Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 77 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 METİNDE GEÇEN BAZI KELİME VE KELİME GRUPLARI

baht: Gelecekteki olayları kaçınılmaz bir biçimde belirleyen ilahi iradenin insan ve toplum için çizdiği yaşayış biçimi, kader, talih.

çıngırak: Küçük çan.

daüssıla: Yurt özlemi.

ebenced: Babadan oğula, nesilden nesile, atalardan.

hicran: Bir yerden veya bir kimseden ayrılma, ayrılık.

suna: 1. Erkek ördek. 2. Kadın adı.

 

METİN VE TÜR İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

ŞİİRLE İLGİLİ KAVRAMLAR

Daha deniz görmemiş/bir çoban çocuğuyum,

Bu dağların eskiden/aşinasıdır soyum,

Bekçileri gibiyiz/ebenced buraların..

Bu tenha derelerin,/bu vahşi kayaların

Yukarıdaki şiiri oluşturan her dize 14 heceden oluşmaktadır. Dizelerdeki hece sayısının eşitliğine dayanan ölçüye hece ölçüsü denir. Şiir okunurken bazı yerlerde duraklama olur. Hece ölçüsüyle yazılan şiirlerde ölçü kalıpları içinde durulan bu yerlere durak denir. Okuduğunuz şiirin durakları 7+7 şeklindedir. Şiirdeki eğik çizgiler durak yerlerini göstermektedir.

 

Pastoral Şiir

Dağ, orman, kır, yayla, köy ve çoban hayatını, doğal güzellikleri ve bunlara duyulan özlemleri an­latan şiirlere pastoral şiir denir. Bu tür şiirlerde doğaya karşı saygı ve sevgi söz konusudur. Pastoral şiirlerin her türlü süsten, gösteriş ve söz oyunlarından uzak bir yapısı vardır. Türk edebiyatında Abdül­hak Hamit’in “Sahra” adlı eseri pastoral şiire örnek gösterilebilir.

Pastoral şiirin bir ozanın ya da çobanın ağzından yazılıp kır yaşamının çekiciliğini, güzelliğini an­latan, çoban aşkını yansıtan kısa örneklerine idil denir. Birkaç çobanın karşılıklı konuşmaları yoluyla oluşturulan, onların aşk, kır yaşamı üzerine duygu ve düşüncelerini yansıtan pastoral şiirlere eglog denir. Eglog, Türk edebiyatında hemen hemen hiç kullanılmamıştır.

 Tapşırma/Mahlas

Sanatçıların eserlerinde kullandıkları takma isme halk şiirinde tapşırma, divan şiirinde mahlas denir. Tapşırma/mahlas bir şiirin genellikle son bölümünde geçer. Aşağıda biri halk şiirinden diğeri de divan şiirinden olmak üzere şairlerin takma isimlerinin geçtiği iki örnek verilmiştir.

Karac’oğlan der ki geçti çağlarım

Meyve vermez oldu gönül bağlarım

Aklıma geldikçe durmaz ağlarım

Gözüm yaşı sel olduğu zamandır

Karacaoğlan (Halk Şairi)

 

Ey Fuzuli yeter eyledin bunca cefa

Serimi yoluna koydum gelmedin sen insafa

Güzellerin padişahı ya Muhammet Mustafa

Mah yüzüne bir nikap çek ben yandım el yanmasın

Fuzûlî (Divan Şairi)