TDK’ye Göre Düzeltme İşaretinin Kullanıldığı Yerler, Doğru Yazımı

^ DÜZELTME İŞARETİNİN YAZIMI

Yazılışları aynı olan sözcükler

âlem: evren

adem: yokluk

alem: bayrak

âdem: insan

adet: sayı

aşık: eklem kemiği

âdet: gelenek

âşık: seven

âlâ: pekiyi

ama: bağlaç

ala:karışık renk

âmâ: kör

dahi:bağlaç

hakim:hikmet sahibi

dâhi: çok zeki

hâkim: yargıç

hal: pazar yeri

hala: akraba

hâl: durum

hâlâ: henüz

fani: ışık şiddeti

nar: meyve

fâni: ölümlü, geçici

nâr: ateş

vâkıâ: gerçi

yâr: sevgili

vakıa: olgu

yar- : fiil

yâd: anmak

yar: uçurum

yad: yabancı

kar: yağış

 

kâr: kazanç

 

Nispet î’si

askerî okul

ferdî kaza sigortası

coğrafî konum

mahşerî kalabalık

millîleştirilme

beşerî münasebetler

millî bayramlar

resmî kurum

dinî meseleler

tarihî olay

fizikî şartlar

ebedî istirahat

ilmî meseleler

edebî eser

 

                      Bazı sözcükler

âciz

hikâye

âdeta

hükûmet

ahkâm

kâbus

arşıâlâ

Kâfi

âyan: ileri gelenler

kâfir 

bekâr

kâğıt

bezirgân

kâhya

bâtıni

kâhin

derhâl

kâkül

dükkân

kâşif

efkâr

mahkûm

erkân

mefkûre

gâvur

mezkûr

hâkî

mekân

hayâ: utanma duygusu

nikâh

hemhâl

riyakâr

hengâme

rüzgâr

sükûn

yadigâr

sükût

yegâne

yekûn

zekâ

rengârenk

 

 

 

                       Gâh’ların yazımı

gâh/ kâh: bazen, an

girizgâh

agâh:bilgili

güzergâh

dergâh

yegâh

ordugâh

tezgâh

 

 

 

Özel isimlerin yazımı

Elâzığ

Kâzım

Lâdik

İslâhiye

Hakkâri

Lâpseki

Kâhta

Kâmil