10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 18)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 18. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Dil Bilgisi

  1. Aşağıda verilen cümlelerde ses olayının yazımından kaynaklanan yazım yanlışını tespit ediniz.

Nüfusu gittikce artan, yirmi beş otuz yıl sonra ikinci bin yılın başında yüz milyonluk modern bir

devlet hâline gelecek olan Türkiye’nin tarihî rolü elbetde bugünkünden farklı olacaktır.

gittikce > gittikçe

elbetde > elbette

Dede Korkut Kitabı’nda Korkut Ata’nın Resul Aleyhisselam zamanına yakın yaşadıgı ve onun

sahabesi olduğu belirtilir.

yaşadıgı > yaşadığı

  1. Aşağıda verilen cümlelerde “da-de”nin ayrı ya da bitişik yazılmasının nedenini söyleyiniz.

Fakat bu tarihten önce de küçük gruplar hâlinde İslamiyet’i kabul eden Türkler vardır.

Burada ayrı yazılması doğrudur. Bağlaç olduğu için cümleden çıkardığınızda cümlenin anlamı bozulmaz.

Türkiye’de bunu yapabilecek yeni bir nesil doğmuştur, denilebilir.

Burada bulunma durum ekidir. Bitişik yazılır. Çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulur.

  1. Aşağıda virgülün kullanımı ile ilgili kurallar verilmiştir. Bu kurallara uygun kullanımlara okuduğunuz metinden örnekler yazınız.

a.Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur.

Üstelik fethedilen ülkelerde barışı tesis eden, hak ve adalet esasına dayalı bir sosyal nizam da getiriyordu.

b. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur.

  • İslamiyet, Türklerin yiğitlik duygusuna ve cihangirlik idealine tamamıyla uygun düşüyordu.
  • Taberi Tarihi, Hz. Muhammed’in Uhut gazasında Kubbetü’t-Türk (Türk çadırı) adı verilen bir çadırdan savaşı idare ettiğini kaydeder