Şeyh Galip Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

ŞEYH GALİP

 • Genç yaşta Mevlevi şeyhi olmuştur.
 • Divan şiirinin son büyük üstadı kabul edilir.
 • Kimi şiirlerinde halk söyleyişlerine ve İstanbul konuşmasına önem vermiş,hece vezniyle de şiir (türkü) yazmıştır.
 • Sebk-i Hindî akımının öncülerindendir.
 • Tasavvufi düşüncenin hâkim olduğu şiirlerinde hayaller; renkli, canlı ve güçlüdür.
 • Hint üslubunun özelliklerini taşıyan dili, nazik, zarif ama aynı zamanda soyut kavramlarla dolu, yabancı kelime ve tamlamaların çok kullanıldığı bir dildir.
 • Nabi’nin Hayrabat’ından daha güzel bir mesnevi yazılamayacağı iddiasını çürütmek amacıyla kaleme aldığı ünlü Hüsn-ü Aşk mesnevisi bu türün şaheserlerinden sayılmıştır.
 • Beşeri bir aşkı anlatıyor gibi görünen eser, alegorik bir anlatımla yazılmıştır.
 • Eserde bahsedilen aşk aslında bir dervişin Allah aşkını anlatmaktadır.

Eserleri :

 • Divan
 • Hüsn ü Aşk
 • Cezire-i Mesnevi
 • Er-Rısaletü’lBehiyye fi Tarikatü’l-Mevleviyye