Divan Şiirinin Genel Özellikleri (Maddeler Halinde)

Divan şiirinin genel özellikleri şunlardır:

 • Nazım birimi genellikle beyittir ve cümle beyitte ta­mamlanır. Beyit, cümleye egemendir.
 • Şiirlerde tam ve zengin uyak kullanılmıştır.
 • Şiirler konuyu içeren başlıkları olmadığı için nazım biçimlerine göre adlandırılmıştır.
 • Şiirde daha çok aşk, sevgili, din ve kadercilik gibi konular işlenmiştir.
 • Şiirlerin tamamı aruz vezniyle yazılmıştır.
 • Şiirler, kaside, gazel, mesnevi ve rubai gibi belli nazım şekilleri ile yazılmıştır.
 • Parça güzelliğine önem verilmiştir.
 • Arapça ve Farsça sözcükler ve tamlamalar yoğun olarak kullanılmıştır.
 • Ağırlıklı olarak aşk acısından duyulan mutluluk di­le getirilmiştir.
 • Kavramlar, ortaklaşa kullanılan kalıplaşmış sözler­le, mazmunlarla anlatılmıştır.
 • Şiirler “divan” adı verilen kitaplarda toplanmıştır.
 • Şekil güzelliği sağlamak için eşanlamlı sözlere yer verilmiştir.
 • Kişisel sevinçlere ve acılara çok yer verilmiştir.
 • Tasavvufla ilgili terimler geniş ölçüde kullanılmıştır.