Anlatım Bozukluğu – 19 (Çıkmış Sorular)

ANLATIM BOZUKLUĞU – 19

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Toprak kaymasının en çok nerelerde görül­düğünü saptayarak buna karşı hangi önlem­lerin alınabileceğini tartışacağız.

B) Araştırmamda, anaokuluna giden çocuklarla gitmeyenlerin dil gelişimini karşılaştırıp aralarındaki farkı belirleyeceğim.

C)Bu mevsimde, balkondaki çiçeklerin kapalı bir yere taşınması gerekiyor.

D) Bu toplantıda çeşitli hastalıklar ve bunların ne­denleri konusunda ayrıntılı açıklamalar yapılacak.

E) Neşeli ve güldürü unsurlarının çokça kul­lanıldığı bu filmi mutlaka görmelisiniz.

(ÖSS 1993)

 

2. Çocuklarımıza öğrettiklerimizden aksini yapıyor­sak, bizim gibi davrandıklarında onları kınamaya hakkımız yoktur.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerin hangisi yapıl­malıdır?

A) “Öğrettiklerimizden” yerine “öğrettiklerimizin” sözcüğü getirilmeli

B) “yapıyorsak” yerine “davranıyorsak” sözcüğü getirilmeli

C) “aksini” yerine “tersini” getirilmeli

D) “davrandıklarında”   yerine   “davranırlarken” sözcüğü getirilmeli

E) “bizim gibi” yerine “bizimkine benzer” sözü ge­tirilmeli

(ÖYS 1988)

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, “yaklaşık” kelimesi yanlış kullanılmıştır?

A) Ev ona, yaklaşık bir hesapla otuz milyon liraya mal olmuştu.

B) Köy Ankara’ya yaklaşık olarak yetmiş kilo­metre uzaktaydı.

C) Doğup büyüdüğü kasabaya, yaklaşık on yıldır uğramamıştı.

D) Bu   büyük   apartmanlar,   birbirine   yaklaşık yapılmıştı.

E) Yaklaşık olarak üç metre kumaşın yeteceğini sanıyordu.

(ÖSS 1986)

 

4. Yurt dışındaki bir liseden mezun olma durumu olduğundan bu sınava katılamaz.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Yüklemin 3. tekil kişili olmasından

B) Gereksiz yere dolaylı tümleç kullanılmasından

C) İşaret sıfatının yanlış yerde kullanılmasından

D) Gereksiz sözcükler kullanılmasından

E) Yüklemin olumsuz olmasından

(ÖYS 1997)

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bu konuda nasıl bir çalışma yapılması gerek­tiği, uzmanlarca tartışılacak.

B) Olaydan büyük bir üzüntü duyduğunu, suçlu­ların cezalandırılmasını istedi.

C)Yeni binaların ne zaman hizmete açılacağını, basın aracılığıyla duyuracaklarını belirtti.

D)Sorunlara sağduyuyla yaklaşmanın, onların çözümünü kolaylaştıracağı sonucuna varıldı.

E) Bölgede, kış mevsiminin uzun sürmesi ne­deniyle alınması gerekli önlemler yetkililere bildirildi.

(ÖSS 2000)

 

6. Hiç kimse ona  gerçeği anlatmamış; onu yalan yanlış sözlerle oyalamıştı.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?

A) “gerçeği” yerine “doğruyu” sözcüğü getirilerek

B) “anlatmamış” tan sonra “herkes” sözcüğü ge­tirilerek

C) “anlatmamış” yerine “söylememiş” sözcüğü getirilerek

D) “onu” sözcüğü atılarak

E) “oyalamıştı” yerine “kandırmıştı” sözcüğü ge­tirilerek

(ÖSS 2002)

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Sabahları durağa kadar, yürüyor ve otobüse biniyorum.

B) Konuşmacının   düşüncelerine   katılıyor   ve destekliyorum.

C)Bu dergiyi ilk yayımlandığı günden beri alıyor ve zevkle okuyorum.

D) Televizyondaki açıkoturumları beğeniyor ve sonuna kadar izliyorum.

E) Akşamları, bir süre çalışıyor ve sonra dinleni­yorum.

(ÖSS 1992)

 8. Hava kirliliğinin nedenlerinden biri de …………..

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle anlatım bakımından bozuk olur?

A) yeşil alanların azlığındandır.

B) motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazlarıdır.

C) sanayi kuruluşlarının kent içinde bulunmasıdır.

D) ısınmada kükürt oranı yüksek olan kömür kul­lanılmasıdır.

E) çarpık yapılaşmanın,  hava dolaşımını en­gellemesidir.

(ÖSS 1992)

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Türkiye’nin birkaç bölgesi hariç henüz kar yüzü görmedi.

B) Hava sıcaklığının birkaç derece daha düşmesi bekleniyor.

C) Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için, be­lirli saatlerde dışarıya çıkmamak gerekir.

D) Şiddetli   rüzgârın   deniz  trafiğini   aksattığı söyleniyor.

E) Kar yağışı  sürerse okulların tatil edilmesi düşünülebilir.

(ÖSS 1995)

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bu anlaşmazlıkların giderilmesi için zamana gerek var.

B) Bu konunun  öncelikle ve ayrıntılı bir biçimde ele alınması gerekiyor.

C) Üyeler, onunla ilgili görüşlerini daha sonra açıklayacaklarını belirttiler.

D) Mimar ya da mimarlıkla ilgileniyorsanız bu kitabı okuyun.

E) Herkesin yaşamında birtakım sorunlar olduğunu hepimiz biliriz.

(ÖSS 2001)

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Ozan,  1940 yıllarında yeni şiirimizin başta gelen adlarından biriydi.

B)0, 1946 yılında düzenlenen bir yarışmada bi­rinci olmuştu.

C) Aradan yıllar geçmesine karşın şiir anlayışında bir değişiklik olmadı.

D) Onun ilgi çekici yanlarından biri de konulan abartarak anlatmasıdır.

E) Toplumsal ve bireysel olaylara, yan tutmadan bakar.

(ÖSS 2000)

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) O yıllarda hepimiz tiyatro tutkunuyduk ve çalış­maya susamıştık.

B) Film, bir ailenin sıradan olaylar karşısındaki şaşırtıcı tutumunu ustalıkla yansıtıyor.

C) Festivalin bu bölümünde, müziğin farklı tür­lerinde adını duyurmuş sanatçılar sahneye çıkacak.

D) Sanatçının bu karikatürleri, başta Berlin ve Paris olmak üzere Avrupa’nın çeşitli kent­lerinde sergilenecek.

E) Bu kameralar, rahatça kullanabildiği ve taşın­masının kolay olması nedeniyle tercih ediliyor.

(ÖSS 1998)

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Böyle bir yarışmaya ilk kez katılıyorum.

B) Yarışmaya katılmadan önce özel bir hazırlık yapmadım.

C)Özel zevklerim arasında kitap okumayı se­verim.

D) Bu tür yarışmalarda sorulan soruları kolay bu­luyorum.

E) Öteki arkadaşlara başarılar dilerim.

(ÖSS 1994)

 

14. Shakespeare’in oyunları arasında en sık sahnele­nen ve Türk seyircisi tarafından en çok benimse­nenler arasında Hamlet ve Othello’dur.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapıl­malıdır?

A)  “en çok” sözü kaldırılmalı

B) “en sık” sözü kaldırılmalı

C) “ve” yerine “ile” kelimesi getirilmeli

D) “oyunları” sözünden sonra gelen “arasında” yerine “içinde” kelimesi getirilmeli

E) “Hamlet” sözünden önce gelen “arasında” kelimesi kaldırılmalı

(ÖSS 1987)

 

15. Sergide tanıtılan antika eşyalar, geçmişte insan­ların inançlarını ve beğenilerini de yansıtıyor.

Bu cümledeki anlam karışıklığı aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?

A) “tanıtılan” sözcüğünden sonra “çok değerli” ge­tirilerek

B) “geçmişte” sözcüğünden sonra “yaşamış” ge­tirilerek

C) “antika” sözcüğü atılarak

D) “inançlarını” sözcüğü yerine “geleneklerini” ge­tirilerek

E) “de” sözcüğü atılarak

(ÖSS 1999)

 

www.dersimizedebiyat.org

Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Sitesi

 

CEVAPLAR

1.E 6.B 11.A
2.A 7.B 12.E
3.D 8.A 13.C
4.D 9.A 14.E
5.B 10.D 15.B