Anlatım Bozukluğu – 20 (Çıkmış Sorular)

ANLATIM BOZUKLUĞU – 20

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Hava kirliliğine karşı çeşitli önlemler alınabilir.

B) Çevre sorunlarıyla ilgili toplantılar yapılmalıdır.

C) Bu gaz, havada yoğun oranda bulunur.

D) Akarsularımız sanayi atıklarıyla kirleniyor.

E) Gençler, doğanın korunması konusunda bi­linçleniyor.

(ÖSS 1999)

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Takımlardan biri, ötekinin bitmek bilmeyen karşılıklı saldırılarına daha fazla dayanamadı.

B) Maçlarda, taraftarların çıkardığı olaylar spora gölge düşürüyor.

C) Sağlıklı kalabilmenin temel koşullarından biri de spor yapmaktır.

D) Son yıllarda kimi takımlar, Avrupa takımlarıyla yaptıkları maçlarda yüzümüzü ağartıyor. .

E) Ancak düzenli olarak yapılan spor yararlı olur.

(ÖSS 2001)

 

3. Bir sorunun üzerinde enine boyuna düşünmeyi, anlamak için çaba harcamayı öğrenmemişler.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?

A) “üzerinde” yerine “üzerine” sözü getirilmeli

B) “düşünmeyi” yerine “düşünerek” sözü geti­rilmeli

C) “anlamak” tan önce “onu” sözü getirilmeli

D) “düşünmeyi” yerine “düşünmek” sözü geti­rilmeli

E) “harcamayı” dan sonra “nedense” sözü geti­rilmeli

(ÖYS 1987)

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bu önlemler ekonomik ve sağlık açısından yararlı sonuçlar verdi.

B) Toplantıda eğitim sorunları tartışılacak ve bunlara çareler aranacak,

C) Bu kitap çeşitli alanlarda yapılmış araştırmaları ve bunların sonuçlarını içeriyor,

D) O günlerde, bu konuya çeşitli gazete ve der­gilerde oldukça geniş yer verilmiştir.

E) Olayın soruşturulması ve sorumlularının bu­lunması için bir komisyon oluşturuldu.

(ÖYS 1992)

 

5. Önümüzdeki haftanın önemli programlarından bazılarını sizlere hatırlatmaya çalıştık sayın din­leyiciler.

Bu cümledeki düşünme hatasını gidermek İçin aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapıl­malıdır?

A) “önümüzdeki” yerine “gelecek” kelimesi getir­ilmeli

B)”çalıştık” yerine “çalışıyoruz” kelimesi getir­ilmeli

C) “hatırlamaya” yerine “tanıtmaya” kelimesi ge­tirilmeli

,D) “Önemli” kelimesi “bazılarını” kelimesinden önce getirilmeli

E) “sayın dinleyiciler” sözü cümle başına alınmalı

(ÖSS 1986)

 

 

 

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bu belgeyi doldurarak başvurunuzu yapacak­sınız.

B) Gerekli belgeleri tamamlayıp işyerinize vere­ceksiniz.

C) Başvuru belgenizde bu yıl çekilmiş bir fo­toğrafınızı kullanacaksınız.

D) Hükümet tabibine muayene edilerek sağlık ra­poru alacaksınız.

E) Sınavdan bir gün önce işlemlerinizi tamam­lamış olacaksınız.

(ÖYS 1996)

 

7. Elbette onunla birlikte gitmiş olabilirler.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Öğe eksikliği

B) Özne yüklem uyuşmazlığı

C) Öznenin belirtilmemiş olması

D) Aynı anlama gelen sözcüklerin birlikte kullanıl­ması

E) Anlamca çelişen sözcüklerin birlikte kullanıl­ması

(ÖSS 1996)

 

8. Aşağıdakilerin hangisinde, “Sana asla kızmıyor, çok seviyoruz.” cümlesindekine ben­zer bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Ağaçları suluyor, ilaçlıyor.

B) Arkadaşlarıyla buluşmuyor, haberleşmiyor.

C) Kitaplarını yerlerine yerleştirmiyor, üst üste yığıyor.

D) Derslerine çalışmıyor, ihmal ediyor.

E) Tarlayı gübreliyor, ekime hazırlıyor.

(ÖYS 1989)

 

9. “Hiçbiri -Ali Suavi’den başka- ülkede bir ayaklan­mayı düşünmemiş, Padişaha bağlılığı kutsal bir görev saymıştır.”

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak be­lirtilmiştir?

A) İkinci cümleciğin yükleminde özneyle uyum sağlanmamıştır.

B) Birinci cümlecikteki arasöz, gereken biçimde düzenlenmemiştir.

C) Birinci cümleciğin yükleminde özneyle uyum sağlanmamıştır.

D) Birinci cümlecikteki yüklemin sonuna “-dir” eki getirilmemiştir.

E)Her iki cümleciğin yüklemleri arasında olumluluk-olumsuzluk bakımından uyum sağlan­mamıştır.

(ÖSS 1982)

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) İlk karşılaşmamızda bana bu kadar yakınlık göstermesine çok şaşırmıştım.

B)Bu kadar yetenekli bir çocuğu, sanata yön­lendirmekle çok iyi bir iş yaptığını düşünüyo­rum.

C) Geçirdiğim rahatsızlığı, büyük bir başarıyla ameliyat ederek sağlığıma kavuşturdu.

D) Bu aşamada, olayları doğal akışına bırak­manın doğru olacağı kanısındaydı.

E) Aralarındaki sorunların görüş farklılıklarından kaynaklandığı biliyordu.

(ÖSS 2001)

 

11. Ülkemizde başarıyla gerçekleştirilen bu tür ameliyatlarda, ölüm şansı, Amerika’da yapılanlar­dan ancak yüzde bir fazladır.

Bu cümledeki bir sözcüğün yerinde kullanıl-mamasından doğan anlatım bozukluğu aşağı­daki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?

 

A) “tür” sözcüğü atılarak

B) “gerçekleştirilen” yerine “yapılabilen” sözcüğü getirilerek

C) “yapılanlardan” yerine “yapılan ameliyatlardan” sözü getirilerek

D) “ancak” sözcüğü atılarak

E) “şansı” yerine “olasılığı” sözcüğü getirilerek

(ÖSS 1989)

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım  bozukluğu vardır?

A) Öğretmenin, öğrencilerinin aile durumları ile de ilgilenmesi gerekir.

B) Yazarlarımızın köy yaşayışına ilgilenmeleri toplumumuz açısından çok yararlıdır.

C)Bir  romancının  şiirle  ilgilenmesi sanatı için yararlı olur.

D)Kişilerin meslekleri dışında başka işlerle il­gilenmeleri onları dinlendirir.

E) Öğrencilerin iyi kitaplarla ilgilenmesini sağla­mak bir eğitim İşidir.

(ÖSS 1986)

 

13. Genç     sanatçılara,     yapıtlarının     konularını seçerken nelere önem vermelerini anlatıyor.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?

A) “vermelerini”  yerine  “vermeleri  gerektiğini” sözü getirilmeli.

B) “nelere” yerine “hangi noktalara” sözü geti­rilmeli.

C) “sanatçılara” yerine “sanatçıların” sözü geti­rilmeli.

D) “seçerken” yerine “seçmekte” sözü getirilmeli.

E) “anlatıyor” yerine “belirtiyor” sözü getirilmeli.

(ÖSS 1988)

 

14. (I) Dil insanların birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayan bir araçtır. (II) Toplumsal yapıya bağlı olarak sürekli gelişir ve değişir. (III) Bunun doğa! bir sonucu olarak da dilde durmadan yeni kavramlar ortaya çıkar. (IV) Bu kavramları karşıla­mak için yeni sözcükler yaratılır, (V) Yeni sözcük­ler yaratmak için her ulus, dilinin sunduğu olanaklardan yararlanma yoluna gitmesi gerekir,

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I.         B)II         C)III.           D) IV.         E)V.

(ÖSS 1992)

 

15. Bu konuda gençleri azımsamak doğru değildir.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gereksiz sözcük kullanılması

B) Bir sözcüğün anlam bakımından yanlış kul­lanılması

C) Tamlamanın yanlış yapılması

D) Ekeylemin yanlış kullanılması

E) Yüklemine göre olumsuz cümle olması

(ÖSS 1996)

 

www.dersimizedebiyat.org

Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Sitesi

CEVAPLAR

1.C 6.D 11.E
2.A 7.E 12.B
3.C 8.D 13.A
4.A 9.A 14.E
5.C 10.C 15.B

 

Bunları da gezebilirsin.

Yardımcı Eylemin Gereksiz Kullanımı Örnek Cümleler ve Çözümleri

Anlatım Bozukluğu konularından olan Yardımcı Eylemin Gereksiz Kullanımı  ile ilgili örnek cümleler ve cümlelerin doğru …