Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 207 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ruşen Eşrefin yazı hayalı da öğretmenlik hayalı ile bitlikle başladı. 1914 yılından itibaren imzası sıra ile Servet-i Fünûn, Donanma, Türk Yurdu. Talebe Deflen mecmualarında ve (…) gazetesinde sık sık görülmeye başladı.

1916-1918 yıllan arasında “Eskiler”, “Ziyaretler”, “Edebi Ziyaretler ve Mülakatlar” başlıkları altında çıkan röportajları İle üne kavuşan muharrir 1916 yılında Yeni Mecmua’nın “Çanakkale” Özel sayısında neşrettiği “Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülakatla bu büyük Türk askerini ilk defa Türk okuyucusuna tanıttı.

Ruşen Eşref, 1918 yılı baharında, devrin bahriye nazırı Cemal Paşa’nın davetlisi ve (…) ga­zetesinin muhabiri olarak Batum’a gitti. Bu gezi ile ilgili intibalarını “Anadolu Kıyılarında” başlığı altında neşretti. Bu yazılarda Zonguldak’tan Batum’a kadar Karadeniz sahillerinin bazı vilayetleri hakkında çeşitli bilgiler verdi. Bilhassa Rus işgal kuvvetlerini ve Ermenilerin Trabzon’un çevresin­de yaptıkları mezalimi anlattı. Aynı yılın sonbaharında, bu defa Yeni Gün muhabiri olarak güney vo kuzey Kafkasya’ya gönderilen muharrir, bu yolculuğunu konu alan yazılarını da “Kafkasya’da Bir Cevelan” başlığı altında, birkaç bölüm hâlinde yayımladı. Bu yazılarda da Baku merkez ol­mak üzere Kafkasya’nın sosyal ve siyasi durumu hakkında bilgiler verdi, intibalarını anlattı.

Eserleri

Diyorlar ki: Muharririn 1916-1918 yılları arasında, devrin ünlü şair ve edipleriyle yaptığı mülakatları ihtiva eder. Bu mülakatlar daha önce Servet-i Fünûn. Donanma. Türk Yurdu mec­muaları ile Vakil gazetesinde neşrolunmuştur.

İki Saltanat Arasında: Sultan Reşad’ın ölümünü. Sultan Vahideddin’in cülus ve kılıç alayını tasvir eden küçük bir eserdir. İçindeki yazılar daha önce (…) gazetesi İle Talebe Defteri mecmu­asında neşrolunmuştur.

Bunların dışında yazarın “Geçmiş Günler, İstiklal Yolunda, Damla Damla, Anafartalar Ku­mandanı Mustafa Kemal ile Mülakat, Boğaziçi-Yakından” gibi eserleri de vardır.

Ruşen Eşrel Onaydın, haz.: Necat Birinci

A. Aşağıdaki soruları yukarıda verilen parçaya göre cevaplayınız.

1. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin anlamını metnin bağlamından hareketle söyleyiniz. 

• Bu mülakatlar daha önce Servet-i Fünûn, Donanma, Türk Yurdu mecmuaları ile (…) gazetesinde neşrolunmuştur.

neşrolunmuştur:  gazete, dergi, kitap gibi, genellikle okunacak şeyleri basıp ya da bastırıp okura sunmak

• İçindeki yazılar daha önce (…) gazetesi ile Talebe Defteri mecmuasında neşrolunmuştur.

mecmua: sayfa sayısı, düzeni, biçimi ve içindeki yazılar bakımından gazeteden ayrı özellikler gösteren, genellikle aylık, on beş günlük ya da haftalık gibi belli zaman aralarıyla yayımlanan süreli yayın.

• Muharririn 1916-1918 yılları arasında, devrin ünlü şair ve edipleriyle yaptığı mülakatları ihtiva eder.

muharririn: bilim, sanat ve yazın alanlarında kitap yazan kimse.

ihtiva: içine alma, içinde bulundurma, kapsama.

edip: bilim, sanat ve yazın alanlarında kitap yazan kimse.

2. Okuduğunuz parçada Ruşen Eşref Ünaydın hakkında hangi bilgilere ulaşılmaktadır?

Yazı hayatının nasıl başladığı, 1916-1918 yılları arasında yayımladığı eserleri, Batum’a yapmış olduğu gezi ve eserleri hakkında bilgi verilmektedir.

3. Okuduğunuz parçada anlatım kim tarafından yapılmıştır?

Üçüncü tekil şahıs anlatımı vardır. Tarafsız bir bakış açısı ile gözlemci bakış açısı ile kaleme alınmıştır.

4. Ruşen Eşref Ünaydın hakkında verilen bilgilerde öznel mi yoksa nesnel bir anlatım mı hâkimdir? Bu hâliyle belge niteliği taşır mı? Açıklayınız.

Nesnel bir anlatım hakimdir. Çünkü torum yoktur sadece bilgiler verilmiştir amaç okura sadece bilgi vermek yazarı tanıtmaktır.

5. Parçadan günümüz yazım kurallarına uymayan kelimeleri bularak bunların günümüzdeki yazımını gösteriniz.

 Servet-i Fünûn: Servet-i Fünun u nun şapkası yoktur.