Anlatım Bozukluğu – 16 (Çıkmış Sorular)

ANLATIM BOZUKLUĞU – 16

1. Çok çalıştığımız için basarı grafiğimiz ister iste­mez yükseliyor.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Yüklemin şimdiki zamanlı olmasından

B) Yanlış İlgeç kullanılmasından

C) Ad tamlamasının yanlış kurulmasından

D) Gereksiz zarf tümleci kullanılmasından

E) Yüklemin üçüncü tekil kişili olmasından

(ÖSS 2004)

 

2. Bu sorunun çözümünde yapabileceğim rol çok önemli.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakile­rin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Yüklemin geniş zamanlı olmasından

B) Gereksiz yere işaret sıfatı kullanılmasından

C) İsim cümlesi olmasından

D) Yanlış sözcük kullanılmasından

E) Gereksiz yere belirteç kullanılmasından

(ÖYS 1998)

 

3. “Hayvan derilerinin değeri, genellikle, sırt bö­lümünün öteki parçalara oranı ile ölçülür.” cümlesinde bir belirsizlik vardır.

Aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi bu belir­sizliği ortadan kaldırır?

A) Özlü deri, derinin sırt bölümüne ilişkin bir ter­imdir.

B) Derinin sırt bölümünün büyük olması aranılan bir özelliktir.

C) Kesimi köylerde yapılan hayvanların derileri, et kurumlarında kesilenlere göre daha az değer­lidir.

D) Kimi derilerin değeri, hayvanın yaşadığı böl­geye bağlıdır.

E) Krupon denilen sırt derisi, boğa alım satımında önem taşır.

(ÖSS 1981)

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yerinde kul­lanılmamış bir sözcük anlatım bozukluğuna yol açmıştır?

A) Başarı sözcüğünün anlamı kişiden kişiye değişir.

B) Her İnsan, yaptığı işin beğenilmesinden hoşlanır.

C)Sürekli ve düzenli bir çalışma kişiyi başarıya ulaştırır.

D) Önemsenmeyen, gereksiz hatalar başarıyı en­geller.

E) Önemsiz gibi görünen ayrıntıların da bir işlevi vardır.

(ÖYS 1993)

 

5. Oraya  gidersen,   Etnografya  ya  da  Kurtuluş Savaşı müzelerini   gezmelisin.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki­lerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Yanlış bağlaç kullanılmasından

B) Koşul cümlesi olmasından

C) Nesnenin yanlış yerde bulunmasından

D) Yüklemin gereklilik kipinde olmasından

E) Ad tamlamasının gereksiz kullanılmasından

(ÖSS 1999)

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Çevremizdeki kişilerle kuracağımız ilişkilerde özenli olmalıyız.

B) Sorunların, bütün yönleriyle ele alınması iyi olur.

C) Bu alanda başarıya ulaşanların sayısı oldukça azdır.

D) Araştırmalar, eldeki bilgilerin doğru olmadığını kanıtlıyor.

E) Bu konudaki iftiralar tamamen uydurmadır.

(ÖSS 2003)

7. (I) Simurg, bir İran efsanesinde gerçeğin peşine düşen kuşların öyküsü anlatılır. (II) Kaf Dağının ardında yaşayan masal kuşu Simurg’dur aradık­ları. (III) Binlerce kuşun katıldığı, yıllar süren bir arayışın sonunda yalnızca otuz kuş ulaşabilir Kaf Dağının ardına. (IV) Gel gör ki Simurg diye bir kuş yoktur orada. (V) Masala göre asıl gerçek, onu arayanların kendisidir.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) l          B)ll.          C)lll.          D) IV.          E) V.

(ÖYS 1994)

 

8. Aşağıdakilerden hangisi dil ve anlatım yönün­den yanlıştır?

A) Yayınevinin çıkardığı bütün romanları alıyo­rum, okuyorum.

B) Bu koşullar ipinde pek çok sanatçı olduğunu duyuyorum, görüyorum.

C)Bu konuda söylenenlere inanıyor, her yerde öne sürüyordu.

D) Geçen ay yayımlanan aylık dergilerin birinde okudum, gördüm,

E) Erken yatıp erken kalkmanın yararına İnanırdı, herkesi de inandırırdı.

(ÖSS 1983)

 

9. Aşağıdaki    cümlelerin    hangisinde    “aşağı yukarı” sözü gereksizdir?

A) Bu işyerinde aşağı yukarı üç dört yıldan beri çalışıyorum.

B) Aşağı yukarı beş yıl önce yine böyle şiddetli bir kış yaşamıştık.

C) Buralarda ekinler, aşağı yukarı biçilecek du­ruma geldi.

D) Şubat ayı sonunda bu ağaçların aşağı yukarı hepsi çiçek açar.

E) O gün sınıfın aşağı yukarı yarısı tören alanında toplanmıştı.

(ÖSS 1996)

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, gereksiz kullanılmıştır?

A) Ürünlerimiz ilk defa olarak o yıl dünya pazarla­rına çıktı.

B) Şehrin kuzeyindeki gölün çevresinde büyük çam ağaçları vardı.

C) Akşamları müzik dinleyerek ya da kitap okuya­rak vakit geçirirdi.

D) Burada kışın en büyük sorunumuz hava kirliliği oluyor,

E) Turizmin   yararları   konusunda   bir  toplantı düzenlenecek.

(ÖSS 1993)

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Dünyada en çok yağış alan bölge burası.

B) Ürettiklerinin çoğunu komşu ülkelere satıyor­lar.

C)Bu toprakların büyük bir bölümü ormanlarla kaplı.

D) Ülkenin kuzeyinde elde edilen ürünlerin yarı­dan fazlasını elma oluşturuyor.

E) Ekonomileri   daha   çok,   yetiştirdikleri   hay­vancılığa dayalı.

(ÖSS 2003)

 

12. Aşağıdakilerden hangisinde “Bizde bu soruna henüz hâlâ bir çözüm yolu bulunamadı.” cümlesindekine benzer bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Başarısızlığının, burada sayılamayacak kadar çok ve değişik nedenleri vardır.

B) Bu durum, hem sanayi hem de tarım alanında gelişmiş ülkelerde görülebilir.

C) Bu çalışma koşullarına ancak sadece üç hafta dayanabildi.

D) Bütün bunlar bizi, birey ve toplum olarak olum­suz yönden etkilemektedir.

E) Bir insan, geleneklerine ne kadar bağlıysa ye­niliklere o kadar zor ayak uydurur.

(ÖYS 1989)

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Peribacalarının oluşmasında, toprağın yu­muşaklığının yanı sıra rüzgârın da rolü vardır.

B) Bu yöre, tarihi değerler ve doğal güzellikler açısından yerli ve yabancı birçok turistin İlgisini çekiyor.

C) Tarihi eserlerin bir bölümü, zamanında iyi ko­runmadığı için özelliklerini yitirmiş.

D) Dünyada, tamamı mermerden yapılmış olan ilk anıtsal tapmak Ege’nin Efes kentinde olduğu biliniyor.

E) Buranın bütünüyle bir yeraltı kenti olduğu, ancak kentin bir bölümünün ortaya çıkarıldığı söyleniyor.

(ÖYS 1995)

 

14. (I) Yazılarınızda, dilimize önem verilmeyişinden yakınıyorsunuz. (II) Dilimize gereken ilgi ve önemi vermek zorundayız, diyorsunuz. (III) Bu konuda sizi içtenlikle destekliyorum. (IV) Ne var ki, dile gösterilmesi gereken özeni siz de göstermiyorsunuz. (V) Birçok sözcüğü yerinde kullan­madığınızı üzülerek görüyorum.

Bu    parçadaki    numaralanmış    cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I.          B)ll.          C)lll.         D) IV.         E) V.

(ÖSS 1993)

 

15. “Onun için zevkine ve keyfine düşkün ne kadar memurlar varsa, hep burasını ister, buraya yer­leşirdi.”

Bu cümlenin anlatımındaki bozukluk, nasıl giderilebilir?

A) “ne kadar” dan sonra, “çok” getirilerek

B) “ister”    ve    “yerleşirdi”    yüklemleri    çoğullaştırılarak

C) “zevk” ve “keyif” kelimeleri çoğullaştırılarak

D) “memurlar” dan çoğul eki atılarak

E)  “hep” kelimesi, “hepsi” biçimine getirilerek

(ÖYS 1984)

CEVAPLAR

1.D 6.E 11.E
2.D 7.A 12.C
3.B 8.C 13.D
4.D 9.A 14.B
5.A 10.A 15.D

 

Bunları da gezebilirsin.

Yardımcı Eylemin Gereksiz Kullanımı Örnek Cümleler ve Çözümleri

Anlatım Bozukluğu konularından olan Yardımcı Eylemin Gereksiz Kullanımı  ile ilgili örnek cümleler ve cümlelerin doğru …