Anlatım Bozukluğu – 18 (Çıkmış Sorular)

ANLATIM BOZUKLUĞU – 18

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Toplumsal yaşamda herkesin uymak zorunda olduğu kurallar vardır.

B) Kâğıt tüketimi bir toplumun gelişmiştik göstergelerinden biridir.

C) Yasalara göre, paranın üzerine yazı yazmak, yırtmak yasaktır.

D) Masanın üzerindeki kâğıtlar, kitaplar birbirine karışmış.

E) Dün aldığı gazeteleri, dergileri hâlâ okuya­madı.

(ÖYS 1993)

 

2. Bu ilaç, mide yanmasına sebep olmadığı gibi ne de asit-baz dengesi üzerinde herhangi bir olum­suz etkiye de yol açmaz.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki­lerden hangisiyle giderilebilir?

A) “ilaç” kelimesine “-in” getirilerek

B) “ne de” kelimeleri atılarak

C) “yol açmaz” yerine “sebep olmaz” denilerek

D) “olumsuz” kelimesi çıkarılarak

E) “ne de” kelimeleri “üzerinde” kelimesinin so­nuna alınarak

(ÖSS 1986)

 

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde özne -yüklem uyuşmazlığı vardır?

A) Gözümün değdiği yere gül düşer

B) Dinle de gönlümü alıver gitsin

C) Yeryüzünde bir sen, bir de ben varım

D) İstersen dünyayı çağır imdada

E) Arkandan gelecek hep ayak sesin

(ÖSS 1995)

 

4. Fiyatlar çok pahalı olduğu için satışlar çok dur­gun.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek İçin aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapıl­malıdır?

A) “çok” sözcükleri atılmalı

B) “durgun” yerine “az” sözcüğü getirilmeli

C) “olduğu İçin” yerine “olduğundan” sözcüğü ge­tirilmeli

D) “satışlar” yerine “alışveriş” sözcüğü getirilmeli

E) “pahalı” yerine “yüksek” sözcüğü getirilmeli

(ÖSS 2000)

 

5. Bunun üzerine üyeler, bir an sessizlik içinde kaldılar ve herkes ellerini havaya kaldırarak söz istediler.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?

A) “üyeler” kelimesi kaldırılmalı

B) “ve” kelimesi çıkarılıp, yerine virgül (,) konmalı

C) “herkes” kelimesi kaldırılmalı

D) “bunun üzerine” sözü “üyeler” kelimesinden sonra getirilmeli

E) “ellerini” kelimesi kaldırılmalı

(ÖSS 1987)

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Gazetelerde bu tür haberlere hemen her gün rastlanıyor.

B) Yazar, yaşadıklarını etkili bir biçimde anlat­makta başarılı olamıyor,

C) Yemeğini erken yemesi gerektiği halde, hasta bu yasağa uymuyor.

D) Bu alandaki çalışmaların hâlâ yeterli bir düz­eye ulaşamadığı söyleniyor.

E) Trafikle ilgili sorunların çözümü için, geniş kap­samlı bir toplantı düzenleniyor.

(ÖSS 2002) 

7. Her ne kadar şehir dışına taşınmışsa bile bekle­nen rahatlığa kavuşulamamıştır.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek İçin aşağıdaki değişikliklerin hangisi yapıl­malıdır?

A)”kavuşulamamıştır” yerine ” ulaşılamamıştır” sözcüğü getirilmeli

B) “taşınmışsa” yerine “taşınsa” sözcüğü geti­rilmeli

C) “beklenen” yerine “beklediğimiz” sözcüğü geti­rilmeli

D) “taşınmışsa bile” yerine “taşınılmışsa da” sözü getirilmeli

E) “bile”den sonra “nasılsa” sözcüğü getirilmeli

(ÖYS 1990)

 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Deneyimli   bir   yönetici,   değerli   bir   bilim adamıydı.

B) Maddi durumu yetmediği için eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı.

C) Kültürel varlıklara sahip çıkıp onları korumaya çalışan insanlardan biriydi.

D) Geleceğe  umutla  bakan  ve  zorluklar karşısında yılmayan bir gençti.

E) Ele aldığı her işi, başkalarından daha iyi, daha güzel yapmak isterdi.

(ÖSS 2003)

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Zarftan bir mektup, bir de fotoğraf çıktı.

B) Ondan böyle bir yalanlama olayı beklemiyor­dum.

C) Kendimi bildim bileli bu mahallede, bu evde oturuyoruz.

D) Toplantımıza katılarak bizlere destek olan dostlarımıza yürekten teşekkür ederiz.

E) Evimize taşındık, yavaş yavaş yerleşmeye ça­lışıyoruz.

(ÖSS 2004)

 

10. Bu davranış insandan insana göre değişir.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) İşaret sıfatına yer verilmesinden

B) İkilemenin yanlış kullanılmasından

C) Gereksiz yere ilgeç kullanılmasından

D) Tümleç kullanılmasından

E) Yüklemin geniş zamanlı olmasından

(ÖSS 2006)

 

11. Her belirti hastalık demek anlamına gelmez.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?

A) “demek” sözü atılmalı

B) “her belirti” yerine “belirtiler” sözü getirilmeli

C) “hastalık” tan sonra “başlamış” sözü getirilmeli

D) “gelmez” yerine “taşımaz” sözü getirilmeli

E) “belirti” den sonra “kesinlikle” sözü getirilmeli

(ÖYS 1987)

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) İlgililer bu konuda görüş alışverişinde bulun­dular.

B) Bu tür etkinliklerin çoğaltılması  gerektiğini düşünüyorum.

C) Gazetelerde yer alan haberleri değerlendire­cekler.

D) Bundan sonraki amacımız halkı bilinçlendir­mek olacak.

E) O dönemde para üç katı değer kaybetmişti.

(ÖSS 2006)

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Soğuklar yüzünden okullar bir hafta kapatıldı.

B) Ahmet   Bey,   demeğimizin   üye   ve   İkinci başkanıdır,

C) Bugünlerde resim yapmaya bir türlü vakit bu­lamıyorum.

D) Yazarın bu ikinci romanı, beni düş kırıklığına uğrattı.

E) Dinlenmek için yaz tatilini iple çekiyorum.

(ÖYS 1990)

 

14. Zaman zaman şiir yazıyor ve yayımlıyorum; ama ben şiiri hiçbir zaman köşe yazarlığı gibi düşün­müyorum,

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) “şiiri” yerine “şairliği” sözcüğü getirilerek

B) “hiçbir zaman” sözü atılarak

C) “gibi” yerine “olarak” sözcüğü getirilerek

D) “ben” sözcüğü atılarak

E) “düşünmüyorum”     yerine     “düşünmedim” sözcüğü getirilerek

(ÖYS 1993)

 

15. Ucu yırtık yabancı paraların, Merkez Bankası dahil hiçbir yerde işlem görmüyor.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Gereksiz yere tümleç kullanılmasından

B) Yüklemin şimdiki zamanda olmasından

C) Arasözün yanlış yerde kullanılmasından

D) Sıfat tamlamasında araya sözcük girmesin­den

E) Öznenin tamlayan eki almasından

(ÖYS 1996)

 

www.dersimizedebiyat.org

Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Sitesi

 

CEVAPLAR

1.C 6.C 11.A
2.B 7.D 12.E
3.C 8.B 13.B
4.E 9.B 14.A
5.C 10.C 15.E