Yüzyıllara Göre Önemli Mesneviler ve Yazarları

Yüzyıllara Göre Önemli Mesneviler ve Yazarları

  1. yy.

Yusuf Has Hacip: Kutadgu Bilig (İlk siyasetname-öğretici

  1. yy.

Mevlana: Mesnevi (Dinî, tasavvufi-beyit)

Şeyyad Hamza: Yusuf u Züleyha (ilk manzum aşk hikâyesi)

  1. yy.

Yunus Emre: Risaletü’n Nushiyye (Öğretici)

Gülşehri: Mantıku’t-Tayr (Tasavvufi)

Âşık Paşa: Garipname (Dinî, Tasavvufî)

Hoca Mesud: Süheyl ü Nevbahar

Erzurumlu Kadı Darir: Kıssa-i Yusuf

Şeyhoğlu Mustafa: Hurşidname

Ahmedi: İskendername (Savaş ve Kahramanlık)

  1. yy.

Ahmed-i Dâi: Çengname

Süleyman Çelebi: Vesiletü’n Necat (Mevlid-Dinî)

Şeyhi: Hüsrev ü Şirin (Aşk Hikâyesi), Harname (Mizahî, eleştirel, yergi tarzında)

Cem Sultan: Cemşid ü Hurşid (Aşk Hikâyesi)

Ali Şir Nevai: Lisanü’t-Tayr

  1. yy.

Fuzûlî: Leyla vü Mecnun (Tasavvufi Aşk Hikâyesi), Beng ü Bade

  1. yy.

Nabi: Hayriyye, Hayrabat (Öğretici)

  1. yy.

Şeyh Galip: Hüsn ü Aşk (Dinî, Tasavvufi)

  1. yy.

İzzet Molla: Mihnetkeşan, Gülşen-i Aşk