Ali Şir Nevai Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Ali Şir Nevai Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Sultan Hüseyin Baykara ile okul arkadaşıdır. Bay­kara onu hizmetine almış ve korumuştur.

15. yy. Çağatay edebiya­tının en büyük şairidir.

Türk edebiyatında ilk hamse yazarıdır.

İlk tezkire yazarıdır.

Türkçe yazdığı şiirlerinde Nevai, Farsça yazdığı şi­irlerinde ise Fani mahlaslarını kullanmıştır.

Türkçe ve Farsça yazan Ali Şir Nevai, Kaşgarlı Mahmut’tan sonra Türk diline en büyük hizmet veren kişi olarak tanınır.

Eserleri

Muhakemetü’l Lügateyn, Hazainü’l Maani, Mecâlisü’n Nefâis, Mîzânü’l Evzân, Divan

Hamse: 5 Mesnevi

  1. Leyla ile Mecnun
  2. Ferhat ile Şirin
  3. Seb’a-ı Seyyar
  4. Seddî İskenderî
  5. Hayret’ül Ebrar

Bu eserlere Mahsan’ül Esrar adı verilir.

Muhakemetü’l Lügateyn

Türkçe ile Farsça’yı karşılaştırarak pek çok yerde Türkçe’nin üs­tünlüğünü savunmuştur.

Hazain-ül Maani

Dördü Türkçe, biri de Farsça olmak üzere beş ayrı divanı vardır. Türkçe divanlarının genel adı Hazain-ül Maani‘dir.

Mecâlisü’n Nefâis

Şuara Şairler tezkeresidir. Bu edebiyatımızda bir ilktir.

Mîzânü’l Evzân (Vezinlerin Terazisi)