10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 54)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 54. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  1. Cenknamedeki zaman ve mekân hakkında bilgi veriniz.

Zaman: Asrı saadet yani peygamberimizin yaşadığı dönem

Mekan: Medine

  1. Okuduğunuz metne göre Hz. Ali kimlerin Müslüman olmasını sağlamıştır.

Mağrip denilen yerdeki insanların müslüman olmasını sağlamıştır.

  1. Okuduğunuz cenknamede dikkat çeken özelliklerden biri de olağanüstülüklerdir. Bu metindeki olağanüstülüklere örnekler veriniz.
  • Zülfikar’ın devlerle savaşması
  • Ejderhanın ateşle onlarca insanı yakması
  • Ejderhanın ateşine karşı Hz. Ali’nin kılıcı tutması ve onunla karşı koyması
  1. Vezir Şemun’un yardım için çağrılan Müslümanlara saldırmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Vezir Şemun, gücünü kaybetmemek için böyle yapıyor.

  1. Metindeki temel çatışma nedir? Açıklayınız.

Müslümanlar ve karşısındaki kişi ve düşüncelerin çatışması…

  1. Metinden öğüt verici ve ders çıkarıcı nitelikteki anlatımlara örnekler veriniz.

“Ya ashap, bilmiş olun ki cenk bize farz oldu. Gidip ejderha cengine ikdam edelim. Şimdi sizden her kimin ki din gayreti varsa, varıp o canavar ile cenk eyleye. İnşallah o belayı o memleketten def eyleye.”

  1. Okuduğunuz cenknameye göre ejderha, dev gibi kavramlar neyi temsil etmektedir? Hazreti Ali’nin bunlara karşı nasıl bir misyonu vardır?

Ejderha ve dev gibi kavramlar sembol olarak kötülüğü ya da din dışı düşünceleri temsil eder. Hz. Ali’nin bunlara karşı misyonu da kötülükleri ortadan kaldırmak için görevlidir.

Etkinlik

Aşağıdaki şiirleri okuyunuz. Şiirlerdeki Zülfikar kavramına dikkat ediniz. Okuduğunuz cenknamedeki Zülfikar’ın özelliklerinden yola çıkarak bu şiirlerdeki yansımalarını değerlendiriniz.

Görünür zülfikârı elde Ali

Dövüşür Kaf Dağı’nda devlerle

Orhan Seyfi Orhon

Biner idi Düldül’e belinde Zülfikar’ı

Erenler açdı dini tanrı Arslan’ı kanı

Yunus Emre

Yunus’un deryaya daldığı zaman

Kırk gündüz kırk gece kaldığı zaman

Ali Zülfikar’ı çaldığı zaman

Hayber Kalesi’nde kolunda idim

Pir Sultan Abdal

Rehberim Ali’dir sahb-i Zülfikar

Kulundur şahiya divana geldim

Şahî

Zülfikar, Hz.Ali’nin kılıcıdır ve gücünü temsil eder.

Dil Bilgisi

Okuduğunuz halk hikâyesinde farklı türden fiilimsilerin olduğu cümleler bulunuz. Bulduğunuz cümleleri yazarak fiilimsileri ve aldıkları ekleri belirtiniz.

Muhammed Mustafa sallallahualeyhivesellem hazretleri bir gün mescitte sabah namazını kılıp ashabına nasihat ederdi.

kıl-ıp > zarf fiil

Selman bunları görünce gelip Hazret-i Resul’e haber verdi.

Gör-ünce> zarf fiil

Bu ejderhanın karargahı olan kuyu yanında bir pınar vardır.

Ol-an > sıfat fiil

Bir yıl iki yüz bin asker topladı cenk etmeye vardı.

Cenk et-me-y-e> isim fiil