Muallim Naci Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Muallim Naci Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

  • Asıl adı Ömer olan sanatçı, İstanbul’da doğmuştur. Öğrenimini Varna’da yap­mış, sonra Varna Rüştiyesi’ne öğretmen olarak atanmıştır. Anadolu ve Rume­li’deki çeşitli memurluklardan sonra İstanbul’da “Tercüman-ı Hakikat”, “Saa­det”, “Vakit” gazetelerinde yazılar yayımlamış, Galatasaray Lisesi Hukuk Mektebi‘nde edebiyat öğretmenliği yapmış ve İstanbul’da ölmüştür.
  • Medrese eğitimi aldığı, Arapça ve Farsçayı iyi bildiği için Doğu edebiyatını kay­nağından öğrenmiş; gazetecilik yıllarında öğrendiği Fransızca ile de Batı ede­biyatını inceleme fırsatı bulmuştur.
  • Divan şiirinin son temsilcilerinden olan Muallim Naci, Fransız şairlerinden çeviriler yapmıştır. Eski – yeni tartış­masında yeninin yanında olan Recaizade Mahmut Ekrem’in “Zemzeme”sine “Demdeme” ile karşılık vermiştir.
  • Türk edebiyatının -özellikle divan şiirinin- tamamen yenileştirilmesini kabul etmediği için eski edebiyat taraftarı olarak tanınmış, Recaizade ile yaptığı tartışmalar da bu durumunu iyice pekiştirmiştir.
  • Yeni edebiyat taraftarı olan Recaizade Mahmut Ekrem‘in “kulak için kafiye” tezine karşı olarak Muallim Naci, “göz için kafiye” anlayışını savunmuştur.
  • Türk edebiyatı içinde edebiyat zevki, şiir düşüncesi bakımından yeniyi savunanların karşısında yerini almıştır. Edebiyat tarihi içinde böyle değerlendirilmiş olmasına karşın edebî hayatı ve yazdıkları gözden geçirilirse Mu­allim Naci‘nin yeniye kapalı kalmadığı görülür. Öncelikle o, yenileşen edebiyatın temel malzemesi olan gaze­tenin önemini kavramış ve bu mesleğe gönül vermiş bir sanatçıdır. Batı kültürünün değerini, Fransızcayı öğre­nerek anlamış; üstelik bu dilden yaptığı çevirilerle bunu açıkça göstermiştir. Ayrıca tiyatroya yabancı kalmamış, eleştiri türünün -zaman zaman aşırıya kaçmakla birlikte- güzel örneklerini vermiştir. Bunların da ötesinde dil ko­nusuna verdiği önem de göz ardı edilmemelidir.

ESERLERİ

  1. 1. Şiir

Şerare, Ateşpare, Füruzan, Sünbüle, Yadigâr-ı Naci

  1. Eleştiri

Demdeme, Yazmış Bulundum, Muallim, Müdafaaname

  1. Dil ve Edebiyat Çalışmaları

Lügat-ı Naci (Sözlük)

Islahat-ı Edebiyye (Edebiyat terimleri sözlüğü)

Esami (İslam dünyasının tanınmış kişileri hakkında bilgi veren kitap)

  1. Anı

Ömer’in Çocukluğu, Medrese Hatıraları