Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 14 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 Örnek

Standart dil: çalmak

Argo: araklamak

 Jargon: Fikrî, meslekî veya belli bir kesim içinde ortak yönleri bulunan; ortak zevk, iş, uğraş veya birlikte­lik içinde olan kişilerin kullandığı, zümre dışındakilerin anlayamayacağı şekilde oluşturulan anlamı örtük dile jargon denir.

Örnek

Jargon: alabanda (denizcilik), kup (terzi), fiyonta (ayakkabıcı)

 

Yazı dili (standart dil): Bir dilde birliği ve anlaşma kolaylığını sağlamak için kullanılan dildir. Buna kültür dili ya da edebî dil de denir. Konuşma dili her bölgenin doğal, günlük dili olmasına karşılık yazı dili, okuma yazmada kullanılan ortak dildir.

Bir dil, o dilin lehçe veya ağızlarından birine göre yazılır ve bu yazılış, standart yazı dilini oluşturur. Yazı dili olma vasfını taşıyan ağız, bir memleketin kültür merkezi olarak gelişen yerinin ağzıdır ve konuşma dille­rinin en gelişmişidir. Türkiye Türkçesinin yazı dilinde İstanbul ağzı esas alınmıştır.

 

Örnek

Gittiğin aklıma geldikçe canım çok sıkılıyor. Nasıl dayanacağım yokluğuna, bilemiyorum. Her yerde gözlerim hep seni arayacak. Aşağı mahallede oturduğunu da yeni öğrenmiştim.

Konuşma dili: Günlük hayatta insanlarla iletişim kurmak için kullanılan dildir. Bu dil, doğal olduğu için konuşma esnasında cümlenin kurallı olup olmadığına, kelimelerin doğru sıralanıp sıralanmadığına, söy­leyişin doğru olup olmadığına pek dikkat edilmez. Bu sebeple zaman içinde, bölgeden bölgeye değişen birtakım söyleyiş ve kelime farklılıkları ortaya çıkar.

Örnek

Giddiin aklıma geldikce canım çok sıkılıyo. Nası dayanıcam yokluuna bilemiyom. Her yerde gözlerim hep seni arıyacak. Aşşaa maallede oturduunu da yeni orenmişdim.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

a. Aynı meslek veya aynı topluluk sınıfı arasında kullanılan özel kelimeler veya dil olarak da ta­nımlanan ARGO için şu örnekler verilebilir: uçlanmak (vermek), papel (para), tüymek (kaçmak), çakmak (sınıfta kalmak veya anlamak) vb.

b. KONUŞMA DİLİ  Bu kelime ve ses farklılığı AĞIZ kavramıyla açıklanabilir.

c. LEHÇE, bir dilin çok uzun zaman önce, yazılı metinlerle izlenemeyen karanlık dö­nemlerinde kendisinden ayrılan ve ayrıldığı dilden hem ses hem biçim olarak ayrılıklar içeren koludur.

ç. “Baba” kelimesinin yerine bazı yörelerde “babey” kelimesinin kullanılması AĞIZ ör­neğidir.

d. Türkçenin iki lehçesi vardır: ÇUVAŞÇA ve YAKUTÇA

e. Bir dilin izlenebilen tarihî dönemlerinde ayrılmış koluna ŞİVE denir.

f. Türkiye Türkçesi kültür dilinde İSTANBUL AĞZI ağzı esas alınmıştır.

g. Bir dilin izlenebilen tarihî dönemlerinde birbirinden ayrılan kolu olan, bazı kelime ve ses farklı­lıkları içeren kullanımına ŞİVE denir.