Ünlü Düşmesi, Çekim Eki,Yapım Eki Alırken Ünlü Düşmesi

Ünlü Düşmesi

Son hecesinde dar ünlü bulunan bazı sözcükler, ünlüyle başlayan bir ek aldığında son hecedeki dar ünlü düşer.

boyun um boynum
izin – inizle izninizle
şehir – e şehre
hüzün umu hüznümü
emir iniz emriniz
omuz una omzuna
ağız ından ağzından

 Bazı sözcükler yapım eki alırken ünlü kaybına uğrar.

ayır ılık ayrılık
sızı – layan sızlayan
ileri lemek ilerlemek
yumurta lamak yumurtlamak
kıvır im kıvrım
kavur ulmak kavrulmak
devir im devrim
oyun – ayan oynayan
uyu – gu uyku

 Son hecesinde dar ünlü bulunan bazı sözcüklerle “olmak” ve “etmek” yar­dımcı eylemiyle bileşik eylem oluşturulurken dar ünlü düşer.

sabır + etmek sabretmek
emir + etmek emretmek
keşif + etmek keşfetmek
hapis + olmak hapsolmak
kayıt + olmak kaydolmak
kayıp + olmak kaybolmak

 Bazı sözcüklerin birleşmesinde dar ünlülerin düştüğü görülür.

kayın + ata kaynata
cuma + ertesi cumartesi
kahve + altı kahvaltı
ne + için niçin
ne + asıl nasıl

 NOT 1: İkilemelerde ses düşmesi olmaz.

omuz omuza,

nesilden nesile,

şehirden şehire…

NOT 2: Son hecesinde dar ünlü bulunan bazı sözcüklerde ve özel adlarda ünlü düşmesi olmaz.

  • bilim-e, yanıt-ı, kesim-in, seçim-e, söküm-ü…
  • Ömür’ün doğum günü ne zamandı?