Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

9.Sınıf Dil ve Anlatım 1. ve 2. Ünite Konu Tarama Testi – 3

Test – 3

1.       Diller müzesi kurmak amacıyla bir proje hazırladım. Bu müzede yalnızca ölü dillere ait eserler yer alacak. Maliyeti çok yüksek olan bu projeye Dünya Bankası da destek verdi.

Aşağıdaki dillerden hangisiyle yazılmış eserler bu müzede yer alır?

A)     Lehçe

B)      Urduca

C)      İbranice

D)     Japonca

E)      Latince

2.       Hangi dil olursa olsun somut sözcükler doğada var olan şekilleri zihinde canlandırır. Sözgelimi “köprü” sözcüğü dere ya da ırmaklarda karşıya geçmek için iki yakayı birbirine bağlayan tahtadan ya da taştan yapılan yapıdır. Bu, söylemin gerçek dünyadaki karşılığıdır.  Bu sözcük “k – ö – p – r – ü seslerinden oluşur. Zihnimizde gerçek dünyadakine benzeyen bir şekil oluşturur.

Bu parçada altı çizili sözler dil bilim açısından incelendiğinde sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangileriyle karşılanır?

A)     Gönderge – gösteren – gösterilen

B)      Gösterge – gönderge  – gösteren

C)      Belirtke – dil – anlam

D)     Kod – dil – belirtke

E)      Gösteren – gösterilen – tasarım

3.       Kapının önündeki paspası görünce ayaklarımı silmem gerektiğini anladım.

Bu cümledeki “paspas” hangi gösterge grubuna girer?

A)     Belirti

B)      Belirtke

C)      Simge

D)   Doğal gösterge

E)   Görsel gösterge

4.       Okulumuz temizliğe önem verdiği ve çevreci bir okul olduğu için okulumuza beyaz bayrak asıldı.

Bu cümledeki “beyaz bayrak” hangi gösterge grubuna girer?

A)     Görsel gösterge

B)      Belirtke

C)      Simge

D)  Doğal gösterge

E)   Belirti

5.       Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eklemeli dillerle ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A)     Sözcükler tek ya da çok hecelidir.

B)      Sözcükler başa ya da araya ekler alarak yeni anlamlar kazanır.

C)      Sözcük kökü değişime uğramaz.

D)     Araya gelen ekler sözcüğün türünü de değiştirir.

E)      Moğolca, Mançuca,  Tunguzca, Korece bu dillerdendir.

6.       Aşağıdakilerden hangisi çekimli dillerin özellikleri arasında yer alamaz?

A)     Türetme sırasında ünlüler değişime uğrarken ünsüzler korunur.

B)      Kök çekime girdiğinde tümüyle değişebilir.

C)      Ekler, sözcük kökündeki sesli harfe göre değişir.

D)     Kökler araya ekler alarak yeni anlamlar kazanır.

E)      Arapça, Fransızca, Almanca bu dil gurubuna girer.

7.       Aşağıdakilerden hangisi dillerin sınıflandırılmasında kullanılan ölçütlerden biridir?

A)     Dilin tarihsel dönem içinde aynı kökenden gelmesi

B)      Kullandıkları alfabeler

C)      Dillerindeki harf sayısı

D)     Sözcüklerin söyleyişteki benzerlikleri

E)      Kullanılan coğrafi bölge

8.       I.     Ekler, köke uyum göstererek değişir.

II. Sözcüklerin anlamını söyleyiş özelliği belirler.

III.Sözcüklere yapım ekleri yeni anlam kazandırır.

IV. Sözcüğün kökü olmadan sözcük var olamaz.

V. Kökteki seslerin arasına ünlü harfler girebilir.

Bu özelliklerden hangileri eklemeli diller için söylenemez?

A)     I. ve II.

B)      I. ve V.

C)      II. ve IV.

D)   II. ve  V.

E)   III. ve V.

9.       Bu yıl Urdu dili ile ilgilendim önce, sonra Estoncanın büyüsüne kapıldım. Habeşçe yazılmış eserleri okudum. Leh diliyle de ilgilendim biraz.

Bu parçada sözü edilen dillerden herhangi biri aşağıdaki dil gruplarının hangisinde yer almaz?

A)     Ural dilleri

B)      Altay dilleri

C)      Hint dilleri

D)     Hami – Sami dilleri

E)      İslav dilleri

10.   Birden kendimi Sırpçanın, Çekçenin dişlerimi titretn söyleyişi içinde buldum. Soğuk iklim özellikleri sanki bu dillerin söyleyişine yansımış Neydi o “r”leri bastıra bastıra söylemeleri.

Bu parçada aşağıdaki dil gruplarından hangisinden söz edilmektedir?

A)     İran Dilleri

B)      Çin dilleri

C)      Latin dilleri

D)     İslav dilleri

E)      Bantu dilleri

11.   Aşağıdakilerden hangisi “ Kültür, dili yarattığı kadar dil de kültürü yaratır” sözüne bir kanıt olarak gösterilebilir?

A)     Dildeki değişimlere bakar kültürdeki değişimleri anlayabiliriz.

B)      Dille üretilen eserler, bir toplumun kültürünü de oluşturur ve geliştirir.

C)      Kültür bir milleti millet yapan asil unsurudur.

D)     Toplumun yaşama biçimi, tarihsel süreç içinde oluşturduğu birikimin tamamı o toplumun kültürünü oluşturur.

E)      Dil, insanın günlük ihtiyaçlarını karşılayan en önemli unsurdur.

12.   Aşağıdakilerden hangisi dil ile kültürün ortak özellikleri arasında yer almaz?

A)     Geçmiş ile gelecek arasında köprü olmaları

B)      Bir toplumun oluşmasını sağlamaları

C)      Birbirini tamamlayan ve birbirinden ayrılmayan bir özelliğe sahip olmaları

D)     Bir milletin en önemli ortak özellikleri olması

E)      Evrensel özelliklere sahip olmaları

CEVAPLAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
E A B C D C A D B D B E

 

Bunları da gezebilirsin.

Sosyal Gösterge Nedir, Özellikleri, Çeşitleri

SOSYAL GÖSTERGE Dil dışı göstergelerden "sosyal gösterge" içinde "belirtke, görüntüsel gösterge (ikon)ve simge" yer alır. …