Ahmedi Dai Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Ahmedi Dai Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

On dördüncü asrın ikinci yarısı ile 15. asrın ilk yarısında ya­şamıştır.

Nazım ve nesir sahasında eser yazmıştır. Bunların çoğunu tanıdığı şehzade ve emirlere ithaf etmiştir.

Çengnâme’yi Yıldırım Bayezid’in oğlu Emir Süleyman’a ithaf etmiştir.

Germiyan Beyi İkinci Yakub ve Osmanlı sultanlarından Emir Süleyman, Mehmed Çelebi ve İkinci Murad Han devirlerinde yaşamıştır.

İkinci Murad Hana hocalık etmiş ve Germiyan kadılığında bulunmuştur.

Eserleri

Türkçe Divan, Farsça Divan, Çengname, Mutayabat

Manzum Sözlük

Ukud-ül-Cevahir

Tercüme

Terceme-i Tefsir-i Ebü’l-Leys Semerkandi. Miftah-ül-Cenne