Fuzuli Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Fuzuli Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Asıl adı Mehmet’tir.

Ali Şir Nevai‘nin fazlaca etkisi olmuştur.

Fuzuli mahlasını kimse ta­rafından kullanılmayacak bir kelime olduğu için seçmiştir.

Kanuni’nin (1534) Bağdat fet­hi için övgüler yazdı.

Osmanlı hükümdarı için beş kaside yazdı.

Kanuni bu kasideleri beğenir ve Fuzuli’ye maaş bağlar. Fa­kat hükümdarın İstanbul’a dönmesinden sonra bu parayı alamayan şair İstanbul’a o ünlü mektubu “Şikâyetname” gönderir.

Tüm hayatı boyunca Bağdat ve çevresinde yaşayan şair 1556 yılında veba salgınından öldü. Kerbela’da gömülü ol­duğu sanılmaktadır.

Gençlik şiirleri dil bakımından Azeri lehçesinin özelliklerini: Bağdat zaferi sonrası şiirleri Türkiye Türkçesi özelliklerini gösterir.

Şiirlerinin başlıca temaları; sevgi. ıstırap, dünyanın faniliği, ölüm vs.’dir.

Şiirlerinde lirizm dikkati çeker.

Kendisinden sonra gelen bütün divan hatta halk şairlerini et­kilemiştir.

Istırap şairi olarak bilinir.

Eserleri

Divan:

Türkçe, Arapça, Farsça birer divanı vardır.

Mesnevi:

Beng ü Bade

Heft Cam

Sakiname

Sah u Geda

Leyla ve Mecnun

Sıhat ü Maraz

Hiciv / Mektup:

Şikayetname

Diğer Eserleri:

Hadisi Erbain, Rind ü Zahid, Enisül – Kalb, Hadiküfü’s Sûeda (Ulular Bahçesi), Su Kasidesi