemice yazıldığını düşündüğümüz, başı sonu olma­yan öyküleriyle okurların belleğinde yer etmiştir. Öy­küleri, biçim, teknik, dil ve anlatım özellikleri bakımın­dan “olay öykücülüğü”nden ayrılır. “Olay Öykücülü­ğünü yaygınlaştırmaya çalışan — etkilenmekle bir­likte, kendi çizgisini geliştiren, yeni bir öykücülük akı­mının öncüsü olan —, Cumhuriyet Döneminde kla­sik öykü tekniğini yıkmıştır. Böylece Türk öykücülü­ğünde bir devrim gerçekleştirmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)   Gustave Flaubert’ten – Ömer Seyfettin

B)   Anton Çehov’dan – Sabahattin Ali

C)   Franz Kafka’dan – Memduh Şevket Esendal

D)   Guy de Mauppassant’tan – Sait Faik Abasıyanık

E)   Alphonse Daudet’ten – Haldun Taner                                     2006 / ÖSS

 

8. Türk öykücülüğünün özelliklerini kavramak istiyorsak öncelikle bu üç yazarımızı çok iyi tanımamız gerekir. Abdullah Efendinin Rüyalarıyla —-, Ekmek Kavga­sı ‘yla —-, Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu’yla —, Cumhuriyet Dönemi öykücülüğünde önemli yeri olan sanatçılar arasında sayılır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere getirilmesi gere­ken yazar adları, aşağıdakilerin hangisinde sıra­sıyla verilmiştir?

A)   Ahmet Hamdi Tanpınar – Orhan Kemal – Haldun Taner

B)    Haldun Taner – Ahmet Hamdi Tanpınar – Orhan Kemal

C)   Orhan Kemal – Ahmet Hamdi Tanpınar – Haldun Taner

D)   Ahmet Hamdi Tanpınar – Haldun Taner – Orhan Kemal

E)    Haldun Taner – Orhan Kemal – Ahmet Hamdi Tanpınar

2006 / ÖSS

 

9. Cumhuriyetin ilanından 1940’lara kadar şiirimizin dört yöneliminden biri olan Beş Hececiler, halk şiirinin dış yapısını, özellikle ölçü ve uyak düzenini benimsedi­ler. Böylelikle halk şiirinin dünyasına ulaşabilecekleri­ni sandılar. Dil açısından arı, açık bir söyleyişe yönel­diler. Ürettikleri şiirler ise kalıplaşmış bir yapı içinde kaldı.

Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışa bağlı kala­rak şiir yazanlardan biri değildir?

A)   Faruk Nafiz Çamlıbel

B)   Orhan Seyfi Orhon

C)   Ceyhun Atuf Kansu

D)   Enis Behiç Koryürek

E)    Yusuf Ziya Ortaç                                                          2006 / ÖSS

 

10.   Cumhuriyet Dönemi oyun yazarlarındandır. Edebiya­ta şiirle başlamış, daha sonra öykü ve tiyatro türünde de yapıtlar vermiştir. Edebiyattaki ününü tiyatrolarıyla kazanmıştır. Tiyatro alanında tanınmasını sağlayan yapıtı, konusunu Babil efsanesi Gılgamış’tan alan Tanrılar ve İnsanlar piyesidir. Tiyatro yapıtları arasın­da Hürrem Sultan, Karacaoğlan, Atçalı Kel Mehmet ve Ölü Kentin Nabzı da sayılabilir.

Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangi­sidir?

A)    Recep Bilginer

B)   Orhan Asena

C)   Necati Cumalı

D)   Refik Erduran

E)    Haldun Taner                                                                                   2007 / ÖSS

 

11.   Orhan Kemal’le ilgili aşağıdaki yargılardan hangi­si yanlıştır?

A)   Yapıtlarında, kişilerin karakterlerini olay içinde çizmiş, onları doğal bir biçimde konuşturmuştur.

B)    Genellikle fabrika işçilerinin, kırsal kesim insanla­rının ve gecekondu bölgelerinde oturanların ya­şamını konu almıştır.

C)   Öykülerde günlük konuşma dilini kullanmış, yö­resel söyleyiş özelliklerine bağlı kalmıştır.

D)   Esir Şehrin İnsanları adlı romanıyla yazın çevre­lerinde büyük yankı uyandırmıştır.

E)   Anlatımı, olaylara bakış açısı yönünden toplum­cu gerçekçi yazarlarımızdan biri sayılmaktadır.                                             2007 / ÖSS

 

CEVAPLAR:

1. B 5. C 9.  C
2. D 6. A 10. B
3. E 7. D 11. D
4. C 8. A